Kilka spostrzeżeń o zarządzaniu jakością.

Kilkuletnie doświadczenia z wdrażania systemu zapewnienia jakości techniką komputerową skłaniają do pewnych refleksji. Okazuje się, że audity wewnętrzne - mimo że zgodnie z normą ISO dość sformalizowane - stanowią znakomite źródło danych o systemie jakości przedsiębiorstwa i efektywności stosowanego systemu komputerowego. Zalecenia auditorów doprowadzają do systematycznego doskonalenia dokumentowania działań w przedsiębiorstwie, a tym samym - do efektywniejszego wykorzystywania systemu komputerowego.

Kilkuletnie doświadczenia z wdrażania systemu zapewnienia jakości techniką komputerową skłaniają do pewnych refleksji. Okazuje się, że audity wewnętrzne - mimo że zgodnie z normą ISO dość sformalizowane - stanowią znakomite źródło danych o systemie jakości przedsiębiorstwa i efektywności stosowanego systemu komputerowego. Zalecenia auditorów doprowadzają do systematycznego doskonalenia dokumentowania działań w przedsiębiorstwie, a tym samym - do efektywniejszego wykorzystywania systemu komputerowego.

W systemie jakości dużą rolę odgrywa dokumentowanie działań. W celu realizacji polityki jakości działania poszczególnych komórek organizacyjnych muszą być określone i udokumentowane oraz podlegać weryfikacji i nadzorowi. Taką rolę w systemie jakości spełniają procedury. Personel pracujący na terminalach komputerowych zgodnie z nimi realizuje zadania. Praca ta polega na ciągłym wpisywaniu różnorodnych danych. W toku wdrażania systemu jakości techniką komputerową pojawił się nowy problem, związany z autoryzowaniem dokumentów i danych - należy zaznaczyć, że znowelizowana norma jakości ISO uczula na sprawy typu: zasady wprowadzania danych, nadzorowane przetwarzanie, zasady aktualizacji i wprowadzania zmian w zbiorach komputerowych.

Nadzór nad danymi

Procedury nadzoru nad danymi zawartymi w bazie omawia sposób składowania danych, przechowywania nośników informacji, usuwania pozycji z plików i archiwowanie danych historycznych.

Za dane jakościowe dotyczące wyrobu uznaliśmy te, które wiążą się z całym cyklem realizacji wyrobu - od momentu definiowania wymagań klienta, poprzez realizację procesu produkcji, aż do obsługi serwisowej. Zapis danych ma postać strukturalną. W wyniku rozwinięcia struktury wyrobu (numeru wyprodukowanej maszyny) otrzymuje się: wykaz przeprowadzonych napraw gwarancyjnych i przyczyn awarii, kompletację z podanymi wymaganiami odbiorcy, pełną strukturę wyrobu, wykaz odchyleń i zmian jednorazowych oraz gwarancji podzespołów. Dane w plikach są archiwowane przez określony czas i nadzorowane przez oficerów systemu komputerowego. Przyjęta koncepcja zapisu danych o wyrobie umożliwia odtworzenie i zidentyfikowanie wyrobu nawet po wielu latach jego eksploatacji (są to odpowiedzialne wyroby tj. ładowarki budowlane i kopalniane).

W bazie danych znajdują się również inne pliki np. dotyczące dokumentacji systemu jakości. W skład dokumentacji wchodzą procedury, raporty, audity i różnego rodzaju plany jakości. Zapis dokumentacji ma postać strukturalną, a nadzór nad nią sprawuje pełnomocnik ds. zarządzania jakością. Treści procedur są zapisane w osobnym zbiorze (edytorze tekstów). Główny powód takiego rozwiązania to fakt, że użytkownik procedury preferuje formę książkową, nie zaś zapisy treści na terminalach komputerowych.

W toku wdrażania systemu jakości techniką komputerową powstało pytanie, czy poszczególne pliki umieszczone w jednej zintegrowanej bazie danych będą właściwie zabezpieczone przed nie kontrolowanymi zmianami. Tę ważną kwestię reguluje inna procedura, zwana "zmiany w dokumentacji".

Zmiany w dokumentacji

Procedura dotycząca zarządzania zmianami w dokumentacji należy do najtrudniejszych procedur systemu zapewnienia jakości wg normy ISO. Wszystkie zaistniałe zdarzenia (dodanie pozycji, usunięcie, korekta specyfikacji) muszą być dokumentowane, które polega na: nadaniu kodu zdarzenia, podaniu przyczyny, terminu ważności i osoby odpowiedzialnej. Zdarzenia są rejestrowane w postaci zmiany. Każdej zmianie na rysunku lub specyfikacji jest przyporządkowany kod, nazywany kodem korekty.

Podczas realizacji zmiany w dokumentacji konstrukcyjnej podejmowane są decyzje o terminie obowiązywania zmiany. Decyzję tę podejmuje konstruktor w porozumieniu z planowaniem. Efektem takiej decyzji jest wpisywanie dat "od - do" dla każdej pozycji występującej w strukturze wyrobu. Dane te mają decydujący wpływ na wynik kalkulacji i kondycję planu operatywnego.

Cechą szczególną zapisu systemu dokumentacji konstrukcyjnej jest oddzielenie specyfikacji konstrukcyjnych od rysunku. Specyfikacje są zapisywane w postaci struktury w plikach komputerowych i drukowane wg potrzeb komórek organizacyjnych. Podstawowy komplet dokumentacji konstrukcyjnej stanowią: rysunek i wydruk specyfikacji.

Wszystkie specyfikacje i rysunki mają numery zmiany. Dotyczy to również pozycji wprowadzanych po raz pierwszy do bazy danych.


TOP 200