Kierunek wojewódzka Infostrada

W województwie kujawsko-pomorskim powstaje spółka, której zadaniem będzie zarządzanie budową i eksploatacją Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej (RSSI). Jej funkcjonowanie ma stymulować rozwój regionu oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości świadczenia usług publicznych.

W województwie kujawsko-pomorskim powstaje spółka, której zadaniem będzie zarządzanie budową i eksploatacją Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej (RSSI). Jej funkcjonowanie ma stymulować rozwój regionu oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości świadczenia usług publicznych.

Zbudowanie regionalnej infostrady zostało uznane przez wojewódzki sejmik samorządowy za jeden z priorytetów rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Jako pierwsza ma powstać światłowodowa sieć szkieletowa. Węzły dystrybucyjne sieci będą zlokalizowane w każdym mieście powiatowym. Następnie planowane jest utworzenie gminnych węzłów dostępowych i sieci lokalnych. Gdyby wystarczyło funduszy, zwieńczeniem dzieła mogłyby być wiejskie telecentra.

Kujawsko-pomorska sieć informacyjna ma stworzyć szansę zintegrowania działań organów administracji i służb publicznych w województwie oraz racjonalnego wykorzystania potrzebnej im infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki niej nie trzeba będzie tworzyć osobnych sieci teleinformatycznych dla różnych resortów czy branż związanych z funkcjonowaniem państwa.

Sieciowa spółka

Realizacją przedsięwzięcia ma się zająć spółka utworzona przez urzędy państwowe, organy samorządowe, uczelnie i instytucje publiczne województwa. Udział w spółce jest dobrowolny i wiąże się z zaangażowaniem własnych funduszy. Całość inwestycji ma kosztować prawie 35 mln zł.

Dotychczas zgłosiło się 10 jednostek samorządu terytorialnego. Rada miejska Torunia przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł. Deklarację przystąpienia do projektu zgłosiło wiele powiatów i miast, ale nie wszystkie dysponują odpowiednimi środkami. Również 7 uczelni wyraziło chęć udziału. Oprócz wkładu finansowego wniosą one do spółki także udział w postaci know-how swoich pracowników.

Środki na realizację przedsięwzięcia będą pochodziły z funduszy przyznanych w ramach kontraktu wojewódzkiego. Pierwotnie miało Ű Ű to być 8,1 mln zł w latach 2001-2002. W związku z problemami budżetu państwa trwają renegocjacje zawartych kontraktów wojewódzkich i przyznana kwota może być wypłacana do końca roku 2003. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zobowiązał się dołożyć 1 mln zł. Na ten rok radni wojewódzcy przeznaczyli 0,5 mln zł.

Czynione są starania o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu PHARE. Władze wojewódzkie liczą także na możliwość skorzystania w 2004 r., po przystąpieniu Polski do Unii, z funduszy strukturalnych. "Własnymi siłami, bez środków z zewnątrz trudno nam będzie zrealizować całą inwestycję" - przyznaje Sławomir Wiertel, kierownik Biura Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Polityki Regionalnej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego.

Przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania sieć regionalna województwa kujawsko-pomorskiego mogłaby powstać w ciągu najbliższych 3, 4 lat.

Gaszenie z sieci

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zamierza wykorzystać wojewódzką infostradę do stworzenia wojewódzkiej Sieci Zintegrowanych Centrów Koordynacji Ratownictwa. Istotnymi jej elementami będą powiatowe centra powiadamiania ratowniczego (CPR). "Prowadzenie akcji ratunkowej opiera się przede wszystkim na możliwości sprawnego komunikowania się między różnymi służbami" - mówi brygadier Krzysztof Rządkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W tym roku powinno rozpocząć działalność CPR w Toruniu. Trwają przygotowania do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do wspomagania dowodzenia akcjami ratowniczymi. Urząd wojewódzki będzie mógł wykorzystać sieć do stworzenia wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego. W Bydgoszczy działa już centrum zarządzania kryzysowego, wyposażone m.in. w mapy cyfrowe i narzędzia informatyczne do trójwymiarowej symulacji skutków zagrożeń, np. rozchodzenia się obłoków gazów trujących czy fali powodziowej.

Pro publico bono

Funkcjonowanie sieci ma mieć charakter niekomercyjny. Opłaty za korzystanie z niej będą minimalne, skalkulowane na poziomie, umożliwiającym tylko utrzymanie i rozwój przedsięwzięcia. Sieć jest tworzona z myślą o wykorzystaniu do celów publicznych. Ma służyć przede wszystkim administracji publicznej wszystkich szczebli, szkołom i uczelniom, bibliotekom i ośrodkom kultury, służbom ratowniczym i porządkowym, szpitalom i przychodniom zdrowia oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Użytkowników z pewnością nie zabraknie. Na terenie województwa jest 2113 szkół, 216 urzędów i 490 bibliotek.


TOP 200