Kapitał do wzięcia

''W przemyśle komputerowym Polska może odegrać wiodącą rolę w Europie'' - powiedział prezes amerykańskiej firmy CrossCom Corporation, Tad Witkowicz, w czasie swojej wizyty w Polsce. CrossCom to znany w świecie producent routerów, do których oprogramowanie tworzą z dużym powodzeniem polscy informatycy, głównie z Politechniki Gdańskiej. Tad Witkowicz również jest z pochodzenia Polakiem i studia politechniczne ukończył w Polsce. W USA zrobił błyskotliwą karierę zakładając w Marlborough (stan Massachusetts) małą fabryczkę komputerową, która po kilku latach rozrosła się w potężną, międzynarodową korporację. Mamy więc zdolnych informatyków i inżynierów, brakuje natomiast kapitału do założenia firmy i rozpoczęcia produkcji komputerowej w naszym kraju. Tak przynajmniej powszechnie się uważa. Wyjątki w tym zakresie są potwierdzeniem reguły. Rzecz w tym, że ten kapitał często jest do wzięcia. Mało kto z zainteresowanych wie, gdzie go szukać.

''W przemyśle komputerowym Polska może odegrać wiodącą rolę w Europie'' - powiedział prezes amerykańskiej firmy CrossCom Corporation, Tad Witkowicz, w czasie swojej wizyty w Polsce. CrossCom to znany w świecie producent routerów, do których oprogramowanie tworzą z dużym powodzeniem polscy informatycy, głównie z Politechniki Gdańskiej. Tad Witkowicz również jest z pochodzenia Polakiem i studia politechniczne ukończył w Polsce. W USA zrobił błyskotliwą karierę zakładając w Marlborough (stan Massachusetts) małą fabryczkę komputerową, która po kilku latach rozrosła się w potężną, międzynarodową korporację. Mamy więc zdolnych informatyków i inżynierów, brakuje natomiast kapitału do założenia firmy i rozpoczęcia produkcji komputerowej w naszym kraju. Tak przynajmniej powszechnie się uważa. Wyjątki w tym zakresie są potwierdzeniem reguły. Rzecz w tym, że ten kapitał często jest do wzięcia. Mało kto z zainteresowanych wie, gdzie go szukać.

Aby ułatwić naszym potencjalnym komputerowym bossom start do - miejmy nadzieję - wielkiej kariery, podajemy dwa źródła, z których można zaczerpnąć trochę potrzebnego kapitału inwestycyjnego, na znacznie dogodniejszych warunkach niż w komercyjnych bankach.

Najpierw warto zapoznać się bliżej z działającym od kilku lat w naszym kraju Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (Polish-American Enterprise Found). Fundusz ten ma duże zasługi dla pobudzania przedsiębiorczości i wspierania nowo powstałych przedsiębiorstw. Dotychczas fundusz zainwestował w Polsce ponad 180 mln dolarów w formie inwestycji bezpośrednich, prywatyzacji kapitałowo - menedżerskiej oraz pożyczek dla prywatnych przedsiębiorstw. PAFP znaczną część swoich funduszy przeznacza na szkolenie kadr fachowców dla polskiej gospodarki. Fundusz współpracuje finansowo z ponad 3 tysiącami podmiotów gospodarczych i jest udziałowcem 30 spółek, w których pracuje ok. 10 tys. osób.

Ideę Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości sformułował Prezydent George Bush podczas swojej wizyty w Polsce w 1989 r. Według jego idei Fundusz ma pochodzić od rządu Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Dysponować nim ma niezależna Rada Nadzorcza wg własnego uznania. Rząd USA zapewnił Funduszowi Przedsiębiorczości kapitał początkowy w wysokości 240 mln dolarów oraz upoważnił Fundusz do podjęcia działań, mających na celu pozyskanie z innych źródeł dodatkowego kapitału na inwestycje w Polsce.

Potencjalni pożyczkobiorcy

O pożyczki z Funduszu mogą ubiegać się prywatne podmioty gospodarcze wszystkich branż prowadzące już działalność gospodarczą oraz osoby prywatne i firmy, które dopiero zamierzają taką działalność rozpocząć. Wnioski o pożyczki na cele lokacyjne i spekulacyjne oraz na działalność związaną z produkcją militarną nie mają oczywiście szans. Nie są również rozpatrywane wnioski przedsiębiorców zadłużonych i mało wiarygodnych. Wnioski pożyczkowe są poddawane bardzo skrupulatnym procedurom oceny. Szczególnie ważne przy ocenie wniosków jest dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy oraz udział jego środków własnych w realizacji przedsięwzięcia.

Zakupione ze środków pożyczki maszyny i urządzenia muszą posiadać serwis w Polsce oraz, w przypadku zakupu nowych maszyn i urządzeń, odpowiednie gwarancje.

Na sukces przedsięwzięcia w gospodarce rynkowej składa się wiele czynników: dobre pomysły, ciężka praca, wysoka jakość wytwarzanych towarów i usług, właściwe zarządzanie, ilość kapitału, dobra reputacja, by wymienić tylko niektóre. Poprzez prowadzenie programu pożyczkowego PAEF udostępnia amerykańskie środki polskim firmom poszukującym kapitału. Spłacając pożyczki, polskie firmy i przedsiębiorcy zdobywają wartościowe doświadczenie i ugruntowują swoją wiarygodność w zakresie zdolności kredytowej. Dzięki temu zapewniają również kontynuację programu, gdyż spłacone środki są udostępniane innym polskim przedsiębiorcom, co wydatnie wspiera nasz sektor prywatny i gospodarkę rynkową.

Warunki pożyczek

Pożyczki udzielane są do kwoty 500 tys. dolarów amerykańskich dla jednego podmiotu gospodarczego i spłacane wraz ze wszystkimi należnościami wynikającymi z umowy pożyczki w tej samej walucie.

Udzielone pożyczki oprocentowane są wg stałej stopy procentowej w całym okresie pożyczki. O jej wysokości decyduje Komitet Pożyczkowy. Ponadto pobierana jest prowizja od uruchomienia wysokości 0,5% kwoty pożyczki.

Zakłada się, że okres spłaty pożyczki nie powinien przekroczyć 3 lat, a okres karencji, w którym spłacane są odsetki, nie powinien przekroczyć 1 roku.

Środki z przyznanej pożyczki wykorzystywane są bezgotówkowo, tzn. w formie zapłaty za faktury i rachunki.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Oprócz programu pożyczkowego Fundusz proponuje także współpracę kapitałową. Współpraca ta obejmuje średnie i większe projekty inwestycyjne. Tak jak w przypadku programu pożyczkowego, przedsięwzięcia te muszą charakteryzować się wysoką rentownością i dobrymi perspektywami rozwojowymi.

Szczególnie przychylnie traktowane są te projekty, które oprócz wysokiej rentowności umożliwiają modernizację produkcji, obniżkę kosztów jednostkowych, poprawę jakości, rozwój produkcji nowych wyrobów i zapewniają nie tylko przyspieszony rozwój, ale również lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów pracy, surowców i materiałów.

Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oznaczają gotowość partycypowania wspólników w części kosztów i wspólne ponoszenie ryzyka.

Propozycje wspólnych inwestycji winny być przedstawione w formie tzw. business planu. Poza stroną informacyjną dotyczącą projektodawców, a w szczególności ich sytuacji finansowo-majątkowej, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, plan taki winien zawierać rzeczową charakterystykę projektu, uwzględniającą aspekty marketingowe, techniczno-organizacyjne i finansowe.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu inwestycyjnego jest on kierowany do rozpatrzenia przez Komitet Inwestycyjny Funduszu, który może podpisać z projektodawcą umowę notarialną spółki, w której szczegółowo określane są wzajemne warunki współpracy.

Program STRUDER

Po 2 latach przygotowań zainaugurowano w Polsce w kwietniu br. program STRUDER. Jest to Program Rozwoju Strukturalnego w Wybranych Regionach, głównie tam gdzie występuje największe bezrobocie i najwyższa recesja. STRUDER jest formą bezzwrotnej pomocy państw Unii Europejskiej dla naszego kraju. Zakłada przede wszystkim dotacje dla małego i średniego biznesu. Wspólnota przeznaczyła dla niego 76,7 mln ECU (ok. 90 mln dolarów).

Fundusz ten podzielono wstępnie między 5 regionów o największej recesji i bezrobociu (łódzki, wałbrzyski, katowicki, rzeszowski i suwalsko-olsztyński). Ostateczna wysokość kwot, jakie trafią do poszczególnych regionów, zależeć będzie od liczby dokumentowanych wniosków. Przyjmuje je szef biura ds. integracji europejskiej, minister Jacek Saryusz-Wolski. Zapowiedział on, że preferowane będą wnioski osób, których celem jest powołanie nowych firm i tworzenie nowych stanowisk pracy.

Wnioski o dotacje mogą również zgłaszać firmy prywatne, zarówno produkcyjne, jak i usługowe, zatrudniające nie więcej niż 100 osób. Dotowane przedsięwzięcia powinny mieścić się w przedziale od 5 tys. do 400 tys. ECU. Przedsiębiorca otrzyma 25% dotacji, ale musi pokryć z własnych funduszy co najmniej 20% inwestycji. Na pozostałe 55% będzie mógł uzyskać kredyt bankowy. Elektronika w programie STRUDER ma mieć szczególne preferencje, obok budownictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Program STRUDER realizuje Polska Agencja Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz agencje regionalne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200