Kable niczym nerwy

Błędny projekt i złe wykonawstwo sieci mogą być przyczyną poważnej choroby całej firmy. Na co należy więc zwrócić uwagę?

Błędny projekt i złe wykonawstwo sieci mogą być przyczyną poważnej choroby całej firmy. Na co należy więc zwrócić uwagę?

Znaczenie szybkiego dostępu do informacji trudno przecenić. Równolegle dynamicznie rozwijają się technologie informatyczne oparte na rozwiązaniach sieciowych - , aplikacje internetowe czy oprogramowanie dostarczane w formie usług. Na to nakłada się także rewolucja telekomunikacyjna, jaką jest wprowadzenie protokołu IP do transmisji głosu. Wszystkie powyższe usługi wymagają odpowiednio wydajnej sieci teleinformatycznej. Tymczasem zaplanowanie układu sieci IT jest procesem skomplikowanym. Wymaga bowiem pogodzenia ograniczeń lokalizacyjno-technologicznych z możliwościami finansowymi i wymaganiami przyszłych użytkowników infrastruktury. Budowa sieci na podstawie precyzyjnego projektu to zwykle pracochłonna, ale już tylko formalność.

Zaprojektować sieć logicznie…

Podstawą projektu sieci IT powinna być ocena realnych potrzeb użytkownika infrastruktury informatycznej w zestawieniu z techniczną dokumentacją budynku, w którym sieć ma zostać zbudowana. Warto nadmienić, że już wstępne założenia projektowe powinny odnosić się do docelowej topografii sieci. Pierwszym etapem właściwego projektowania infrastruktury jest zaplanowanie logicznego układu sieci.

Stworzenie projektu logicznego, czyli zaplanowanie struktury i segmentacji projektowanej infrastruktury IT, zawiera m.in. informacje dotyczące przepływu informacji wewnątrz sieci, jej topologii oraz wyszczególnienie najważniejszych węzłów sieci. Projekt logiczny określa również organizację przepływu danych w sieci. Wstępnie wyznacza nazewnictwo i sposób adresowania poszczególnych urządzeń sieciowych.

...i od strony fizycznej

Z kolei plany fizycznego rozmieszczenia okablowania i punktów dostępu do sieci winny być stworzone w oparciu o zamierzony układ terminali. Jako takie, wymagają ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą projektu a przyszłymi użytkownikami. Im bardziej szczegółowo określone wymagania dotyczące m.in. rozmieszczenia przyłączy i sprzętu sieciowego, tym lepiej. Projekt musi jednak uwzględniać też plany i potencjalne możliwości rozwoju całego środowiska IT, ewentualne zmiany technologii oraz ograniczenia wynikające z topografii budynku - m.in. układ pomieszczeń, kanałów kablowych i szaf informatycznych.

Częścią projektu sieci powinno być również zdefiniowanie zagrożeń fizycznych (m.in. pożaru i kradzieży) oraz ocena możliwości minimalizacji ryzyka ich wystąpienia. Podczas planowania i projektowania sieci teleinformatycznych warto uwzględnić tzw. instalacje towarzyszące - m.in. okablowanie zasilające czy związane z elektronicznymi systemami zabezpieczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na nadmiarowość instalacji zasilającej dla najbardziej istotnych elementów sieci.

Wszelkiego rodzaju modyfikacje realizowane po zakończeniu prac wykonawczych są zwykle bardzo kosztowne. Dotyczy to zwłaszcza okablowania - jego wymiana należy do najbardziej pracochłonnych prac z zakresu modernizacji sieci. Najczęściej zamiast wymieniać istniejące przewody, obok nich prowadzi się kolejne kable, dostosowane do bieżących potrzeb. To zaś generuje zbędne koszty. Z tego względu warto dokładnie przeanalizować dokumentację projektową. Również z powodu uciążliwości związanych z wymianą okablowania w większości nowych sieci teleinformatycznych praktycznie nie wykorzystuje się już m.in. okablowania kategorii niższej niż 5e. Ponadto wykorzystanie jednorodnego okablowania w całej sieci ułatwia bieżącą obsługę sieci i upraszcza zmiany lokalizacji sprzętu IT. Równocześnie projekt zwykle nie może być zbyt szczegółowy, jeśli chodzi o fizyczny rozkład.

Kompletna dokumentacja przedwdrożeniowa powinna zawierać również kosztorys uwzględniający zarówno koszty robocizny, jak i zakupu urządzeń sieciowych, przewodów i innych elementów sieci. Zarówno fizyczny projekt infrastruktury, jak i logicznej warstwy sieci, muszą gwarantować żądaną jej funkcjonalność i odpowiednią skalowalność.

Co po wdrożeniu?

Protokół powykonawczy dostarczany przez wykonawcę sieci powinien zawierać spis wszelkich - niemożliwych do przewidzenia, a wynikłych podczas prac - zmian w stosunku do dokumentacji przedwdrożeniowej oraz zestawienie rzeczywistych kosztów całości zrealizowanych prac. Dokumentacja taka winna również szczegółowo określać warunki użytkowania oraz udzielanej gwarancji wykonawcy na sieć, jak i aktywny sprzęt sieciowy.

Podstawowe założenia projektowe dotyczące budowy sieci odnoszą się do wszelkiego rodzaju sieci teleinformatycznych, niezależnie od ich rozległości i wykorzystywanej technologii. Projekt sieci bezprzewodowych powinien jednak uwzględniać też m.in. planowane obciążenie sieci IT w poszczególnych pomieszczeniach oraz - ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności - propagację sygnału w konkretnym budynku, a nawet jego otoczeniu.

Fazy realizacji projektu budowy sieci:

  • Ocena realnych potrzeb.
  • Definicja wymagań wobec dostawcy.
  • Projektowanie struktury sieci, zarówno logicznej, jak i fizycznej.
  • Weryfikacja projektu.
  • Prace wykonawcze.
  • Testowanie i konfiguracja sprzętu.
  • Odbiór i dokumentacja z dokonanymi w czasie projektu zmianami.


TOP 200