KRUS zmienia kurs

Rolnicy dostają na czas emerytury, renty i inne świadczenia społeczne. Czy w takim razie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) musi jeszcze inwestować w informatykę?

Rolnicy dostają na czas emerytury, renty i inne świadczenia społeczne. Czy w takim razie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) musi jeszcze inwestować w informatykę?

"Jesteśmy zmuszeni do przetwarzania coraz więcej informacji drogą elektroniczną" - mówi Jan Kopczyk, prezes KRUS. - "Dzisiaj możemy np. policzyć wszystkich rolników ubezpieczonych w Kasie, którzy jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ale żeby dowiedzieć się, jakiego rodzaju jest ta działalność, musimy ręcznie przewertować dokumentację w każdym z 49 oddziałów". Zatem - w ocenie prezesa - konieczny jest nie tylko rozwój informatyki w KRUS, lecz także nowa strategia informatyzacji. Warto zauważyć, że jedną z pierwszych decyzji Jana Kopczyka było sporządzenie mapy aktualnych zasobów informatycznych KRUS. Na jej podstawie przystąpiono do tworzenia strategii informatyzacji. "Można się spodziewać, że prezes i zarząd KRUS zaakceptują dokument w pierwszej dekadzie sierpnia" - informuje Lech Trawiński, główny specjalista ds. informatyki, który w swojej zawodowej biografii ma m.in. współudział w przygotowaniu strategii rozwoju systemów informatycznych polskiej administracji celnej.

KRUS zmienia kurs

Jan Kopczyk, prezes KRUS

Prace nad integracją systemów informatycznych tej instytucji zbiegają się w czasie z planowanymi przez wicepremiera Jerzego Hausnera zmianami w działalności KRUS. Obecnie podlega ona ministrowi rolnictwa. Gdyby Sejm przyjął poprawkę do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwierzchnikiem prezesa KRUS stałby się minister pracy. Wicepremier Hausner lansuje również pomysł, chwalony przez ekspertów, by zróżnicować składkę na rolnicze ubezpieczenie społeczne. Obecnie wszyscy rolnicy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem, niezależnie od wielkości gospodarstwa i swoich dochodów, płacą kwartalnie ok. 165 zł na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i 54 zł na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Być może w przyszłości o wielkości składki będą decydowały przychody z hektara upraw rolnych, ewentualnie wielkość gospodarstwa.

Notabene nowelizacja ustawy wpłynie bezpośrednio na pozycję informatyków w KRUS. Rada Ministrów zapewne nada jej nowy statut. Obowiązujący nie przewiduje oddzielnego biura ds. informatyki, co w ocenie Jana Kopczyka, nie mówiąc już o Lechu Trawińskim, utrudnia pracę organizacji w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych.

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) istnieje w systemie administracji publicznej od 1991 r., od chwili, gdy parlament III RP powołał ją na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. jako samodzielną instytucję odpowiedzialną za realizację wyodrębnionego z ZUS, kompleksowego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. System ten ostatecznie usankcjonował prawo do zabezpieczenia społecznego znacznej części ludności wiejskiej, którą, jako odrębną grupę społeczno-zawodową, długo pomijano w programach działań socjalnych państwa.

1 stycznia 1991 r. z mocy tej ustawy ubezpieczeniem społecznym rolników było objętych ok. 1,75 mln indywidualnych rolników i członków ich rodzin, natomiast ok. 1,5 mln osób uzyskało z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe. Według danych na IV kwartał 2002 r. ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegało 1 559 534 osoby, natomiast emeryturę lub rentę pobierało w KRUS 1 797 866 świadczeniobiorców. Realizację zobowiązania Kasy do uporządkowania i integracji rozproszonych wcześniej zadań w dziedzinie obsługi ubezpieczenia rolników, a także do prowadzenia w ramach nowego ubezpieczenia rolniczego działalności prewencyjnej, rehabilitacyjnej oraz dwuinstancyjnego orzecznictwa lekarskiego można uważać za zasadniczy przełom w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.

W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębniono dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników; ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, w którym realizacja świadczeń niemal całkowicie zależy od płaconych przez rolników składek, gromadzonych w wyodrębnionym i mającym osobowość prawną Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W takim kształcie prawnym ubezpieczenie to jest klasycznym przykładem instytucji samopomocowej, opartej na idei solidarności grupowej.

Źródło: http://www.krus.gov.pl


TOP 200