Już za chwileczkę, już za momencik!

Jest szansa na to, że ostateczne wersje wniosków o dofinansowanie projektów oraz innych dokumentów regulujących zasady wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pojawią się w styczniu 2008 r.

Jest szansa na to, że ostateczne wersje wniosków o dofinansowanie projektów oraz innych dokumentów regulujących zasady wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pojawią się w styczniu 2008 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), a Minister Rozwoju Regionalnego wydał zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POIG. Na początku grudnia zaś w Monitorze Polskim (Nr 90, poz. 986) został opublikowany komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nic nie stoi już więc na przeszkodzie w opracowywaniu szczegółowych wytycznych i wzorów dokumentów dla wnioskodawców, m.in. małych i średnich firm - którzy już wkrótce będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

Potencjalnym projektodawcom POIG niezbędna jest znajomość następujących dokumentów: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wytycznych Dotyczących Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wzorów odpowiednich wniosków o dofinansowanie projektu, wzorów odpowiednich umów o dofinansowanie projektów oraz wzorów wniosków o płatność. W kolejnych miesiącach mają zostać opracowane również inne dokumenty programowe, których znajomość ma ułatwić aplikowanie o środki EFRR. Dokumenty te będą sukcesywnie udostępniane na stronach naszego serwisuhttp://www.mspstandard.pl

Kiedy projekt jest innowacyjny
  1. Im krócej dana technologia stosowana jest na świecie, tym większe szanse przedsiębiorcy na dofinansowanie, a od niego samego zależy, w jaki sposób udokumentuje wiek technologii.
  2. Szanse na dofinansowanie wzrastają również, jeśli wnioskodawca posiada prawa własności przemysłowej do technologii, na których będzie opierać się przedsięwzięcie.
  3. Kolejne punkty zyska za nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową w wyniku realizacji projektu.
  4. Innowacje to nie tylko nowe technologie, ale również nowe techniki organizacji pracy prowadzące do wzrostu produktywności.

W oczekiwaniu na obowiązującą wersję

Na razie dokumentów w wersji ostatecznej jest niewiele. Nadal w fazie opracowywania są dokumenty "Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" i "Projekt Szczegółowego Opisu 7, 8, 9 Osi Priorytetowej POIG". Szczegółowe opisy osi priorytetowych są lekturą o tyle istotną, że to tam właśnie można znaleźć informacje m.in. na temat odpowiednich dla danego działania instytucji wdrażających i odpowiedzialnych za dokonywanie płatności, przykładowych rodzajów projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie, maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowanych, minimalnych i maksymalnych kwot wsparcia oraz form płatności. Tam również, w załączniku numer 3, znajdują się informacje na temat procedur przygotowywania dokumentów przez wnioskodawcę, listy wymaganych dokumentów i załączników, instytucji przyjmujących wnioski oraz opis kryteriów oceny nadesłanych wniosków.

Na etapie opracowywania są też formularze wniosków o dofinansowanie, które wcześniej zostały poddane konsultacjom społecznym. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego obiecują, że ich ostateczne wersje - wraz z wytycznymi dla wnioskodawców - pojawią się w styczniu 2008 r. Szczegółowych wytycznych dotyczących załączników należy się spodziewać na etapie ogłaszania konkursów dla poszczególnych działań, a więc najprawdopodobniej za kilka miesięcy.

Generator wniosków

Proces tworzenia, edytowania i drukowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można sobie ułatwić za pomocą aplikacji zwanej Generatorem Wniosków. Wszelkie informacje na jej temat oraz instrukcję instalacji i obsługi aplikacji można pobrać ze strony internetowej resortu finansów www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=409&id=36294. Za merytoryczny kształt i treść wniosków odpowiedzialne są instytucje zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi, czyli w przypadku POIG - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podmioty, które mają w planach ubieganie się o dofinansowanie innowacyjnych działań, nie unikną więc śledzenia w najbliższych miesiącach na bieżąco aktualizacji pojawiających się na stronach prowadzonych przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu POIG i prowadzenie kampanii informacyjnej.

Podstawowe informacje

Aktualne informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można znaleźć pod adresemhttp://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Innowacyjna+Gospodarka/ . Teoretycznie jest to serwis prowadzony przez instytucję zarządzającą całym programem i powinien zawierać najbardziej aktualne i wyczerpujące wiadomości podane w czytelnej formie. W praktyce nawet doświadczony użytkownik Internetu ma problemy z dotarciem do informacji dla wnioskodawcy podstawowych, jak choćby projekty wzorów wniosków o dofinansowanie czy informacja o generatorze wniosków. W połowie grudnia 2007 r. pod powyższym adresem można było znaleźć m.in. wersję POIG zatwierdzoną 30 października 2007 r. przez Radę Ministrów, listę projektów indywidualnych dla POIG na lata 2007-2013 oraz szczegółowy opis pierwszej, trzeciej i piątej osi priorytetowej (w wersjach z wiosny 2007 r.).

Informacja dla zagubionych

Pod adresem www.funduszestrukturalne.gov.pl/informacja można znaleźć listę teleadresową punktów informacyjnych udzielających szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz w zakresie integracji europejskiej. Na stronie www.parp.gov.pl/index/index/172 można zaś znaleźć adresy punktów, w których udzielane są bezpłatnie podstawowe informacje o możliwości uzyskania dofinansowania.

Bardziej szczegółowe informacje na temat POIG można znaleźć na stroniehttp://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/ , a w szczególnościhttp://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/Dokumenty/ . W połowie grudnia br. znalazła się tam m.in. pierwsza wersja dokumentu "Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG 2007-2013", obowiązująca od listopada 2007 r. Dokument ten musi jeszcze zostać uzupełniony katalogiem wydatków kwalifikowanych dla priorytetu szóstego. Na stronie znalazł się również wzór wniosku o płatność, zawierający część sprawozdawczą, oraz wzór instrukcji do wniosku o płatność.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200