Jest decyzja sądu w sprawie firmy HAWE Telekom

Spółka (która jest właścicielem ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości ponad 4 tys. km) przyjęła dzisiaj do wiadomości informację, że w dniu 17 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił uchylić zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego oraz postanowienie sędziego – komisarza z dnia 25 lipca 2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd podjął taką decyzję rozpatrując zażalenia spółki i wierzyciela - Grupy LOTOS. Tym samym wcześniejsza decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w HAWE Telekom stała się nieważna. Sytuacja w spółce się stabilizuje a Zarząd z wierzycielami prowadzi intensywne rozmowy na temat przyszłości firmy.

W opinii Zarządu decyzja sądu odwoławczego oznacza konieczność powtórzenia głosowania układu. Pozwoli to także na przyśpieszenie stabilizacji sytuacji w spółce, co będzie także efektem prowadzonych ostatnio rozmów Zarządu z wierzycielami.

Zobacz również:

Jestem przekonany, że w obecnych realiach decyzja sądu odwoławczego przyśpieszy zawarcie układu z wierzycielami. W mojej ocenie w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do znaczącego zbliżenia się stanowisk Zarządu oraz największych wierzycieli w zakresie sposobu restrukturyzacji poprzez wprowadzenia do spółki inwestora, który spłaciłby znaczącą cześć długu i zapewnił HAWE Telekom środki na dalsze inwestycje. Spółka będąca w sanacji rozwija swoją działalność operacyjną, obsługuje kontrakty zawarte z klientami i co najważniejsze poszerza możliwości swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej. Jestem przekonany, że te fakty dostrzegają nasi wierzyciele i inni interesariusze, co ułatwia prowadzenie rozmów. Przed nami kolejne negocjacje i kolejne głosowani.”- komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE TELEKOM.

W opinii Zarząd HAWE Telekom jest w lepszej sytuacji finansowo-rynkowej niż na początku procesu restrukturyzacji. Spółka realizując długoterminową strategię generuje dodatnie przepływy pieniężne z prowadzonej działalności, a w ciągu kilku ostatnich miesięcy przeprowadziła kolejne inwestycje m.in. w uzbrojenie infrastruktury w dodatkowy kabel światłowodowy, a także system transmisyjny i system nadzoru sieci Fiber Doctor.

Źródło: ITBC