Jak zdobyć unijne fundusze

Rok 2008 będzie pierwszym rokiem wydatkowania ponad 80 mld euro przeznaczonych dla Polski z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jakie są kryteria ich otrzymania? Kto może się o nie ubiegać? Jakie dokumenty przygotować? Na co można przeznaczyć środki z UE? Oto kilka pytań, na które odpowiadamy.

Rok 2008 będzie pierwszym rokiem wydatkowania ponad 80 mld euro przeznaczonych dla Polski z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jakie są kryteria ich otrzymania? Kto może się o nie ubiegać? Jakie dokumenty przygotować? Na co można przeznaczyć środki z UE? Oto kilka pytań, na które odpowiadamy.

Dysponujemy już doświadczeniem uzyskanym podczas, dobiegającego końca, okresu finansowania unijnego 2004-2006 oraz sukcesywnie pojawiającymi się dokumentami, regulującymi zasady wydatkowania pieniędzy unijnych w latach 2007-2013. Mamy także czas - do marca-kwietnia br. - pozwalający na spokojne, przemyślane i profesjonalne podjęcie działań zmierzających do przygotowania dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki unijne.

Każdy przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych zadaje pytania: Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? Jakie aspekty powinniśmy wziąć pod uwagę z myślą o końcowym sukcesie, jakim będzie uzyskanie dofinansowania i zrealizowania przedsięwzięcia? Przystępując do formułowania założeń projektowych, powinniśmy: zastanowić się nad wykorzystaniem zasobów osobowych w projekcie, ustalić harmonogram przygotowania wniosku oraz przystąpić do formułowania założeń przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności zastanówmy się, jakie są nasze potrzeby.

Analiza potrzeb

Jednym z podstawowych elementów formułowania założeń projektu z punktu widzenia funduszy unijnych jest analiza wewnętrznych potrzeb firmy, a także zastanowienie się nad strategią rozwoju. Z analizy tych elementów wypłyną wnioski dotyczące zakresu planowanej inwestycji. Umożliwią one właściwe sformułowanie celów projektu oraz pozwolą zbliżyć założenia projektu do założeń danego działania w ramach Programu Operacyjnego. Czym jednak jest projekt w rozumieniu Komisji Europejskiej?

Określić projekt

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, projekt to seria działań służących realizacji jasno zdefiniowanych celów w ustalonym czasie oraz przy określonych zasobach finansowych (budżet). Komisja Europejska opracowała zbiór narzędzi do przygotowywania, wdrażania, zarządzania i ewaluacji projektów, nazwany zarządzaniem cyklem projektu PCM (Projekt Cycle Management). Metoda ta oparta jest na analizie potrzeb i możliwości za pomocą tzw. matrycy logicznej. Metodyka ta ułatwi wnioskodawcy sformułowanie projektu zgodnie z wymogami unijnymi.

Matryca logiczna projektu określa: cele ogólne, cele projektu, rezultaty i działania. Pozwala nam określić zamierzenia projektu, przede wszystkim to, w jaki sposób nasze działania wpłyną na polepszenie obecnej sytuacji w firmie. Z punktu widzenia tej metodyki istotnym aspektem projektu jest związek przyczynowo-skutkowy podejmowanych działań. Matryca Logiczna Projektu pozwala nam również zmierzyć efekty podejmowanego przedsięwzięcia, zaangażowanych zasobów w projekcie, a także umożliwi określenie wskaźników oraz źródeł weryfikacji efektów.

Mamy pomysł, i co dalej?

Przystępując do przygotowywania wniosku o dofinansowanie, niezbędne jest zapoznanie się z dostępnymi dokumentami regulującymi zasady przyznawania dotacji na projekty inwestycyjne. Podstawowymi dokumentami, z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać, są:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  • Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
  • Szczegółowy Opis Priorytetów.
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Dokumenty te dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.mrr.gov.pl ).

Kwalifikowany podmiot

Przystępując do formułowania założeń projektowych, warto zapoznać się z pojęciem kwalifikowalności. Termin ten pojawił się już w poprzednim okresie programowania 2004-2006. Precyzuje je Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie nr 1260/1999. Pojęcie kwalifikowalności - w kontekście kryterium podmiotowości - pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy my - jako przedsiębiorca - możemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach wybranego przez nas Priorytetu, a dokładniej działania albo poddziałania.


TOP 200