Jak zdobyć kredyt unijny

W PKO BP kredyty uzupełniające na inwestycje IT, współfinansowane ze środków UE, oferowane są w ramach tzw. Programu Europejskiego.

W PKO BP kredyty uzupełniające na inwestycje IT, współfinansowane ze środków UE, oferowane są w ramach tzw. Programu Europejskiego.

Na pełną ofertę tego programu - poza wsparciem finansowym - składają się również usługi doradcze i wspierające terminową realizację inwestycji. Program przeznaczony jest dla podmiotów składających wnioski o wsparcie, jak również ich wykonawców i podwykonawców oraz dostawców niezbędnych usług. O odpowiedź na kilka pytań poprosiliśmy Marka Ryczkowskiego z Departamentu Promocji i Komunikacji PKO BP.

Jak często zwracają się do Państwa klienci z sektora MSP, którzy chcą skorzystać z funduszy UE i poszukują możliwości uzupełnienia własnego wkładu?

W poprzednim okresie finansowania - na lata 2004-2006 - beneficjenci z sektora MSP często posiłkowali się kredytem bankowym, realizując inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W najbardziej popularnym wśród przedsiębiorców działaniu 2.3 SPO WKP - Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - beneficjenci byli zobowiązani do zaciągnięcia kredytu bankowego, jeżeli wysokość dotacji przekraczała wartość 125 tys. zł. Wysokość ww. kredytu musiała wynosić minimum 25% wnioskowanej wysokości wsparcia.

Jaki jest średni, minimalny wkład własny przedsiębiorstwa zainteresowanego uzyskaniem wsparcia finansowego?

Jest to zazwyczaj 20% wartości netto inwestycji. W niektórych przypadkach istnieje możliwość obniżenia tego wkładu do 10%. Kredyt pomostowy może być udzielony do wysokości 100% wartości dotacji, przy jednoczesnym posiadaniu przez klienta środków na sfinansowanie pozostałej części realizowanego przedsięwzięcia.

Jakie są najważniejsze warunki uzyskania kredytu pozwalającego otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w PKO BP?

Beneficjent, który realizuje inwestycję współfinansowaną ze środków pomocowych, powinien posiadać środki finansowe na realizację całości projektu, gdyż dopiero po jej zakończeniu może otrzymać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie refundacji. W związku z tym znaczna część beneficjentów, realizując wspomniane inwestycje, posiłkuje się m.in. kredytem bankowym. Należy również mieć na uwadze, że beneficjent, który przeszedł pozytywnie ocenę bankową, jest bardziej wiarygodny dla instytucji przyznających wsparcie.

Aby skorzystać z takiego kredytu, należy przede wszystkim przejść pozytywnie ocenę zdolności kredytowej w banku oraz posiadać wiarygodne dla instytucji finansowej zabezpieczenia dla zaciągniętego zobowiązania. W odniesieniu do inwestycyjnych kredytów pomostowych - udzielanych przedsiębiorcom posiadającym podpisaną umowę o dofinansowanie - bank może ograniczyć wymagane zabezpieczenia wyłącznie do cesji praw z umowy o dofinansowanie oraz weksla własnego in blanco. Jest to tzw. kredyt pod dotację UE. Charakteryzuje się on również uproszczeniami dokumentacyjnymi. Bank przyjmuje te same dokumenty, które klient składa do Instytucji Wdrażającej wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Dogodnym zabezpieczeniem - zarówno dla banku, jak i dla beneficjenta - może być gwarancja lub poręczenie z Funduszu Poręczeń Unijnych.

Jakie są koszty kredytu i czas jego spłaty?

Cena kredytu zawsze jest uzależniona od kondycji finansowej podmiotu realizującego inwestycję oraz od ryzyka, jakie niesie przedsięwzięcie. W przypadku posiadania przez beneficjenta podpisanej umowy o dofinansowanie możliwe jest zastosowanie preferencyjnej marży. Okres spłaty kredytu jest zaś zróżnicowany w zależności od rodzaju zobowiązania. Dla kredytu pomostowego - zapewniającego beneficjentowi utrzymanie płynności finansowej od momentu poniesienia kosztów związanych z realizacją projektu do chwili otrzymania dotacji - spłata następuje z otrzymanej dotacji lub ze środków własnych beneficjenta. Jest to kredyt krótkoterminowy. Dla kredytu współfinansującego, przeznaczonego na finansowanie wkładu własnego beneficjenta - wydatków kwalifikowanych projektu nieobjętych dotacją i wydatków niekwalifikowanych - okres kredytowania jest dłuższy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200