Jak wywabić "białe plamy"

Operatorzy chcieliby zatem poznać rządowe stanowisko w tej sprawie. Aczkolwiek, jeśli przyjąć w działaniach na rzecz budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego następującą definicję Internetu szerokopasmowego - "to takie podłączenie do sieci, które umożliwia komfortowe korzystanie ze wszystkich usług w niej dostępnych" - sprawa wydaje się jasna. Należy budować sieć przygotowaną do transmisji co najmniej wideo.

Problemy ustrojowe

Na nikłe zainteresowanie inwestorów Działaniem 8.4 ma wpływ brak uznania budowy infrastruktury teleinformatycznej za zadanie własne gmin. Skłania to samorządowców do rezygnacji z takich inwestycji, a nawet odstrasza od kładzenia kanalizacji teletechnicznej wzdłuż remontowanych i budowanych dróg, sieci energetycznych czy gazowych w obawie o zakwestionowanie wydatków. "Wkrótce trafi do Parlamentu projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji. I tamże te sprawy zostały jednoznacznie uregulowane. Odtąd jednostki samorządu terytorialnego zostaną zobligowane do tego zadania" - tłumaczy Marzena Śliz, doradca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Notabene ten projekt powstał w ramach programu "Polska Cyfrowa", mającego za cel upowszechnienie usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 r. "Dzięki tej ustawie zostaną zniesione bariery dla inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną - rozwój sieci regionalnych oraz budowa telekomunikacyjnej infrastruktury przez samorządy - co w konsekwencji ma skutkować likwidacją wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego" - twierdzi Marzena Śliz.

Tyle że sama ustawa nie zmieni jeszcze samorządowej polityki informacyjnej, w której kwestia dostępu do Internetu na terenach wiejskich jawi się do rozwiązania w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). W ramach RPO powstaną co najwyżej sieci szkieletowe. Problemem pozostaje zatem koordynacja działań między przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi, które zdecydują się na budowę "ostatniej mili" a inwestycjami samorządowymi szczebla regionalnego lub subregionalnego. Nierozstrzygnięta pozostaje też kwestia, kto ma sfinansować budowę "przedostatniej mili", czyli sieci dystrybucyjnych. Postuluje się, aby ich budowa stała się kosztem kwalifikowanym w działaniu 8.4. Dodatkowo oczekuje się, że na ten cel zostanie poświęcone 30 mln zł, przeznaczone na informatyzację w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jest nadzieja, że postulaty osób i instytucji zainteresowanych rozwojem Internetu na wsi zostaną uwzględnione w nowym naborze wniosków, planowanym na początek 2010 r.

Jak wywabić "białe plamy"
Aby poznać istotne problemy Działania 8.4 oraz przedstawić propozycje zmian, Fundacja Wspomagania Wsi wespół z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (w ramach programu e-VITA III), we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (MSSI), zorganizowała debatę Okrągłego Stołu z udziałem operatorów teleinformatycznych (beneficjentów działania 8.4.), izb gospodarczych, ekspertów, samorządowców, Agencji Rozwoju Mazowsza, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym artykule posiłkujemy się ustaleniami z tego spotkania. Computerworld był jej patronem jako prologu VI Forum usług szerokopasmowych "Kiedy sieć stała się prozą", które odbędzie się w Warszawie 26-27 listopada 2009 r.


TOP 200