Jak wybrać oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dla organizacji, które na serio podchodzą do realizacji celów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem mogą gromadzić odpowiednie dane, analizować je i dostarczać przydatnych informacji. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę i wskazujemy sześć wiodących narzędzi, których użycie warto rozważyć.

3rdtimeluckystudio /Shutterstock

Coraz częściej organizacje znajdują się pod presją wielu interesariuszy, aby włączyć praktyki zrównoważonego rozwoju do swoich strategii biznesowych. Ponieważ firmy wyznaczają ambitne cele środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG), często zwracają się do dostawców oprogramowania do zarządzania zrównoważonym rozwojem, aby pomóc im zmniejszyć wpływ na środowisko i zapewnić sprawiedliwe traktowanie pracowników.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem, znane również jako oprogramowanie ESG, pomaga organizacjom każdej wielkości śledzić i raportować wskaźniki związane z ich celami ESG, takie jak emisja gazów cieplarnianych, produkcja odpadów, zużycie energii i inne, tłumaczy Abhijit Sunil, starszy analityk w firmie badawczej Forrester. „Narzędzia te pomagają w gromadzeniu danych z różnych części organizacji w celu obliczenia śladu węglowego organizacji. Umożliwiają one firmom tworzenie pulpitów nawigacyjnych, które pomagają wielu osobom wewnętrznie podejmować odpowiednie decyzje”, powiedział.

Zobacz również:

  • Nowy układ Intela „Sierra Forest” zapewnia ponad dwukrotnie wyższą wydajność energetyczną, twierdzi producent
  • W kierunku lepszego IT
  • Recykling nowych technologii - jaki ma wpływ na środowisko?

Narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem pomagają również tworzyć scenariusze, które umożliwiają firmom zrozumienie ścieżek, które mogą obrać, aby zmniejszyć ślad węglowy dla firmy i jak mogą wyznaczyć cele dla firmy, aby to zrobić, według Sunila.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem pomaga przedsiębiorstwom w raportowaniu tych danych do standardowych ram i standardów raportowania, takich jak CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), Global Reporting Initiative, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures i inne, powiedział.

Jednak zrównoważony rozwój oznacza również zwracanie uwagi na kwestie społeczne i związane z zarządzaniem – „S” i „G” w „ESG”. Chociaż wiele uwagi w zrównoważonym rozwoju koncentruje się na raportowaniu emisji, nie jest to jednowymiarowe, powiedziała Amy Cravens, kierownik ds. badań w IDC. Coraz częściej organizacje rozszerzają swoje inicjatywy ESG, aby śledzić wyniki w innych kwestiach środowiskowych (woda, odpady, obieg zamknięty i różnorodność biologiczna), a także społecznych (siła robocza i wpływ na społeczność) oraz kwestie zarządzania (zgodność, etyka, prywatność i bezpieczeństwo). „Holistyczny program ESG będzie miał znacznie większy wpływ na zmniejszenie ryzyka organizacji i przyniesie korzyści społeczności i środowisku”, uważa Amy Cravens. Jak zauważa, IDC obserwuje ogromny popyt wśród organizacji na oprogramowanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Zdaniem badaczki, wynika to z faktu, że ESG jest wciąż czymś nowym dla wielu firm, które wciąż starają się zrozumieć, co muszą zrobić i jak do tego podejść. Oprogramowanie w połączeniu z dostawcami usług pomaga firmom radzić sobie z raportowaniem ESG.

Korzyści z narzędzi do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania zrównoważonym rozwojem niesie ze sobą szereg korzyści, w tym:

Lepsze gromadzenie danych: według Aapo Markkanena, wiceprezesa i analityka w firmie Gartner, narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem zapewniają zautomatyzowane gromadzenie danych i monitorowanie zużycia energii przez firmę, ilości wytwarzanych przez nią odpadów, ilości zużywanej wody i nie tylko. Oprogramowanie eliminuje potrzebę ręcznego monitorowania i gromadzenia danych, a tym samym przyspiesza proces, czyniąc go bardziej wydajnym i zmniejszając ryzyko błędów.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: oprogramowanie gromadzi i analizuje dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu zmniejszenia ich wpływu na środowisko, wyznaczania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, śledzenia postępów w osiąganiu tych celów i określania sposobów poprawy.

Zwiększona przejrzystość: raportowanie i możliwości analityczne narzędzi ESG umożliwiają firmom informowanie interesariuszy, w tym pracowników, klientów i inwestorów, o ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przejrzystość w zakresie zaangażowania w zrównoważony rozwój buduje zaufanie klientów, partnerów i konsumentów.

Zmniejszony wpływ na środowisko: narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem pomagają firmom zdefiniować kluczowe kroki, które muszą podjąć, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Kroki te obejmują recykling materiałów, redukcję emisji dwutlenku węgla i eliminację tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Zgodność z przepisami i regulacjami (compliance): przepisy i regulacje środowiskowe, a także te dotyczące sprawiedliwości społecznej i zarządzania, stale się zmieniają, a ich naruszanie może być szkodliwe dla organizacji. Narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem pomagają firmom zapewnić, że są one na bieżąco z tymi zmianami regulacyjnymi i pozostają w zgodzie z przepisami.

Lepsza reputacja i wizerunek marki: większość konsumentów jest bardziej skłonna do prowadzenia interesów z firmami dbającymi o środowisko. Według badania McKinsey & Co. z 2020 r. „od 60 do 70 procent konsumentów stwierdziło, że zapłaciłoby więcej za [produkty] ze zrównoważonym opakowaniem”. W związku z tym, oprócz poprawy reputacji, organizacje, które przestrzegają zrównoważonych praktyk biznesowych, prawdopodobnie zwiększą przychody.

Obrona przed zarzutami „greenwashingu”: platformy zarządzania zrównoważonym rozwojem pomagają firmom budować obronę przed greenwashingiem i roszczeniami dotyczącymi greenwashingu, według Amy Cravensa Greenwashing ma miejsce, gdy organizacje celowo lub nieumyślnie składają nieprawdziwe oświadczenia dotyczące wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby przeciwdziałać greenwashingowi, organizacje muszą weryfikować swoje twierdzenia. „Rozwiązania do zarządzania zrównoważonym rozwojem pomagają organizacjom to robić, tworząc raporty ESG oparte na faktach i łącząc wskaźniki z podstawowymi danymi, zapewniając gotowe do audytu ujawnienia, które mogą wytrzymać oskarżenia o greenwashing”, powiedziała Cravens.

Kluczowe funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Organizacje powinny szukać oprogramowania do zarządzania zrównoważonym rozwojem, które zawiera następujące funkcje:

• Zgodność środowiskowa: aby zapewnić zgodność organizacji z przepisami, normami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, funkcja ta monitoruje i raportuje wyniki firm w zakresie ochrony środowiska poprzez śledzenie i zarządzanie ich zobowiązaniami w zakresie zgodności.

• Zgodność społeczna: pomaga firmom zrozumieć, w jaki sposób traktują różne grupy ludzi - klientów, pracowników, dostawców, członków społeczności itp. oraz zrozumieć społeczny wpływ ich decyzji biznesowych.

• Zgodność w zakresie zarządzania: pomaga organizacjom ocenić skuteczność ich polityki zarządzania i zapewnić zgodność z przepisami.

• Zarządzanie energią: firmy mogą korzystać z narzędzi analizy danych oprogramowania do monitorowania zużycia energii i odkrywania obszarów, w których zużywają zbyt dużo energii lub nie wykorzystują jej efektywnie. Firmy mogą również odkrywać wzorce i trendy w zużyciu energii oraz identyfikować sposoby na zwiększenie wydajności.

• Monitorowanie emisji: monitorowanie emisji pomaga firmom upewnić się, że przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska i identyfikują sposoby na zmniejszenie emisji.

• Raportowanie/analiza: narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem zbierają dane z różnych źródeł, w tym liczników wody i energii elektrycznej oraz systemów zarządzania odpadami; kompilują je w centralnej bazie danych; a następnie analizują dane w celu wykrycia trendów, wzorców i nieprawidłowości w zużyciu energii i wody, emisji dwutlenku węgla i produkcji odpadów. Narzędzia te robią to samo z danymi związanymi z czynnikami społecznymi, w tym wynagrodzeniami pracowników, zaangażowaniem pracowników, różnorodnością i integracją oraz bezpieczeństwem danych, a także czynnikami zarządzania, w tym różnorodnością członków zarządu, wynagrodzeniami kadry kierowniczej, etyką biznesową i zgodnością z przepisami.

• Alerty: dzięki narzędziom do zarządzania zrównoważonym rozwojem organizacje mogą podjąć inicjatywę w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych kwestii środowiskowych. Oprogramowanie umożliwia firmom ustalenie limitów dla takich czynników środowiskowych, jak wytwarzanie odpadów, a także zużycie wody i energii. Oprogramowanie będzie monitorować te poziomy i generować alerty, jeśli wskaźniki środowiskowe przekroczą te poziomy.

• Zarządzanie inspekcjami: firmy mogą wykorzystywać narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem do organizowania i zarządzania inspekcjami zrównoważonego rozwoju dla swoich aktywów, sprzętu i obiektów, zapewniając, że inspekcje są przeprowadzane w odpowiednim czasie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Organizacje mogą również przypisywać te inspekcje do określonych pracowników i śledzić ich postępy.

• Monitorowanie KPI: narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem pozwalają firmom ustalać konkretne cele środowiskowe i społeczne jako kluczowe wskaźniki wydajności. Oprogramowanie może śledzić te kluczowe wskaźniki wydajności w czasie i generować raporty, umożliwiając firmom sprawdzenie postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Pułapki, których należy unikać przy wyborze oprogramowania do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Oto niektóre z typowych pułapek narzędzi do zarządzania zrównoważonym rozwojem, których firmy powinny unikać:

• Wybór nieskalowanych narzędzi: „Skalowalność jest jedną z najczęstszych pułapek, które identyfikujemy w rozmowach z użytkownikami końcowymi i na które radzimy im zwracać uwagę”, mówi Markkanen z firmy Gartner. „Narzędzia te mogą wydawać się dość atrakcyjne, gdy są wdrażane jako dowód lub koncepcja lub na etapie pilotażowym, ale skalowanie ich do poziomu globalnego w celu objęcia wszystkich operacji [organizacji] jest wyzwaniem”.

• Nieuwzględnienie, że oprogramowanie ESG jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju: firmy muszą zrozumieć, że większość narzędzi do zarządzania zrównoważonym rozwojem istnieje na rynku dopiero od około dwóch lat. „Ponieważ wiele funkcji jest wciąż rozwijanych, w tym momencie naprawdę trudno jest zdecydować, które z nich będzie najlepszym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie - które będzie miało największą trwałość i które będzie miało najlepsze funkcje - ponieważ są one nadal w większości na etapie rozwoju. Dlatego firmom trudno jest określić, które rozwiązanie będzie wiodące za dwa lata”, mówi amy Craven z IDC.

Cravens poradziła organizacjom, aby szukały produktów od dostawców o ugruntowanej obecności na rynku. Chociaż nie wyklucza to młodych firm, organizacje powinny identyfikować dostawców z solidnymi bazami klientów i partnerów oraz posiadających silne finansowanie, takie jak Persefoni. „Duzi ISV [niezależni dostawcy oprogramowania] i hiperskalerzy wchodzący na rynek, choć ich rozwiązania są młode i wciąż się rozwijają, mają zasoby, aby szybko się rozwijać i nie ponoszą części ryzyka związanego ze startupami. Zidentyfikuj dostawców, którzy wyrazili długotrwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, takich jak IBM lub SAP, ponieważ często są oni najbardziej zaangażowani w opracowywanie rozwiązań i przydzielanie zasobów do tych produktów”, poradziła.

• Nieoparcie priorytetów na możliwościach organizacyjnych i branży: wiele z tych narzędzi oferuje różnorodne funkcje, a organizacje powinny wybierać je w oparciu o swoją branżę i aktualny poziom bazowy, twierdzi Sunil z firmy Forrester. „Na przykład niektóre [firmy] mają bardzo zaawansowane wewnętrzne zespoły ds. zrównoważonego rozwoju i mają już wdrożone swoje procesy, podczas gdy inne w ogóle nie zaczęły”. Równie ważne jest określenie historii dostawcy w danej branży. „Jeśli działasz w branży motoryzacyjnej, powinieneś ustalić, czy narzędzie ma dobre benchmarki w tej branży. Powinieneś także dowiedzieć się, czy w przeszłości współpracowali z innymi firmami motoryzacyjnymi i czy udoskonalili swoje narzędzia do pracy z typami danych, które są istotne dla branży motoryzacyjnej”, powiedział Sunil.

• Nieuwzględnienie przyszłych wymagań: ponieważ przepisy i ramy prawne stale się zmieniają, ważne jest, aby firmy wybierały narzędzia do zarządzania zrównoważonym rozwojem, które można łatwo dostosować do wszelkich zmian.

6 wiodących platform do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Na rynku dostępnych jest wiele platform do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Po rozmowach z analitykami i przejrzeniu wyników niezależnych badań możemy polecić poniższe:

IBM Envizi ESG Suite: dostarczany jako oprogramowanie jako usługa (SaaS) zbiór dziewięciu modułowych danych i produktów analitycznych. Pomaga klientom przechwytywać, śledzić i raportować dane ESG dotyczące zużycia energii i emisji. Konsoliduje ponad 500 źródeł danych ESG przedsiębiorstwa, w tym z systemów automatyki i zarządzania budynkami, sprzedawców energii i sprzętu, w jednym systemie, aby ułatwić organizacjom gromadzenie, zarządzanie i zbieranie informacji z tych danych. Integruje się z narzędziami IBM do zarządzania zasobami aplikacji, zarządzania obiektami i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Odpowiedni dla istniejących klientów IBM lub organizacji z dojrzałymi programami zrównoważonego rozwoju.

Microsoft Cloud for Sustainability: dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym spostrzeżeniom pomaga firmom rejestrować, raportować i zmniejszać wpływ ich systemów operacyjnych i procesów na środowisko w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Łączy możliwości ESG w całym portfolio chmury Microsoft, a także od partnerów Microsoft. Pomaga organizacjom mierzyć emisje centrów danych związane z korzystaniem z usług Microsoft 365, w tym Exchange Online, Outlook, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams, Microsoft Word, Excel i PowerPoint, przy użyciu interfejsu API Microsoft Cloud for Sustainability.

Persefoni: określa się jako „platforma do zarządzania klimatem”. Oferuje usprawnione rozliczanie emisji dwutlenku węgla i planowanie dekarbonizacji. Umożliwia firmom szybkie spełnienie wymagań i żądań interesariuszy w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu. Zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania, platforma umożliwia klientom śledzenie i pomiar emisji we wszystkich liniach biznesowych i procesach. Net Zero Navigator firmy Persefoni pozwala organizacjom budować i śledzić strategie dekarbonizacji dostosowane do ich potrzeb. Najlepsze rozwiązanie dla dużych międzynarodowych firm, podmiotów zarządzających aktywami i banków, które wymagają automatyzacji rozliczania emisji gazów cieplarnianych i sprawozdawczości finansowej.

Salesforce Net Zero Cloud: zbudowana na platformie Salesforce Lightning. Umożliwia firmom zarządzanie wpływem na środowisko i śledzenie, jak blisko są osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Oferuje liczne narzędzia i zasoby do pomiaru i redukcji zużycia energii, emisji i odpadów. Integruje dane z wielu źródeł, automatyzuje przepływy pracy i oferuje raportowanie kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, aby pomóc firmom zmniejszyć emisje i zaoszczędzić pieniądze. Dzięki Net Zero Cloud organizacje mogą określać swoje emisje gazów cieplarnianych i zarządzać danymi innych firm dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Najlepiej nadaje się dla przedsiębiorstw, które dążą do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w dającej się przewidzieć przyszłości.

SAP Cloud for Sustainable Enterprises: zbiór oprogramowania opartego na chmurze, w tym narzędzi do raportowania ESG i zrównoważonego rozwoju, które pomagają firmom zarządzać zużyciem węgla, ograniczać odpady materiałowe i stać się społecznie odpowiedzialnymi. Umożliwia firmom łączenie danych finansowych, społecznych i środowiskowych, dzięki czemu mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe. Zapewnia firmom wgląd w wpływ ich produktów na środowisko. SAP Sustainability Control Tower pomaga organizacjom identyfikować i analizować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, których jeszcze nie osiągnęły, oraz podejmować działania w tym zakresie. Firmy mogą korzystać z SAP Sustainability Footprint Management do oceny śladu węglowego na poziomie produktu i przedsiębiorstwa za pomocą oprogramowania SAP do rozliczania emisji dwutlenku węgla. (Zobacz informacje o bezpieczeństwie SAP).

Wolters Kluwer Enablon ESG: obejmuje narzędzia do raportowania zrównoważonego rozwoju i ESG, a także aplikacje, które umożliwiają firmom zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju i relacjami z interesariuszami. Pozwala firmom scentralizować i zweryfikować dane ESG ze źródeł w całym przedsiębiorstwie, skracając czas potrzebny na zebranie tych danych i upraszczając raportowanie zgodnie z wieloma standardami. Możliwość śledzenia szczegółowych emisji z aktywów terenowych i zmniejszenia wpływu na środowisko w całej firmie. Najlepiej nadaje się do nauk przyrodniczych, ropy i gazu, produkcji, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych organizacji, które wymagają ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

Źródło: Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200