Jak wnioskować, aby dostać

Pula funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje rozwojowe i innowacyjne dla przedsiębiorstw jest w tym roku znacznie wyższa. Dzięki dobrze przygotowanemu projektowi i wnioskom można nawet uzyskać fundusze na wdrożenie systemów informatycznych ERP lub CRM.

Jak wnioskować, aby dostać

W 2009 r. wydatkowanie środków unijnych w ramach programów pomocowych wzrosło z pierwotnie zakładanych 10 mld zł do poziomu 16,8 mld zł, jednocześnie podjęte zostały kroki

w celu zwiększenia ich faktycznej realizacji do nawet 21,4 mld zł. Pomoc finansowa jaką może uzyskać przedsiębiorstwo z tych środków może mieć kluczowe znaczenie dla realizacji inwestycji rozwojowych, innowacyjnych, badawczych czy szkoleniowych firmy szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczonych budżetów inwestycyjnych.

"Choć mamy kryzys gospodarczy, który hamuje plany inwestycyjne firm, jest to dobry okres, żeby przygotować się na okres prosperity. Firmy które planują inwestycje, zawsze interesują się takimi źródłami ich finansowania, które zmniejszą wkład własny, tak więc takie firmy na pewno rozpatrzą szanse i możliwości aplikowania o środki bezzwrotne" - zauważa Adam Siwczyński, menedżer Zespołu ds. Funduszy Unijnych w firmie External Services.

Liczy się innowacyjność

8 mln zł

może wynieść maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach RPO, z czego 70% sfinansuje Unia Europejska.

Planując aplikowanie o środki z UE kluczowym jest wybór odpowiedniego do projektu programu unijnego. Małe i średnie firmy powinny się skoncentrować na Regionalnych Programach Operacyjnych, w których dofinansowaniem objęte są projekty m.in. z zakresu podnoszenia konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej MSP, projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

Duże przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie z w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym szczególny nacisk położono na innowacyjność i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. W ramach programów RPO i PO IG firmy mogą też uzyskać dofinansowanie do projektów IT, takich jak np. wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie. Natomiast fundusze unijne na podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym również szkolenia z zakresu IT, można pozyskać z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów projektu. O dotacje unijne może ubiegać się każda firma, bez względu na wielkość i branżę działalności, pytanie jedynie czy pomysł takiej firmy w powiązaniu z jej wielkością i lokalizacją ma szanse na sukces.


TOP 200