Jak szukać zwrotu z inwestycji w ERP

Przekrojowa analiza

"Część klientów narzeka, że nie ma pieniędzy na wdrożenie systemu tej klasy. Tymczasem jeśli taki projekt jest traktowany jako opłacalna inwestycja, jeśli prognozowana stopa zwrotu jest wysoka, to pieniądze zawsze powinny się znaleźć" - mówi Bogusław Cieślak, prezes zarządu firmy Business Partner eXcellence. Według niego, jedynym sposobem na skuteczne oszacowanie stopy zwrotu z inwestycji w system klasy ERP jest przeprowadzenie analizy osadzonej w realiach konkretnej firmy i uwzględniającej właściwe dla niej wymagania oraz uwarunkowania rynkowe. Koszty przygotowania takiej analizy pod kątem konkretnego klienta są relatywnie niskie. "Jedyny koszt to w zasadzie czas poświęcony na przygotowanie danych. Myślę, że w przypadku większych wdrożeń nie powinien on przekraczać dwudziestu osobogodzin" - twierdzi Bogusław Cieślak. Według niego, szacowanie ROI dla projektu wdrożenia systemu ERP powinno uwzględniać m.in. parametry dotyczące przestojów produkcyjnych, poziomu braków i wartość zapasów w korelacji z rocznymi przychodami firmy, średnim okresem ściągalności należności, średniej marży, a także wysokości wynagrodzeń, strat i kar umownych. Nie brak również subiektywnej oceny mniej wymiernych korzyści - m.in. dotyczących większej ergonomii pracy, usprawnionego raportowania oraz wizerunku firmy.

Kolejnym krokiem jest m.in. wyznaczenie obszarów, w których usprawnienia są możliwe do realizacji i opłacalne. "To klient od początku decyduje, jakich usprawnień potrzebuje oraz w jakich obszarach są one istotne z finansowego punktu widzenia" - zapewnia Bogusław Cieślak. Na tym etapie zastosowanie znajdują narzędzia ułatwiające interpretacje dźwigni finansowych i danych liczbowych oznaczających efektywność organizacji. Tak przygotowany raport po części definiuje cele ewentualnego projektu wdrożenia systemu biznesowego. "Efektem końcowym jest zwykle podsumowanie dające do myślenia. Dzięki tak przeprowadzonej analizie zwykle okazuje się, ile tak naprawdę kosztują firmę określone niedociągnięcia organizacyjne, proceduralne lub funkcjonalne" - mówi Bogusław Cieślak. Jego zdaniem średni okres zwrotu z inwestycji w system klasy ERP powinien trwać od sześciu miesięcy do dwóch lat, w zależności od rodzaju systemu, skali wdrożenia i specyfiki działalności firmy. "Do niedawna przyjmowało się, że system ERP wykorzystuje się przez okres 5 lat. Obecne tendencje rynkowe pokazują, że ten okres się wydłuża. Wtedy oczywiście rośnie też wartość ROI" - podkreśla Bogusław Cieślak. Według niego, firma BPX oferuje usługi związane z szacowaniem stopy zwrotu z inwestycji w system ERP od grudnia 2009 r. Spółka realizuje również wdrożenia systemów SAP. Jako ciekawostkę warto dodać, że model biznesowy wrocławskiej firmy zakłada, iż koszt ewentualnego wdrożenia systemu może być uzależniony od szacowanej stopy ROI. "Zwracają się do nas różne firmy, głównie te, które prowadzą działalność produkcyjną. Myślę jednak, że jest to podyktowane przede wszystkim specyfiką rynku oraz oferowanego przez nas systemu" - mówi Bogusław Cieślak.


TOP 200