Jak podpisać korzystną umowę z dostawcą chmury

Wybór sądu i prawa właściwego

Zamawiający usługi musi liczyć się z tym, że duża część umów z dostawcami usług w chmurze zakłada poddanie kontraktu prawu obcemu oraz że potencjalne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy zagraniczne (najczęściej arbitrażowe). W konsekwencji zamawiający, podejmując współpracę w ramach tak sformułowanego kontraktu, powinien wkalkulować w ryzyko działalności biznesowej możliwość prowadzenia sporu w obcej jurysdykcji i z uwzględnieniem transgranicznych aspektów sprawy.

Przetwarzanie danych osobowych

Jednym z najczęściej wymienianych obaw przedsiębiorców dotyczących cloud computingu jest kwestia ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, na administratorze danych osobowych ciąży odpowiedzialność ochrony przetwarzanych danych osobowych i zapewnienie, żeby nie zostały udostępnione podmiotom trzecim bez stosowanej podstawy prawnej. W przypadku transferu danych osobowych (udostępnienie poza obszar krajów z EOG) prawo nakłada na administratora danych dodatkowe przesłanki, których spełnienie warunkuje legalny transfer danych osobowych. Z uwagi na fakt, że dostawcy usług cloud computing mają siedziby w różnych zakątkach świata (także w krajach, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych), często decydując się na współpracę, przedsiębiorca będzie musiał występować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zgodę na taki transfer danych.

Wskazane w artykule, jedynie przykładowo, obszary, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę, mogą stanowić przedmiot negocjacji między stronami w przypadkach świadczenia usług w ramach tzw. chmury prywatnej lub względnie hybrydowej. Przy świadczeniu zestandaryzowanych usług w ramach tzw. chmury publicznej umowy podpisywane przez strony są tzw. umowami adhezyjnymi (nienegocjowanymi). W takim przypadku zamawiający usługi świadczonej przez dostawcę z chmury powinien dokładnie oszacować ryzyko związane z zawarciem takiej umowy, szczegółowo analizując postanowienia. Fakt, że umowy zawierane z dostawcami usług z chmury są często jednostronne na korzyść dostawców usług, został zauważony przez Komisję Europejską, która w dniu 18 czerwca 2013 r. podjęła decyzję w sprawie utworzenia grupy ekspertów Komisji ds. umów dotyczących przetwarzania w chmurze. Komisja zamierza m.in. podjąć kroki mające na celu opracowanie bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących usług przetwarzania w chmurze. Stanowi to odpowiedź na wątpliwości zainteresowanych stron w zakresie umów dotyczących ww. usług. Dostawcy usług w chmurze wskazali, że zawiłość i brak pewności związane z istniejącymi ramami prawnymi przyczyniają się do utrudniania działalności transgranicznej. Z drugiej strony chociaż istniejące prawodawstwo Unii chroni konsumentów korzystających z usług przetwarzania w chmurze, są oni często nieświadomi swoich praw i nie są informowani przez dostawcę w sposób jasny i niebudzący wątpliwości o warunkach umownych. Przedstawiciele konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw wskazali, że umowy dotyczące przetwarzania w chmurze zawierające niejasne postanowienia i charakteryzujące się nierównowagą stron powodują, że niechętnie korzystają oni z usług przetwarzania w chmurze. Komisja zamierza zająć się kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych istotnymi dla umów dotyczących przetwarzania w chmurze. Wątpliwości użytkowników odnoszą się m.in. do kwestii umów dotyczących przetwarzania w chmurze, bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności i jej możliwych ograniczeń, np. w zakresie naruszenia bezpieczeństwa, integralności danych, poufności i ciągłości świadczenia usług, środków do usuwania awarii związanych z niedostępnością lub utratą danych, zmian w umowie dokonanych jednostronnie przez dostawcę po zawarciu umowy, rozwiązania umowy i jej skutków, w tym kwestii zabezpieczenia danych.

Bartosz Tomaszewski, radca prawny, senior associate w Dziale Prawa Nowych Technologii i Outsourcingu w Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy


TOP 200