Jak odnaleźć wartość w procesie fuzji?

Wiele spośród dotychczas dokonanych przejęć określić można mianem "nieskonsumowanego małżeństwa". Zmiany wewnątrz grup zazwyczaj przekładały się na polepszenie ich zyskowności, jednak efekt synergii nie był wykorzystywany w pełni. Jak go uzyskać?

Dobra koniunktura gospodarcza ostatnich lat wraz z pragnieniem osiągania lepszych wyników sprzyjała tworzeniu rozbudowanych grup kapitałowych, w szczególności poprzez przejmowanie konkurentów. Powiększanie grup kapitałowych w tym czasie zwykle przekładało się bezpośrednio na polepszenie ich zyskowności. Osiąganie dobrego wyniku finansowego powodowało, że ograniczanie kosztów funkcjonowania coraz bardziej złożonych struktur gospodarczych schodziło na plan dalszy.

Wyhamowanie dotychczas szybkiego rozwoju niektórych branż przyczyniło się do wejścia w kolejną fazę cyklu koniunkturalnego. Okres ten będzie wykorzystany na poszukiwanie oszczędności. Najwięcej takich obszarów znaleźć można w tych grupach kapitałowych, które nie w pełni wykorzystywały efekt synergii.

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
  • Nowa prezes Equinix

Według definicji, synergia polega na uzyskaniu zwielokrotnionych korzyści poprzez umiejętne połączenie części składowych całości . Najczęściej powstaje wtedy, kiedy części składowe wzajemnie się uzupełniają, czyli są od siebie różne. Można zatem powiedzieć, że wiele spośród dokonanych przejęć, u których efekt synergii nie został jeszcze osiągnięty, to "nieskonsumowane małżeństwa". Jak osiągnąć wspomniany efekt? Czy wyłącznie poprzez redukcję kosztów?

JAK UZYSKAĆ SYNERGIĘ?

Wielu menedżerów zdaje sobie sprawę, że istnieje duży potencjał w obniżeniu kosztów poprzez łączenie wybranych funkcji oraz specjalizację podmiotów. Podstawowym zadaniem jest ustalenie tego potencjału oraz, we współpracy z kierownictwem łączących się podmiotów, określenie miejsc, w których synergia może wystąpić. Specyfika każdej działalności pozwala na wyodrębnienie efektów synergii w obszarach charakterystycznych dla konkretnego przypadku. Okazuje się, że nie muszą one wynikać tylko z redukcji kosztów. Analizie powinny zostać poddane możliwe efekty także w aspekcie wygenerowania dodatkowych przychodów.

Należy pamiętać, że wiele działań związanych z uzyskaniem synergii w grupie kapitałowej obarczonych jest dość dużym ryzykiem wdrożeniowym. Zmiany nieuchronnie prowadzą do centralizacji zarządzania, a więc zmiany roli kierujących poszczególnymi spółkami, kompleksowej zmiany struktury organizacyjnej i systemu motywacyjnego. Napięcia wśród strategicznych dla grupy kapitałowej pracowników są trudne do uniknięcia, a tempo działań zależy od wielu czynników. Okres recesji sprzyja radykalnym zmianom i podejmowaniu przez kierownictwo odważnych decyzji.

POTENCJALNE OBSZARY SYNERGII

W grupie kapitałowej istnieje wiele płaszczyzn, na których możemy odnaleźć synergię. Musimy być jednak ostrożni, ponieważ dość łatwo uzyskać efekty odwrotne od zakładanych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200