Jak odliczyć podatek za zakup systemu IT

Koniec roku to dobry moment na dokonanie przeglądu wydatków pod kątem ewentualnego zastosowania ulg podatkowych, w tym tzw. ulgi technologicznej na zakup oprogramowania.

Kupując i wdrażając systemy informatyczne warto pamiętać o uldze na nowe technologie, tzw. uldze technologicznej. Funkcjonuje ona w polskim systemie podatkowym od 2006 r. - zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po okresie bardzo niskiego jej wykorzystania, popularność ulgi technologicznej szybko wzrasta, m.in. na skutek większej świadomości podatników, kryzysu sprzyjającego poszukiwaniu oszczędności i mniejszej dostępności środków unijnych.

Na jakie wydatki przysługuje

Ulga technologiczna pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, którymi mogą być wartości niematerialne i prawne - w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych. Do odliczenia kwalifikują się więc autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, prawa do wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych i patentów oraz prawa ochronne do znaków towarowych.

W definicji nowej technologii mieszczą się więc również licencje na systemy IT oraz - co do zasady - te wydatki na ich wdrożenie, które powiększają wartość początkową systemów wprowadzonych do ewidencji. Odliczenie nie jest jednak możliwe w przypadku zakupów środków trwałych "zawierających" nową technologię, np. linii technologicznej wyposażonej w nowoczesne oprogramowanie.

Jak odliczyć podatek za zakup systemu IT

Ile możemy zaoszczędzić

W ramach ulgi technologicznej ograniczona jest w czasie możliwość jej wykorzystania. Do odliczenia zaliczyć można wydatki ponoszone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji oraz w roku poprzedzającym i następującym po tym wydarzeniu. Jeżeli firma odnotowuje za dany rok stratę podatkową albo dochód jest za mały, aby skonsumować ulgę, może ona być przenoszona do odliczenia w ciągu trzech następnych lat.


TOP 200