Izba patrzy na ustawy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przyjęła stanowisko w sprawie ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Rada Izby stwierdza, że projekt w obecnym kształcie wymaga dalszych analiz i dyskusji, m.in. ważne jest powiązanie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Deklaruje także pomoc komisji sejmowej w zakresie objaśniania zagadnień merytorycznych. PIIiT podważa sens kontroli i opiniowania wszystkich projektów IT w administracji.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przyjęła stanowisko w sprawie ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. Rada Izby stwierdza, że projekt w obecnym kształcie wymaga dalszych analiz i dyskusji, m.in. ważne jest powiązanie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Deklaruje także pomoc komisji sejmowej w zakresie objaśniania zagadnień merytorycznych. PIIiT podważa sens kontroli i opiniowania wszystkich projektów IT w administracji.

Uwagi do ustawy

W uchwale Rady Izby czytamy m.in.: Plan informatyzacji państwa powinien być skorelowany ze strategią absorpcji środków z Unii Europejskiej; w ustawie konieczne jest też stwierdzenie, które z systemów powinny być podstawowymi, aby dane z nich mogły być wykorzystywane w innych systemach bez konieczności ich powtórnego zbierania od obywateli lub podmiotów gospodarczych; należy również ograniczyć pobieranie opłat za korzystanie z dóbr publicznych udostępnianych elektronicznie; wszystkie specyfikacje struktur dokumentów i protokołów komunikacji w publicznych systemach teleinformatycznych muszą być własnością publiczną.

Rada PIIiT popiera również zamiar prawnego uregulowania form Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zwraca uwagę, że doświadczenia innych krajów wykazują możliwość uzyskiwania na tej drodze oszczędności na poziomie nawet kilkunastu procent. W przypadku Polski jest to niezbędny warunek skuteczności wykorzystywania unijnych funduszy strukturalnych. Nieprzekraczalnym terminem wejścia ustawy w życie powinien być dzień akcesji Polski do Unii Europejskiej, a więc 1 maja 2004 r.

Postulat o tańszy Internet

Izba zabrała także głos w sprawie stawki opodatkowania dostępu do Internetu. Domaga się wprowadzenia zerowej stawki VAT na dostęp dial-up i szerokopasmowy dla placówek edukacyjnych oraz na dostęp szerokopasmowy dla użytkowników indywidualnych. Chce też wnioskować do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zerowej stawki VAT na dostęp do Internetu. Rada uważa, że utrzymywanie pełnego opodatkowania tych usług stoi w zasadniczej sprzeczności z europejską strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zdaniem Rady PIIiT "wskazywanie na operatorów jako winnych wysokich cen na dostęp do Internetu w momencie, gdy Ministerstwo Finansów zamierza podnieść stawkę VAT z 7 do 22%, jest całkowicie nieuprawnione". Niestety, Izba zapomniała upomnieć się o zniesienie VAT-u na dostęp wydzwaniany dla użytkowników indywidualnych, zdecydowanie u nas popularniejszy.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIIiT dokonało wyboru trzech nowych członków władz Izby. W wyniku wyborów wiceprezesem ds. operatorów telekomunikacyjnych PIIiT został Maciej Rogalski (Polska Telefonia Cyfrowa); członkiem Rady PIIiT w zespole ds. operatorów telekomunikacyjnych został Jaromir Łaciński (Energis), zaś w skład sądu koleżeńskiego wszedł Jarosław Ogorzałek (Softbank).


TOP 200