Inżynieria oprogramowania

Sukces inżynierii oprogramowania

Jak wspomniano wyżej "kryzys oprogramowania" nie został do dzisiaj w pełni zażegnany. W ostatnich latach, dzięki praktycznemu stosowaniu metod inżynierii oprogramowania, widoczne są jednak wyraźne symptomy postępu w zakresie produkcji oprogramowania. Z sukcesem realizowane są przedsięwzięcia wymagające pracy nawet ponad tysiąca osób, wiele złożonych systemów osiąga wysoki poziom niezawodności (w przypadku systemów, których nabywcy rzeczywiście wymagają wysokiej niezawodności), od końca lat 80. następuje wyraźny wzrost wydajności pracy.

Jake są czynniki wpływające na sukces inżynierii oprogramowania? Jej sukces w ostatnich latach wiąże się z:

  • rozwojem metodyki

  • rozwojem narzędzi

  • edukacją.
Inżynieria oprogramowania pojawiła się już 30 lat temu. W tym czasie nastąpił znaczny jej rozwój. Wiele metod, np. obiektowych, powstało dopiero w ostatnich latach. Obecny rozwój metodyki pozwala na dużą poprawę jakości i efektywności pracy, należy też spodziewać się dalszych znaczących postępów.

Praktyczne stosowanie metod inżynierii oprogramowania bez wykorzystania specjalizowanych narzędzi może być czasochłonne. Narzut czasu niezbędny, np. na opracowanie wielu diagramów i raportów w fazach analizy i programowania może zniweczyć potencjalne korzyści. Praktycznym rozwiązaniem tego typu problemów są narzędzia CASE - computer assisted/aided software/system engineering (komputerowo wspomagana inżynieria oprogramowania/systemów). Pojawienie się stosunkowo tanich i funkcjonalnych narzędzi CASE przypada na ostatnie lata i nadal następuje ich burzliwy rozwój. Aktywnie zaczynają działać polscy dystrybutorzy tego typu narzędzi (np. POTIS, POLNET, CSBI).

Warunkiem sukcesu iżynierii oprogramowania jest oczywiście także znajomość metodyki i narzędzi przez osoby zaangażowane w produkcję oprogramowania. W krajach anglosaskich już ok. 10 lat dziedzina ta jest jednym z głównych przedmiotów w nauczaniu informatyki na poziomie uniwersyteckim. Uczelnie polskie są pod tym względem opóźnione o co najmniej kilka lat. Co więcej, na niektórych uczelniach pd hasłem inżynierii oprogramowania wykłada się, np. teoretyczne podstawy programowania. Sytuacja zaczyna się zmieniać i obecnie kilka polskich uczelni poważnie zaangażowało się w nauczanie inżynierii oprogramowania i prowadzi praktyczne zajęcia z wykorzystaniem narzędzi CASE. Na szerokie pojawienie się wykształconej kadry na polskim rynku informatycznym trzeba jednak poczekać kilka lat.

Podsumowanie

Wiele polskich firm informatycznych staje się swego rodzaju ofiarami własnego sukcesu. Coraz większa liczba pracowników, próby realizacji coraz bardziej złożonych systemów, wysokie koszty obsługi dużej liczby klientów - powodują, że dotychczasowe sposoby pracy przestają być efektywne. Kierownictwo tych firm poszukuje dróg wyjścia z tej sytuacji. Inżynieria oprogramowania jest dobrze rozwiniętą dziedziną informatyki, która oferuje wiele sprawdzonych na świecie rozwiązań, pozwalających sprostać rosnącej konkurencji na rynku oprogramowania.


TOP 200