Inwestowanie alternatywne

Fundusze hedge w Polsce

Nowe możliwości inwestowania, jakie przyniosła wprowadzona w maju 2004 r. ustawa o funduszach inwestycyjnych, pozwoliły na uruchomienie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Na przestrzeni dwóch lat powstały nowe fundusze - inwestujące w określone grupy spółek (DWS Top 25 Małych Spółek), w nieruchomości (Arka, BPH, Skarbiec i Index Nieruchomości), fundusze sekurytyzacyjne (IntrumJustitia) lub koncentrujące się na rynkach zagranicznych (UniGlobal). W zeszłym roku działalność rozpoczął fundusz hedgingowy zarządzany przez Commercial Union Investment Management oraz drugi, prowadzony przez Superfund TFI. Fundusz Superfund ofertę swą kieruje do zamożnych inwestorów, gotowych ulokować minimum 40 tys. euro w jednej z trzech strategii inwestycyjnych proponowanych przez fundusze luksemburskie. Jednostki uczestnictwa w funduszu są ogólnie dostępne. Licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd otrzymały również dwa fundusze zamknięte, niezależne od dużych grup finansowych, które przewidują w swych strategiach m.in. inwestycje w instrumenty pochodne.

Najdłużej - bo od maja 2005 r. - działa TFI Opera, zarządzające obecnie aktywami o wartości 300 mln zł. Opera ma w swojej ofercie 4 fundusze: otwarte dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz dla organizacji samorządowych, a także dwa fundusze zamknięte dla prywatnych inwestorów. Wyższe ryzyko strategii inwestycyjnych stosowanych przez TFI ma uwiarygodnić zaangażowanie przez założycieli własnych środków - w wysokości 5 mln zł. Opera pobiera 1,75% opłaty za zarządzanie oraz 20% prowizji od zysku (wypłacanej po 4-letnim okresie inwestycji lub w momencie umarzania certyfikatów).

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
  • Nowa prezes Equinix

Drugim z funduszy alternatywnych, założonym przez osoby fizyczne, jest TFI Investors. We wrześniu 2005 r. Towarzystwo sprzedało certyfikaty inwestycyjne funduszu zamkniętego Investor o wartości 10,4 mln zł. Licencja towarzystwa przewiduje prowadzenie funduszu, inwestującego w waluty, towary i instrumenty pochodne. Podobnie jak w przypadku TFI Opera, zarządzający są jednocześnie współwłaścicielami TFI oraz uczestnikami funduszu zamkniętego. Na wyróżnienie zasługują ostatnie wyniki funduszu Investors - w grudniu 2005 r. wartość certyfikatów inwestycyjnych wzrosła o prawie 10% (w stosunku do poprzedniego miesiąca), w styczniu o nieco ponad 20%. Według Macieja Wiśniewskiego, dyrektora inwestycyjnego w TFI Investors, inwestycje hedgingowe pozwalają na wykorzystanie alternatywnych strategii, niestosowanych przez tradycyjne fundusze, takich jak kombinacja instrumentów, i jednoczesne zajmowanie krótkich i długich pozycji. "Polityka funduszu hedge zakłada najczęściej odmienne od standardowego ukształtowanie portfela inwestycyjnego. W przypadku funduszu FIZ Investors odmienność przejawia się zarówno w geograficznym miejscu ulokowania aktywów, jak i w wykorzystywaniu innych instrumentów - takich jak instrumenty pochodne opiewające na surowce, indeksy giełd światowych, waluty czy stopę procentową". Obok tradycyjnych inwestycji w obligacje i akcje notowane na rynku polskim, Investors FIZ wykorzystuje walory notowane za granicą. Na warszawskiej GPW lokuje od 20% do 30% środków. "Duży udział w naszym portfelu inwestycyjnym stanowią zagraniczne spółki wydobywcze, m.in. notowana w Kanadzie European Minerals, zajmująca się wydobyciem złota, czy Equinox Minerals, wydobywająca miedź. Inwestycje w akcje kilkunastu spółek wydobywczych stanowią ok. 30-40% aktywów funduszu. Poza tym lokujemy także w azjatyckie spółki nowych technologii".

Fundusz inwestuje również na rynku instrumentów pochodnych - lokuje środki w kontrakty terminowe na srebro i cynk, a także zabezpiecza swoje zagraniczne pozycje. Towarzystwo planuje uruchomienie kolejnego funduszu, który całość środków mógłby zainwestować w metale szlachetne. "Prawdziwa jest powszechna opinia, że inwestycje w fundusze hedgingowe mogą wiązać się z ryzykiem większym niż ryzyko towarzyszące inwestycjom w tradycyjne fundusze" - mówi Maciej Wiśniewski. "Fundusze alternatywne umożliwiają jednak zastosowanie znacznie szerszej gamy strategii. Czynnik ten, w połączeniu z elastycznością inwestycji oraz doświadczeniem osób zajmujących się realizacją polityki funduszu, pozwala na osiągnięcie wyników znacznie lepszych niż te, które są realizowane na rynkach tradycyjnych".

Lokowanie jest obarczone większym ryzykiem, jednak znacznie szersze są możliwości inwestycyjne. Decyzja o zaangażowaniu się w inwestycje alternatywne daje szanse osiągnięcia wyższych od przeciętnie notowanych stóp zwrotu. W najbliższym czasie można się spodziewać napływu znaczących graczy światowych i rozwoju polskiego rynku funduszy hedgingowych - zarówno w kontekście liczby podmiotów, jak i środków przekazanych im w zarządzanie. Polskiemu rynkowi przygląda się brytyjska grupa Man - największa na świecie publiczna spółka zajmująca się zarządzaniem funduszami hedgingowymi. Plany wejścia na rynek ogłosił również Hexus Capital Management Polska, należący do szwajcarskiej grupy Hexus<sup>4</sup>.

Bibliografia:

Kadarauch David, "Jak inwestują fundusze hedgingowe", Gazeta Giełdy Parkiet, 07.12.2005.

Kupiecka Ewa, "Regulować czy nie regulować, Gazeta Giełdy Parkiet, 02.07.2005.

Siwek Katarzyna, "Pierwszy (super)fundusz hedgingowy", Gazeta Giełdy Parkiet, 19.05.2005.

Van Hedge Fund Advisors International, "Van Hedge Fund Indices - Global U.S. and Offshore", December 2004.

Van Hedge "Fund Advisors International, "Hedge Fund Demand and Capacity 2005-2015. Is Worldwide Hedge Fund Demand Outstripping Capacity?", August 2005.

1 Van Hedge Fund Advisors International, "Hedge Fund Demand and Capacity 2005-2015. Is Worldwide Hedge Fund Demand Outstripping Capacity?", August 2005, s. 9.

2 Kadarauch David, "Jak inwestują fundusze hedgingowe", Gazeta Giełdy Parkiet, 07.12.2005.

3 Kupiecka Ewa, "Regulować czy nie regulować", Gazeta Giełdy Parkiet, 02.07.2005.

4 Siwek Katarzyna, "Pierwszy (super)fundusz hedgingowy", Gazeta Giełdy Parkiet, 19.05.20.


TOP 200