Inteligentna sieć kluczem do wysokiej jakości usług

"Każdy interesariusz projektu uzyska inne korzyści. Z naszej perspektywy kluczowa będzie możliwość lepszego bilansowania poszczególnych obszarów działalności, ograniczenia strat sieciowych oraz dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji szybkiej reakcji, np. w przypadku awarii licznika. Teraz, jeśli inkasent odczytuje licznik raz na pół roku, to możliwość sprawnego reagowania jest znacznie opóźniona" - mówi Rafał Świstak, główny specjalista Projektu Smart Metering i Smart Grid w RWE Stoen Operator. Jego zdaniem najważniejsze wyzwania związane z wdrożeniem inteligentnej infrastruktury pomiarowej dotyczą sprawnego zarządzania informacją. "Chodzi o zarządzanie ogromną ilością danych i zdarzeń tak, aby optymalnie zarządzać pracą zespołów terenowych" - twierdzi Rafał Świstak. Infrastruktura AMI umożliwi różnicowanie taryf, w tym taryf dynamicznych.

Optymalizacja sieci

Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwią zautomatyzowanie działań związanych z gromadzeniem informacji o zużyciu energii. "Chodzi o to, aby dane dotyczące realnego zużycia energii w możliwie najkrótszym czasie wpływały do centralnej bazy odczytowej. Opierając się na obecnych regulacjach i zaleceniach Urzędu Regulacji Energetyki, budujemy miejsce, do którego spływać będą wszystkie dane pomiarowe pochodzące z wykorzystywanych w RWE systemów. Kolejnym krokiem będzie implementacja rozbudowanych mechanizmów wspierających zarządzanie danymi" - podkreśla Stanisław Świątek. Scentralizowana baza odczytowa będzie gromadzić dane pochodzące od inkasentów, systemów pomiarowych, inteligentnych liczników, a także bezpośrednio od klientów. Na informacjach zgromadzonych w centralnej bazie odczytowej pracować ma zaś kompleksowy system billingowy RWE. "W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach informatycznych - przygotowaniu firmy w zakresie koncepcji i niezbędnego oprogramowania. Fizyczne instalowanie inteligentnych liczników to rzecz wtórna, a zarazem najbardziej kosztowna" - podkreśla Rafał Świstak. Według niego plany rozwoju systemu rozłożono na szereg następujących po sobie etapów. Najpierw uruchomione zostały mechanizmy wspierające zarządzanie procesami gromadzenia danych od kluczowych klientów biznesowych. Obecnie ok. 50% energii dystrybuowanej przez firmę RWE Stoen Operator jest opomiarowanej za pomocą inteligentnych liczników.

Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych monterzy w sposób natychmiastowy przekazują informacje o działaniu i lokalizacji zainstalowanych liczników do centrali. Przekłada się to na wyeliminowanie dokumentacji papierowej.

Potrzeba standardu

"Obecnie informacje pozyskiwane z liczników przez całe zespoły terenowe są bardzo różnej jakości. Zdarzają się błędy, nieporozumienia. Wszystko przekłada się na jakość obsługi. Możliwość zdalnego, automatycznego pozyskiwania przesyłanych w sposób ujednolicony danych licznikowych przekłada się na podniesienie jakości obsługi. Możliwe jest szybsze podejmowanie decyzji" - mówi Stanisław Świątek. Przyznaje, że dopóki na rynku nie zostanie ustanowiony jeden wspólny format przesyłu takich danych, dopóty wdrożenie rozwiązań z zakresu inteligentnej energetyki będzie utrudnione. "Duża liczba niewiadomych przeszkadza w definiowaniu strategii rozwoju inteligentnej infrastruktury pomiarowej i planowaniu inwestycji. Przygotowując systemy, nie możemy określić, czy będą zgodne z zaleceniami regulatorów za kilka lat" - mówi Stanisław Świątek. "Kiedy nie ma zapisów prawnych, to do końca nie wiadomo, w jakim kierunku powinny iść inwestycje. Wiemy, jaka jest skala danych i ile potrwa przygotowanie zaplecza" - dodaje Rafał Świstak.

Wdrożenie rozwiązań klasy Smart Metering komplikuje szereg regulacji nakładanych na dostawców energii i przedłużające się procedury związane z utworzeniem instytucji Operatora Informacji Pomiarowej. Nie ma spójnego protokołu i formatu przesyłania danych odczytowych między dystrybutorami. "Ujednolicenie protokołów i opracowanie jednego spójnego formatu danych o zużyciu to zadanie dla URE. Jasne i powszechne zasady ułatwiłyby popularyzację rozwiązań klasy Smart Metering. Obecnie dystrybutorzy przesyłają dane za pomocą różnorodnych kanałów" - dodaje Stanisław Świątek. Zapewnia jednak, że niezależnie od tego inwestycje w nowoczesne systemy pomiarowe będą kontynuowane.


TOP 200