Inteligenta gospodarka

Kryzys gospodarczy zmusił wiele państw do skupienia się na celach krótkoterminowych, ale paradoksalnie może to sprzyjać dyskusji na temat wspólnotowej strategii gospodarczej. Jedną z metod poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw ma być lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych.

Kolejny dokument flagowy strategii Europa 2020 to komunikat w sprawie zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji - konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie. Europejska gospodarka to 20 mln przedsiębiorców, 220 mln pracowników i 500 mln konsumentów. Jednocześnie jednak starzejąca się Europa potrzebuje skuteczniejszych, energooszczędnych technologii, zdrowego i bezpiecznego społeczeństwa.

Nie można obecnie liczyć na wielkie programy wydatków. Zamiast nich potrzebne są reformy strukturalne. Pomimo że w czasie kryzysu niektóre państwa usiłują stosować partykularne środki ochrony, proponowane kierunki rozwojowe powinny - zdaniem Komisji Europejskiej - istotnie wzmacniać rolę wspólnej polityki. Komisja Europejska proponuje zatem szeroką debatę gospodarczą nad wieloma konkretnymi posunięciami, licząc na zrozumienie i wsparcie Rady i Parlamentu Europejskiego.

Zrównoważanie rozwoju

Nikt nie zamierza rezygnować z wypróbowanego podejścia sektorowego, ale zdaniem Komisji Europejskiej powinno się poświecić więcej uwagi interakcjom różnych polityk i wpływowi na konkurencyjność. Polityki - energetyczna, transportowa, ochrony środowiska, społeczna, ochrony konsumenta, konkurencji i handlowa - mają wpływ na innowacje, koszty, ceny, konkurencyjność. Komisja zamierza publikować na ten temat informacje i komentować działania poszczególnych państw członkowskich.

Jedne z najbardziej istotnych barier tworzą systemy regulacyjne. Nie tylko Polska ma problemy z przeregulowaniem działalności gospodarczej i przeszkodami administracyjnymi. Te same problemy są identyfikowane jako obszar koniecznych reform całej Europy. Dokument unijny nazywa to podejście przydaniem systemowi prawodawstwa inteligencji, czyli poprawienia zdolności rozumienia wzajemnego wpływu nowych rozwiązań prawnych na konkurencyjność różnych obszarów gospodarki. Zakłada się wprowadzenie kilku form testowania, monitoringu i oceny skutków regulacji i polityki unijnej na konkurencyjność. Komisja chce kontrolować nie tylko sama siebie, ale również państwa członkowskie. Coraz wyraźniej stawia się kwestię ujednolicania wspólnego rynku. Utrzymywanie barier handlowych, administracyjnych, niejednolita polityka patentowa, ochrona praw własności intelektualnej, różnice w systemie normalizacji - to zagrożenie dla konkurencyjności Europy w skali globalnej, strategiczne hamulce rozwoju. Komisja Europejska proponuje wzmocnić i poszerzyć rangę normalizacji na szczeblu unijnym, uznawania norm unijnych w prawie krajowym, skrócenia procedur, wspólnego negocjowania europejskiej lokalizacji praw własności intelektualnej powstałych poza Europą.


TOP 200