Integracja sieci LAN/WAN

Dotyczy to również usług, które dotychczas były oferowane w odrębnych pod wieloma względami sieciach - zróżnicowanych ze względu na rynek, rodzaj usług i stosowaną technologię - ulegających stopniowej integracji, czyli stają się zbieżne.

Dotyczy to również usług, które dotychczas były oferowane w odrębnych pod wieloma względami sieciach - zróżnicowanych ze względu na rynek, rodzaj usług i stosowaną technologię - ulegających stopniowej integracji, czyli stają się zbieżne.

Symptomem tych zmian jest również konwergencja sieci oparta na protokołach IP, czyli przekształcanie tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych w jedną, niekoniecznie jednorodną strukturę o zasięgu globalnym (czyli tzw. sieć sieci), coraz częściej identyfikowaną z Internetem następnej generacji.

Konwergencja sieci w środowisku wirtualnym ("sieć sieci")

Konwergencja sieci w środowisku wirtualnym ("sieć sieci")

Typowe wymagania na przepływność sieci LAN i WAN (Gb/s)

Typowe wymagania na przepływność sieci LAN i WAN (Gb/s)

Tworzenie sieci wieloobsługowych

Tworzenie sieci wieloobsługowych

Pierwszym, choć nie jedynym, elementem takiej integracji jest łączenie funkcji lokalnych sieci komputerowych LAN z rozległymi WAN (Wide Area Network), czyli powstawanie sieci wielousługowych, zrealizowanych na wielu różnych platformach komunikacji, takich jak: SDH, ATM, FR (Frame Relay), IP czy TDM (Time Division Multiplexing). Różnice w wymaganiach przepływności współczesnych sieci LAN i WAN coraz bardziej się zacierają (tab. 3), co ułatwia tworzenie i łączenie w całość poszczególnych segmentów sieci teleinformatycznych.

Integracja sieci w jedną strukturę telekomunikacyjną (konwergencja sieci) dokonuje się ewolucyjnie przez tworzenie kolejnych połączeń międzysieciowych, przy czym w wyniku takiej integracji może się okazać, że nie wszystkie rozwiązania przetrwają próbę czasu, ulegając samoistnie likwidacji z powodów ekonomicznych. Wzajemne komunikowanie się między różnymi platformami sieci zapewnia wirtualizacja połączeń i usług, coraz powszechniej implementowana w sieciach komputerowych klasy VPN (Virtual Private Network).

Ponieważ przekaz przez również ewoluuje w kierunku protokołów IP, które stają się podstawą wielu aplikacji głosowych, rola telefonii powszechnej stopniowo przenosi się na sieci transmisji danych, z terminalami końcowymi coraz bardziej upodabniającymi się do komputera. W niedalekiej przyszłości pakietowy przekaz głosu, dźwięku, danych i obrazu doprowadzi nieuchronnie do integracji mediów i usług dostarczanych do tej pory oddzielnie: telekomunikacji (głos), teleinformatyki (głos i dane) oraz telewizji (głos, dźwięk i obraz). Wszystko z pomocą coraz mniejszych terminali cyfrowych.


TOP 200