Integracja przez pracę

Jak wynika z badań TNS OBOP, większość Polaków uważa, że niepełnosprawni otrzymują ze strony państwa zbyt małą pomoc i powinni podejmować pracę zawodową, a pomoc publiczna powinna być przeznaczana na wspieranie zatrudnienia i rehabilitację zdrowotną.

Raport „Polacy o niepełnosprawnych” został przygotowany na zlecenie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem 68% ankietowanych, niepełnosprawni w Polsce mogą czuć się osobami gorszej kategorii. Jest to o 5% więcej niż w poprzedniej edycji badania (sierpień 2002 r.). 40% uczestników badania zadeklarowało, że ma kontakt z osobami niepełnosprawnymi. 29% z nich w gronie przyjaciół i znajomych, 10% w najbliższej rodzinie, i zaledwie 4% w pracy.

Zdaniem 78% respondentów, osoby niepełnosprawne powinny pracować, jeśli tylko są do tego zdolne. Zdaniem co drugiego ankietowanego niepełnosprawny, który podjął pracę, powinien zachować swoje prawa do renty, a według 31%, wysokość renty powinna zostać zmniejszona, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

Zdaniem 86% respondentów, źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych powinna być przede wszystkim renta, zaś zdaniem 56% - również praca. Innym źródłem utrzymania może być również opieka społeczna (14%) oraz pomoc organizacji charytatywnych i rodziny (po 5%).

Znakomita większość uczestników badania (88%) uważa, że w Polsce osoby niepełnosprawne nie mają takich samych możliwości zatrudnienia jak inni. Pracodawcy obawiają się przede wszystkim niskiej wydajności pracy takich osób (według 63% ankietowanych), zwiększonej absencji w pracy (47%), nadmiernych przywilejów (30%), wysokich kosztów zatrudnienia (29%) i dodatkowej biurokracji (22%).

Aż 87% uczestników badania twierdzi, że niepełnosprawni otrzymują od państwa zbyt małą pomoc. Państwo jest zarazem głównym adresatem postulatów finansowych poprawy życia osób niepełnosprawnych – zdaniem 84% ankietowanych, koszty wyrównywania szans zawodowych takich osób powinien pokrywać skarb państwa. Według 14% koszty te powinni ponosić pracodawcy niezatrudniający niepełnosprawnych, a 7% pragnęłaby dodatkowego podatku na ten cel.

Środki budżetowe na potrzeby osób niepełnosprawnych powinny być wydawane – zdaniem większości respondentów – przede wszystkim na rehabilitację zdrowotną, wspieranie zatrudnienia, podwyżkę rent i emerytur, likwidację barier architektonicznych i rehabilitację społeczną.


TOP 200