Integracja przez informacje

Skuteczne, efektywne funkcjonowanie na rynkach zjednoczonej Europy wymaga stałego uczestniczenia w europejskim systemie obiegu informacji i wymiany wiedzy.

Skuteczne, efektywne funkcjonowanie na rynkach zjednoczonej Europy wymaga stałego uczestniczenia w europejskim systemie obiegu informacji i wymiany wiedzy.

Integracja przez informacje

Firmy, które chcą działać w skali ponadnarodowej, muszą mieć dostęp do danych o znaczeniu ogólnoeuropejskim, na podstawie których będą mogły podejmować trafne wybory i decyzje odnośnie do działań wykraczających poza granice jednego kraju. Integracja przepływu informacji w skali europejskiej jest jednym z koniecznych warunków scalania w jeden spójny organizm systemu gospodarczego Europy. Stawia to nowe wyzwania w zakresie zarządzania informacjami i wykorzystania do tego celu technik informatycznych. W książce omówione są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty tego zagadnienia. Obok rozważań dotyczących podstawowych, generalnych uwarunkowań budowy i funkcjonowania europejskiego systemu informacji gospodarczej, znajdują się analizy i omówienia konkretnych sektorów i dziedziny gospodarki, w których wymiana informacji odgrywa kluczową rolę (np. działalność konsultingowa, rezerwacja miejsc hotelowych, logistyka, obrót nieruchomościami itp.). Wiele uwagi poświęcono również problemom zapewnienia bezpieczeństwa informacji w obiegu europejskim.

Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcja i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006


TOP 200