Integracja na wyższym poziomie

Od ponad roku organizacja OMG pracuje nad nowym rozwiązaniem, które ma służyć do integrowania systemów informatycznych - Model Driven Architecture (MDA).

Od ponad roku organizacja OMG pracuje nad nowym rozwiązaniem, które ma służyć do integrowania systemów informatycznych - Model Driven Architecture (MDA).

Założenia MDA

Założenia MDA

Object Management Group (OMG) jest organizacją skupiającą firmy, biorące udział w pracach nad standardami, związanymi z tworzeniem systemów rozproszonych. OMG liczy ponad 800 członków. Jednym z pierwszych efektów jej prac była specyfikacja Common Object Reguest Broker Architecture (CORBA), opublikowana na początku lat 90.

CORBA stała się dość popularnym mechanizmem integracji aplikacji, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. Zdefiniowany, wspólny dla całego przedsiębiorstwa model obiektowy oraz opisane zasady korzystania z poszczególnych systemów poprzez interfejsy IDL pozwalały, aby każdy nowo realizowany system mógł być relatywnie łatwo włączony w strukturę informatyczną przedsiębiorstwa. Mimo iż OMG liczy na rozpowszechnienie się tego standardu oraz licznych rozwiązań komercyjnych wspierających udostępnianie i dystrybuowanie obiektów zgodnych z CORBA, zaczęły powstawać inne rozwiązania wykorzystujące jej pomysł. Microsoft promował technologię COM w zakresie rozwiązań stosowanych głównie na stacjach roboczych. Rozwój platformy Java spowodował popularyzację modelu EJB i komunikacji obiektów rozproszonych poprzez RMI. Ostatnio duże nadzieje są wiązane z wymianą danych w formacie XML z wykorzystaniem SOAP i WebServices. Stało się jasne, że CORBA nie będzie jedynym standardem w zakresie zapewnienia współdziałania systemów. Na poziomie przedsiębiorstwa musi więc współpracować wiele technologii warstw pośrednich, co sprawia, że zagadnienie integracji staje się bardziej złożone.

Na początku 2001 r. OMG podjęła się opracowania innego podejścia do integracji systemów (obiektów, komponentów, warstw pośrednich), któremu nadano nazwę Model Driven Architecture (MDA). W MDA są wykorzystywane dotychczasowe rezultaty prac standaryzacyjnych, takich jak Unified Modelling Language (UML), Meta Object Facility (MOF), XML Metadata Interchange (XMI) czy Common Warehouse Metamodel (CWM). Mając na uwadze heterogeniczność środowisk systemowych i pojawianie się coraz nowszych technologii, zaproponowano opisywanie architektury systemów na wyższym poziomie abstrakcji, a dopiero później przechodzenie do modelu realizowanego w wybranej technologii.

Założenia MDA

Dokonywanie przejrzystego opisu środowiska aplikacyjnego w sposób nie powiązany z konkretną technologią jest wymuszone obecnie istniejącymi problemami integracji systemów i źródeł danych, utrudnieniami w adaptowaniu systemów ERP i różnorodnością platform pośrednich (middleware). Model aplikacyjny na wyższym poziomie opisu pozwala na relatywnie szybkie realizowanie konkretnych systemów i reagowanie na zachodzące zmiany w biznesie. Umożliwia także zastosowanie aktualnie optymalnych technologii przy tworzeniu aplikacji.

W ogólnych założeniach podejście MDA zakłada utworzenie modelu architektury systemu z wykorzystaniem notacji UML na poziomie ogólnym, opisującym reguły biznesowe i skojarzone z nimi dane. Model ten ma być niezależny od konkretnej platformy implementacji - Platform Independent Model (PIM). W fazie konstrukcji systemu odbywa się odwzorowanie modelu PIM na model związany z wybraną platformą implementacji - Platform Specific Model (PSM). To odwzorowanie jest definiowane poprzez tzw. profile konwersji dla wybranych platform technologicznych. Definicja profili jest jednym z zadań katalizowanych przez OMG.

W chwili pojawienia się nowej, lepszej technologii implementacji z istniejącego modelu PIM jest dokonywane odpowiednie odwzorowanie do modelu PSM, z którego następnie jest budowany (np. tworzony automatycznie) system. To podejście pozwala przedsiębiorstwom nie związywać się długookresowo z jedną platformą technologiczną. Modele wszystkich systemów czy wręcz model całej struktury informatycznej pielęgnuje się na poziomie PIM, a podczas implementacji jest dokonywany wybór optymalnej technologii dla danego zagadnienia.

Modele poziomu PIM mogą być składowane w przystosowanym do tego celu repozytorium. To pozwala, aby poszczególne systemy mogły wymieniać między sobą informacje związane z ich specyfiką, co z kolei umożliwia dynamiczne podejście do zagadnienia integracji. Takie możliwości pojawiają się poprzez zastosowanie w MDA dotychczas wypracowanych przez OMG standardów: UML, MOF, CWM i XMI.


TOP 200