Informatyzacja województwa legnickiego

Do naszych rąk trafiło kolejne opracowanie pt. Informatyzacja Urzędów Administracji Samorządowej Województwa Legnickiego z marca br. O całym przedsięwzięciu pisaliśmy dość szczegółowo nr 5 z 31 stycznia 1994 r. CW. Zdając sobie sprawę, że jest ono ewenementem w skali całego kraju warto zapoznać naszych Czytelników z ostatnimi nowościami tego projektu. Jest to tym bardziej godne uwagi, że bezpośredni patronat nad komputeryzacją województwa legnickiego sprawuje BIURM (Biuro ds. Informatyki URM).Do naszych rąk trafiło kolejne opracowanie pt. Informatyzacja Urzędów Administracji Samorządowej Województwa Legnickiego z marca br. O całym przedsięwzięciu pisaliśmy dość szczegółowo nr 5 z 31 stycznia 1994 r. CW. Zdając sobie sprawę, że jest ono ewenementem w skali całego kraju warto zapoznać naszych Czytelników z ostatnimi nowościami tego projektu. Jest to tym bardziej godne uwagi, że bezpośredni patronat nad komputeryzacją województwa legnickiego sprawuje BIURM (Biuro ds. Informatyki URM).

Do naszych rąk trafiło kolejne opracowanie pt. Informatyzacja Urzędów Administracji Samorządowej Województwa Legnickiego z marca br. O całym przedsięwzięciu pisaliśmy dość szczegółowo nr 5 z 31 stycznia 1994 r. CW. Zdając sobie sprawę, że jest ono ewenementem w skali całego kraju warto zapoznać naszych Czytelników z ostatnimi nowościami tego projektu. Jest to tym bardziej godne uwagi, że bezpośredni patronat nad komputeryzacją województwa legnickiego sprawuje BIURM (Biuro ds. Informatyki URM).

Organizacja projektu

Minął właśnie rok od uruchomienia projektu informatyzacji Urzędów Administracji Samorządowej w legnickiem. Całe przedsięwzięcie powstało na zlecenie Sejmiku Samorządowego województwa legnickiego i jest realizowane przez spółkę z o.o. Integrator, w skład której wchodzą trzy lokalne firmy - głogowski Cuprimex, lubiński Infoland oraz legnicki TechNet. Chyba właśnie ten fakt - wybór przez Sejmik spośród wielu tylko trzech ofert, a następnie utworzenie przez te trzy firmy jednej spółki, odpowiedzialnej wspólnie za realizację projektu - dał podstawę do pomyślnej realizacji przedsięwzięcia. Wysiłek organizacyjny i zdyscyplinowanie Urzędów na terenie województwa legnickiego zaowocowały uporządkowaniem stosowanych rozwiązań informatycznych we wszystkich obszarach projektu - szkolenia, systemy aplikacyjne, sprzęt komputerowy, sieciowe systemy operacyjne, wybór standardu transmisji danych, koordynowanie planowania.

Inwentaryzacja i porównania

Pierwszym zamierzeniem, jakiego podjął się Integrator była inwentaryzacja stanu posiadania sprzętu i oprogramowania w województwie legnickim. Dzięki temu możemy dzisiaj ocenić stan wdrożenia technik komputerowych w urzędach legnickiego wg danych z lutego '93 i lutego '94. Na dołączonych wykresach prezentujemy wzrost liczby i typu (ze względu na typ procesora) komputerów, drukarek, a także liczby obecnie używanych programów użytkowych i .

Stan obecny

We wszystkich 37 urzędach administracji samorządowej województwa legnickiego pracują lokalne Novell NetWare (wersje 5-250 użytkowników), przy liczbie stanowisk 2-26. Przeszkolono ponad 70% kadry w zakresie podstaw użytkowania technik komputerowych, a ok. 40% na kursach specjalizowanych. Do 32 urzędów (85%) wprowadzono zintegrowany pakiet pięciu programów (Samorząd opracowany przez Cuprimex). Jest to prawdopodobnie jedyne w Polsce województwo, w którym udało się wprowadzić do gmin jednorodne pakiety oprogramowania. Daje to możliwość szybkiego zbudowania wojewódzkiej bazy danych - informacja wprowadzana na terenie gminy będzie za pośsrednictwem sieci X.25 automatycznie aktualizowana w bazie wojewódzkiej. Dodatkowo opracowano system serwisu dla działających na terenie województwa technik komputerowych.

Sieć rozległa

Jeśli sąsiednie gminy używają do pracy tego samego oprogramowania, to połączenie poszczególnych baz danych w większą całość, w dodatku bez ogromnych nakładów finansowych, staje się całkowicie realne. O potrzebie takiego postępowania może świadczyć chociażby przykład systemu SARP (System Automatycznej Rejestracji Pojazdów Samochodowych), który w momencie rejestracji nowego samochodu tworzy plik rejestracyjny przesyłany łączami X.25 do bazy wojewódzkiej. W przypadku stosowania takiego rozwiązania na terenie całego kraju próba sprzedaży kradzionego samochodu byłaby natychmiast wykryta.

W celu połączenia ze sobą gmin województwa zawarte zostało pomiędzy Sejmikiem Samorządowym a Telekomunikacją Polską SA "Porozumienie w sprawie zintegrowania lokalnych, gminnych sieci komputerowych w rozległą sieć komputerową województwa legnickiego poprzez sieć pakietową". Dodatkowo podpisano między Sejmikiem Samorządowym, Wojewodą Legnickim i spółką Integrator "Porozumienie w sprawie budowy systemu zintegrowanej bazy danych województwa legnickiego". Każdej Gminie w województwie przekazano pełną ofertę TPSA. Dotyczy ona wykorzystania publicznej sieci transmisji danych dla potrzeb połączenia urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Plany na rok 1994

W roku bieżącym kontynuacja "projektu sejmikowego" będzie przebiegała w następujących kierunkach:

- zakup i instalacja w lokalnych gminnych sieciach komputerowych kart X.25, pozwalających na transmisję danych za pośrednictwem rozległej sieci pakietowej Woj. legnickiego

- opracowanie sieciowego systemu komputerowego "Baza Petentów"

- opracowanie sieciowego systemu komputerowego "Kadry-Płace", uwzględniającego specyfikę pracy urzędu, a więc także powiązania z innymi aplikacjami w Gminie

- wykonanie modułu SARP do współpracy z protokołem X.25 i wojewódzką bazą danych w zakresie ewidencji pojazdów

- opracowanie sieciowego systemu komputerowego "Ewidencja gruntów i mienia komunalnego gminy", pobierającego dane z bazy ewidencji gruntów w wojewódzkim biurze geodezji i terenów rolnych oraz udostępniającego dane innym systemom w gminie

- wykonanie modułu GOSP do współpracy z protokołem X.25 i wojewódzką bazą danych w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane pod patronatem BIURM, gdzie konsultowane i korygowane są kolejne fazy projektu. Reprezentantem administracji rządowej na poziomie województwa jest Informatyk wojewódzki. Ponadto trwa współpraca lub też wstępnie uzgodniono jej formy z policją, urzędami rejonowymi, wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy, regionalną izbą obrachunkową, wojewódzkim biurem geodezji i terenów rolnych, sądem rejonowym, wojewódzkim urzędem statystycznym.


TOP 200