Informacja to podstawa

Informacja ma coraz większy wpływ na wszystkie obszary zarządzania państwem.

Informacja ma coraz większy wpływ na wszystkie obszary zarządzania państwem.

Bardzo dobitnie potwierdzają to wyniki trwającego od kilku lat badania prowadzonego w Stanach Zjednoczonych w ramach programu The Government Performance Project przez PEW Center on the States. Obejmuje ono cztery podstawowe obszary zarządzania w sektorze publicznym: informacje, ludzie, pieniądze, infrastruktura.

Tegoroczne wyniki pokazują, że elementy charakteryzujące kategorię informacji - planowanie, nastawienie na cele, mierzenie wyników, ocena stopnia zaawansowania i poziomu rozwoju itp. - zachodzą obecnie na trzy pozostałe, poddane badaniu kategorie w stopniu o wiele większym niż kiedykolwiek do tej pory. Informacje są dzisiaj kluczem do tego, jak władze stanowe dbają o infrastrukturę, jak planują wydatki na rozwój, jak sobie radzą ze zmianami na rynku pracy.

Zdaniem autorów badania, przedstawiciele administracji publicznej w USA zdają sobie sprawę z rosnącej roli informacji w zarządzaniu państwem i funkcjonowaniu sektora publicznego. Rośnie liczba przedstawicieli władz stanowych z najwyższego szczebla, osobiście zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do wykorzystania informacji w zarządzaniu instytucjami sektora publicznego. Martin O'Malley, gubernator Maryland, tworzy specjalny ośrodek StateStat, który ma się zajmować wszechstronnym wspomaganiem decyzji opartych na informacjach. Podobne rozwiązanie na poziomie miasta, CityStat, ma powstać w Baltimore. System ten ma umożliwiać, na podstawie aktualnych informacji, określanie właściwych celów działania władz publicznych oraz mierzenie efektów ich realizacji. Ted Strickland, gubernator Ohio, zainicjował z kolei projekt wymiany informacji "Turnaround Ohio", który opiera się na porozumieniu między zarządami różnych agencji stanowych.

Poddani badaniu przedstawiciele władz stanowych zdają sobie sprawę, że same informacje nie uczynią zarządzania sektorem publicznym lepszym. Są jednak przekonani, że bez dostępu oraz możliwości i umiejętności wykorzystania informacji nie można myśleć o poprawie jakości i poziomu zarządzania w państwie. Korzyści widoczne są na wielu poziomach funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Agencje stanowe mogą na przykład zatrzymywać na lokalnych rynkach pracowników, poprzez możliwość szybkiego transferowania zgromadzonych zasobów wiedzy, w celu wyposażenia ludzi w poszukiwane obecnie umiejętności i kwalifikacje. Służby finansowe administracji stanowej mogą lepiej i efektywniej zarządzać stanowym budżetem poprzez możliwość robienia krótkoterminowych lokat z niewykorzystywanych aktualnie środków. Dostęp do informacji pozwala również służbom publicznym na lepsze utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Uczestnicy badania zwracają też uwagę na rosnące możliwości oraz potrzeby wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi stanami. Władze stanowe, przedstawiciele agencji stanowych mogą w coraz większym stopniu uczyć się wzajemnie od siebie, by poprawiać jakość zarządzania w swoich obszarach działania.


TOP 200