"Ile naprawdę jest firm w Top 200 Computerworlda"

Dysponujemy bazą danych wszystkich ogłoszeń firm komputerowych we wszystkich powyższych czasopismach od początku 1994 r.

Lista firm komputerowych reklamujących się w prasie centralnej w 1994 r. (zdefiniowanej jak wyżej) obejmuje 912 pozycji, z tego obroty 186 firm są nam znane (w ogromnej większości z rankingu). Dla tej próbki policzono współczynnik korelacji między obrotami a wydatkami na reklamę. Mimo obecności wielu odstępstw (np. Macrosoft wydaje ok. 4% swojego obrotu na reklamę), okazał się bardzo duży - 0,86. Nawet po odrzuceniu pięciu firm o największych obrotach (które ewidentnie najbardziej ważyły w próbce), współczynnik ten przekracza 0,51, można więc powiedzieć, że istnieje statystycznie istotna współzależność (czego należało się spodziewać) między obiema cechami i znając jedną z nich można wnioskować o drugiej. Średnio, reklamująca się firma komputerowa wydaje na reklamę 0,56% swoich obrotów z rozrzutem standardowym wynoszącym 0,66%, przy czym wielkości te nie zależą od wielkości obrotów (w badanym zakresie).

Dlatego, aby wyznaczyć rozkład obrotów firm o znanych wydatkach na reklamę (a nieznanych obrotach) zastosowano następującą procedurę. Każda firma reprezetowana jest przez krzywą Gaussa (o powierzchni znormalizowanej do jedności), której maksimum przypada na wartość obrotów taką, że wydatki na reklamę stanowią 0,56% obrotów. Analogicznie założono wielkość dyspersji. Sumując te krzywe gaussowskie otrzymano krzywą reprezentującą najbardziej prawdopodobny rozkład firm wg ich obrotów.

Aby mieć pełną ocenę liczby firm komputerowych w Polsce należy określić też liczbę firm w ogóle nie reklamujących się w prasie (ogólnopolskiej). Znamy obroty 96 takich firm (znów przede wszystkim z listy CW). Stosunek liczby firm niereklamujących się do reklamujących się zależy od wielkości obrotów (im większe obroty tym mniejsze

prawdopodobieństwo, że dana firma rezygnuje z reklamy prasowej). Stwierdzono, że na diagramie dwulogarytmicznym zależność ta jest w przybliżeniu liniowa. Przyjęto taki model i wyznaczono współczynniki tej zależności. Zakładając, że obowiązuje ona dla całego rynku komputerowego, można obliczyć całkowitą liczbę firm nie reklamujących się (w danym przedziale obrotów).

Błąd zaznaczony na rysunku jest kombinacją błędu statystycznego obliczonego dla rozkładu firm o niezerowych wydatkach na reklamę i błędu wyznaczenia współczynników relacji opisującej stosunek liczb firm reklamujących się do nie reklamujących się. Odpowiada on poziomowi istotności 90%.

Opisana metoda jest z natury bardzo prosta (nie uwzględnia np. faktu, że producenci oprogramowania wydają na reklamę swoich produktów znacznie większą część swoich obrotów niż np. dystrybutorzy), dla zachowania prostoty nie chcę jednak już wprowadzać dodatkowych szczebli komplikacji (np. podział na domy software'owe i firmy zagraniczne, które dużo wydają i na resztę, która wydaje stosunkowo mało). Wśród obecnych na liście CW do rekordzistów należą (oprócz wspomnianego Macrosoftu): Microsoft, Emiter, Tornado, Multitrade, , Escom, Protech, Komtech...

Przeprowadzenie odpowiednich obliczeń (wykonane przez p. dra Michała Czernego z firmy TCH daje następujące wyniki (rysunek):

1. Firm o obrotach ponad 8 mld jest ok. 750 +/-55, na poziomie istotności 90%, czyli w rankingu CW została umieszczona jedynie 1/3 wszystkich firm o odpowiednich obrotach.

2. Jeśli ktoś znałby obroty wszystkich firm, to firma nr 250 miałaby obroty ok. 40 mld zł.

I a koniec, przy okazji, parę uwag:

W danych naszej firmy znalazło się parę błędów:

- TCH (według stanu na 1994 r.) była zarejestrowana w Urzędzie Dzielnicowym jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, a nie sp. z o.o.

- na początku br. z TCH wydzieliła się TCH Components, sp. z o.o., w notce o TCH jest napisane inaczej.

Sugerowałbym bardziej precyzyjne adnotacje, które dane zostały oszacowane przez Redakcję, które wzięte z "dokumentów urzędowych", a które podane przez zainteresowane firmy. Szacowanie przez Redakcję naszych obrotów w zakresie integracji z dokładnością do 4 cyfr znaczących może być po prostu mylące (że Redakcja wie, ile naprawdę wynoszą te obroty, a tylko nie może - z jakichś powodów - przyznać się, że pochodzą od szacowanej firmy).

W notce o ATM przeczytałem, że jest to firma, która "prawdopodobnie zatrudnia w branży komputerowej w Polsce najwięcej osób z doktoratami fizyki". Nie wiem, ilu doktorów fizyki zatrudnia firma ATM, ale nasza Firma, TCH, w 1994 r. zatrudniała 3 doktorów fizyki, w tym jednego habilitowanego. Myślę, że stawia to nas co najmniej na honorowym drugim miejscu, jeśli i taki ranking byłby przez Państwa tworzony ;-)...


TOP 200