Idea Konkursu Lider Informatyki

Konkurs Lider Informatyki, organizowany od 1997 r. z inicjatywy Tygodnika Menedżerów i Informatyków Computerworld, ma na celu między innymi podkreślenie rosnącej roli informatyki w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.

Konkurs Lider Informatyki, organizowany od 1997 r. z inicjatywy Tygodnika Menedżerów i Informatyków Computerworld, ma na celu między innymi podkreślenie rosnącej roli informatyki w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.

W trakcie konkursu wyłaniane są firmy i organizacje, których dorobek wyróżnia się wśród osiągnięć innych przedsiębiorstw w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych.

Wśród firm i organizacji nagradzane są te, które dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych wzmocniły swoją konkurencyjność, zwiększyły zyski finansowe oraz podniosły poziom zadowolenia klientów.

Spośród organizacji niekomercyjnych wyróżniane zostają te, w których technologia informatyczna wpłynęła na istotną poprawę ich funkcjonowania, a zwłaszcza realizację celów, których osiągnięcie byłoby bez niej niemożliwe.

W konkursie szczególną uwagę zwrócono na informatykę widzianą od strony użytkowników technologii informatycznych. Wskazano na ich sukcesy, do których kluczem była przede wszystkim identyfikacja i trafne sformułowanie potrzeb organizacji, a następnie zastosowanie odpowiednich technologii informatycznych, które w kolejnych procesach skutecznie zaspokoiły wcześniej sformułowane potrzeby.

Tytuł Lider Informatyki przyznawany jest w pięciu kategoriach:

 • Przemysł

 • Finanse i bankowość

 • Handel i usługi

 • Organizacje użyteczności publicznej

 • Administracja państwowa

  Laureaci Konkursu Lider Informatyki wyłaniani są spośród przedsiębiorstw i organizacji działających w Polsce, z wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych. Ich ocenę przeprowadza jury na podstawie następujących kryteriów:

  1. Funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji, które technologia informatyczna polepsza, a w szczególności:

 • pozwala wykorzystać strategiczne szanse przez umożliwienie zmiany organizacyjnej;

 • kreuje nowe, efektywniejsze sposoby pracy;

 • umożliwia tworzenie nowych produktów lub usług;

 • umożliwia ekspansję na nowe rynki;

 • harmonizuje stosunki z partnerami;

 • pozwala usprawnić zarządzanie;

 • sprzyja podnoszeniu jakości wyrobów i usług;

 • wymusza oszczędność.

  2. Wymierny efekt ekonomiczny uzyskany dzięki zastosowaniu technologii informatycznej przejawiający się w:

 • zwiększeniu przychodów;

 • poprawie rentowności sprzedaży i majątku;

 • obniżeniu zapasów;

 • poprawie struktury kosztów itp.

  3. Istotne problemy przedsiębiorstwa czy organizacji, które rozwiązano, wykorzystując technologię informatyczną.

  4. Zakres współpracy i stopień zaufania pomiędzy ścisłym kierownictwem przedsiębiorstwa czy organizacji a szefami działów informatyki.


 • TOP 200