IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Jeśli firma nie martwi się o ochronę środowiska, to wdrożenie określonego rozwiązania informatycznego narzuca jej - nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy - postawę proekologiczną.

Jak przewidują analitycy z firmy Forrester, wydatki związane z zielonym IT w firmach będą rosły o 60% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Stanie się to także dlatego, że firmy będą wdrażać coraz więcej rozwiązań stymulujących ideę zrównoważonego rozwoju. Termin "zrównoważony rozwój" pochodzi z raportu WCED (World Commission on Environment and Development) z 1987 r. Our Common Future (Nasza wspólna przyszłość). Według raportu, jest to model gospodarki, który zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

Konieczność wyrównania różnic pomiędzy rozmijającymi się obszarami świata, postępująca degradacja środowiska naturalnego, a także poszukiwanie nowych, odnawialnych źródeł energii wymuszają konkretne działania. Stoją za nimi zazwyczaj regulacje prawne i coraz istotniejsza dla firm dbałość o własny wizerunek. Ankieta przeprowadzona niedawno przez Center for Corporate Citizenship (Centrum ds. Społecznej Odpowiedzialności Firm) w Boston College oraz Fundację Hitachi pokazała, że 70% członków zarządów uważa reputację za najważniejszy element społecznie odpowiedzialnych działań firmy. Z powodu złożoności procesów zachodzących w przedsiębiorstwach trudno zmierzyć się z tymi problemami bez wsparcia informatycznego.

Zobacz również:

  • Firmy IT gotowe na większe wydatki, by być bardziej eko
  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?
Dyrektywy i normy środowiskowe, które najczęściej wspomagane są przez firmy narzędziami IT

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa (2002/95/EC), wprowadzona w życie 1 lipca 2006 r. Dyrektywa ta została transponowana do Polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice.

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) - utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) - dyrektywa Unii Europejskiej. Dyrektywa WEEE 2002/96/EC została przyjęta przez UE w styczniu 2003 r. Jej celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jakie powodują elektroniczne odpady. Czyni ona producentów, dostawców i importerów odpowiedzialnymi za zbiór, ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie odpadów elektronicznych

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r., obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

ISO 14001 - jeden ze standardów ISO, stosowany w ekozarządzaniu. Jest to norma zarządzania środowiskowego. Aktualna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma pozwala zbudować system zarządzania środowiskowego, opierając się na tzw. podejściu procesowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200