IT które wspiera urząd

Każdy urząd potrzebuje do efektywnego działania sprawnie działającego IT, które będzie świadczyć na jego rzecz usługi na odpowiednim poziomie. UM Bydgoszcz to kolejny urząd który to zrozumiał.

Dla mnie wdrożenie w urzędzie ITIL, to rozpaczliwa próba nieutopienia się w problemach. Było to dla nas jedyne le-karstwo na problem braku kontroli nad wydatkami na roz-wój IT, chaotyczne relacje z kierowni-ctwem i użytkow-nikami, związane z brakiem mierników i wskaźników relacji IT-biznes, brak kon-troli nad zmianami w infrastrukturze i zmianami świad-czonych usług oraz brak mechanizmów badania wydajno-ści IT.

PIOTR MALCHAREK, dyrektor Wydziału Infor-matyki Urzędu Miasta Krakowa

W czasach, kiedy podstawowym narzędziem pracy urzędników jest komputer i coraz więcej spraw urzędowych obywatele mogą załatwiać przez Internet, urząd nie jest w stanie sprawnie działać bez wsparcia działu IT, który świadczy na rzecz urzędu usługi informatyczne. "Dział IT powinien integrować swoje cele z celami jednostki administracji. Jego zadaniem powinno być zidentyfikowanie, zdefiniowanie, wdrożenie i dostarczanie usług IT dopasowanych do potrzeb poszczególnych jednostek administracji" - podkreśla Andrzej Tarasiewicz z firmy Valway. I dodaje, że zmieniając odpowiednio rolę jednostki IT w urzędzie miasta miasto i jego mieszkańcy mogą wiele zyskać. Jego zdaniem miasto wykorzystując nowoczesne technologie może stać się bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Ponadto zwiększenie efektywności działu IT przekłada się na zwiększenie jakości usług IT, efektywności urzędu, a to z kolei przekłada się na większą atrakcyjność miasta dla mieszkańców i inwestorów.

By nie utopić się w problemach

"Dział IT wspiera urząd w jego funkcjonowaniu na rzecz obywateli Informatyka jest rodzajem narzędzia, który ma pomoc zniwelować ograniczenia i usprawniać działania urzędu." - zauważa Krzysztof Tomkiewicz, Dyrektor ds. rozwoju, . "Usługi świadczone przez IT są jednak wartością dla urzędu o ile może on z nich korzystać. Jeśli usługi te są dostępne, bezpieczne i na odpowiednim poziomie" - dodaje. By tak było informatyka w urzędach musi być odpowiednio zarządzana, a usługi które świadczy urzędnikom muszą odpowiadać ich potrzebom. Jak pokazały prezentacje uczestników konferencji "Zarządzanie IT w administracji", która odbyła się w dniach 26-27 października w Bydgoszczy urzędy i ich działy IT coraz częściej dostrzegają problem i decydują się na wdrożenie metodyk umożliwiających im sprawne funkcjonowanie. Jak powiedział w czasie swojej prezentacji Piotr Malcharek, Dyrektor Wydziału Informatyki UM Krakowa, stale rosnące wymagania obywateli i kierownictwa urzędu, problemy z komunikacją między działem IT a użytkownikami IT, problemy ze zrozumieniem potrzeb użytkowników i ograniczeń informatyki spowodowały, że dział IT podjął się wdrożenia metodyk zarządzania IT i pewnej standaryzacji. "Dla mnie wdrożenie w urzędzie ITILa to rozpaczliwa próba nie utopienia się w problemach. Było to dla nas jedyne lekarstwo na problem braku kontroli nad wydatkami na rozwój IT, chaotyczne relacje z kierownictwem i użytkownikami IT związane z brakiem mierników i wskaźników relacji IT-biznes, brak kontroli nad zmianami w infrastrukturze i zmianami świadczonych usług i brak mechanizmów badania wydajności IT" - mówi Malcharek.


TOP 200