IT-CMF - zaproszenie do doskonalenia

Zarządzanie IT w sposób efektywny stanowi wyzwanie dla CIO pozostających pod nieustanną presją ze strony biznesu. Wiele oczekiwań pozostaje na kursie kolizyjnym. Z pomocą przychodzą koncepcje pozwalające sterować rozwojem i doskonaleniem zarządzania organizacją IT.

Spójnej, systemowej odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesną organizacją IT poszukują badacze z Innovation Value Institute, konsorcjum akademickiego, nad którym pieczę sprawuje Intel. W środowisku tym powstał i rozwijany jest model IT Capability Maturity Framework (IT-CMF), uniwersalne podejście do oceny i pomnażania wkładu IT w ekonomiczny sukces firmy. Model wywodzi się z klasycznego, pochodzącego z lat 80. podejścia Capability Maturity Model, stosowanego w procesie tworzenia oprogramowania, a bezpośredni impuls dały refleksje Martina Curleya, który koncepcję zarządzania IT na rzecz wartości dla biznesu opublikował w książce "Managing IT for Business Value" w 2004 r. W centrum IT-CMF znajduje się narzędzie do oceny dojrzałości organizacji IT oraz system zarządzania IT ze scenariuszami ścieżek rozwoju. Podejście top-down ma na celu wspomnianą uniwersalizację, upowszechnienie modelu i zasugerowanie procesu właściwej drogi doskonalenia IT.

Makroprocesy, opisujące cztery zasadnicze, strategiczne obszary IT w ujęciu IT CMF, to zarządzanie IT jak biznesem, a zatem przez pryzmat relacji dostawca-klient, zagadnienia ROI z oferowanych produktów IT, co przekłada się na zarządzanie budżetem IT, ekonomiczną wyceną projektów, programów i działań realizowanych przy udziale lub przez IT. Z tego wynika podstawowa misja IT: zarządzanie potencjałem IT firmy, co wymaga zdefiniowania łańcucha tworzenia wartości i przypisanych poszczególnym ogniwom zasobów, podobnie jak się to dzieje w skali całego przedsiębiorstwa. A to prowadzi do zarządzania IT w celu wnoszenia wartości dla biznesu, realizacji docelowego makroprocesu, który podlega miarom, prognozom i poddaje się plastycznemu kształtowaniu.

Zobacz również:

  • 7 wskazówek jak poprawić odporność IT w erze cyfrowej
  • Jak Code42 automatyzuje reakcję na ryzyko związane z dostępem do poufnych informacji

Zagadnienia związane z modelem były przedmiotem redakcyjnej dyskusji. W spotkaniu udział wzięli współautorzy i praktycy (model powołano początkowo na wewnętrzne potrzeby Intela) IT CMF. Dyskusja, która trwała ponad 2,5 godziny, nie wyczerpała tematu; z racji wagi problemu i zainteresowania uczestników będziemy kontynuować ten wątek.

Koncepcja IT-CMF jest świeża, bo ma zaledwie 2-3 miesiące. Nie ma jeszcze praktycznych zastosowań i efektów jej wykorzystania i trudno w tym momencie wyrokować, na ile jest przydatna. Jednakże po zapoznaniu się z teoretyczną wizją wydaje się, że może się dobrze przyjąć w środowisku IT.

Koncepcja wydaje się komplementarna. Wykorzystuje mocne strony wszystkich najbardziej popularnych metodyk i standardów. Według opisu pokrywa 100% najważniejszych obszarów IT, a dotychczas stosowane metody i standardy specjalizowały się w konkretnych obszarach. Pojawia się jednak kolokwialna teza, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Analiza i testy IT-CMF wykonane przez ponad 200 CIO wskazują, że jest duża szansa na przyjęcie z powodzeniem tej koncepcji.

Jerzy Badowski,

CIO w Inter Partner Assistance.

Czy IT-CMF może być odpowiednie dla organizacji IT w Pana firmie?

Koncepcja IT-CMF jest ciekawym eksperymentem zmierzającym do oceny wartości, jaką IT wnosi do firmy. Tak długo, jak pozostanie ona w tej fazie, będziemy z zaciekawieniem obserwować jej rozwój do momentu, aż stwierdzimy, że jest ona na tyle dojrzała, aby wdrożyć ją w naszej firmie.

Czy ta koncepcja jest spójna, komplementarna w stosunku do znanych/stosowanych metodologii i podejść do zarządzania obszarem IT?

Tak, IT-CMF wydaje się dopełnieniem metodologii ITIL i koncepcji IT Governance ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie takiego sposobu zarządzania informatyką, aby dał jak najwięcej korzyści biznesowych firmie. IT-CMF sugeruje, że w tym celu należy zarządzać działem IT tak samo jak firmą, która ma przynosić zyski, koncentrując się na potrzebach klientów.

Jakie elementy powinna zawierać definicja wartości biznesowej wnoszonej przez IT, jakie parametry tej kontrybucji są najistotniejsze?

Tak jak w każdym biznesie, tak i w IT wartość biznesowa sprowadza się do zwiększenia zysków, obniżenia kosztów lub poprawy satysfakcji klienta, w dowolnej kolejności i kombinacji. Nie znam firmy

z dobrze pracującym działem IT, w której nie dałoby się sprowadzić wartości IT do któregoś z tych trzech punktów.

Jeśli koncepcja IT-CMF będzie się dalej rozwijać i osiągnie poziom, na którym będzie można obiektywnie wycenić każdą czynność lub usługę IT w kontekście wpływu na zyski i koszty dla firmy, czeka ją bardzo dobra przyszłość. IT wydaje się zmierzać w kierunku wskazanym przez Nicholasa G. Carra, w którym firmy po prostu będą kupować "IT w kawałkach" i taka wycena ma szansę stać się niezbędna.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200