Hyper-V w praktyce

Różni dostawcy, centralne zarządzanie

Potrzeby biznesowe niektórych przedsiębiorstw zakładają jednoczesną pracę różnych rozwiązań wirtualizujących. Przykładowo część aplikacji i systemów będzie wirtualizowana w Hyper-V, pozostałe będą pracować w rozwiązaniach VMware ESX lub Vsphere. W mieszanym środowisku z powodzeniem można skorzystać z centralizowanego zarządzania wszystkimi systemami wirtualizacji za pomocą narzędzia Virtual Machine Manager. Rozwiązanie to integruje się za pomocą interfejsu API systemu VMware, zatem przykładowe polecenie przeniesienia maszyny wirtualnej między fizycznymi serwerami wydane przez administratora na konsoli VMM powoduje wywołanie właściwej opcji API VMotion i przeprowadzenie odpowiednich operacji po stronie narzędzi wirtualizacji VMware ESX lub VSphere.

Wirtualna maszyna pozostaje na serwerze

Przy wirtualizacji niektórych składników infrastruktury Windows w środowiskach wysokiej dostępności, takich jak klastrowa konfiguracja Hyper-V, należy pamiętać o tym, że niektóre maszyny wirtualne powinny być na stałe przypisane do konkretnego serwera. Przykładem takich instalacji jest wirtualizacja kontrolerów domeny Active Directory, które powinny być eksploatowane albo bezpośrednio na sprzęcie, albo w maszynie przypisanej na stałe do serwera. Wynika to stąd, że Active Directory bierze czynny udział w procesie Quick i Live Migration maszyn między fizycznymi serwerami wirtualizującymi. Automatyzacja przenoszenia kontrolera domeny za pomocą Quick Migration czy Live Migration nie jest zalecana właśnie z tego powodu. Ponadto przypisując na stałe maszyny z kontrolerami domeny do serwerów można uniknąć sytuacji, gdy następuje awaria całego środowiska po awarii serwera fizycznego, na którym "przypadkiem" znalazły się wszystkie kontrolery domeny.

Gdy firma eksploatuje aplikacje, które mają szczególnie wysokie wymagania odnośnie do składowanych danych, również może się zdecydować na zablokowanie migracji maszyn wirtualnych między serwerami. Aplikacje takie mogą na przykład cechować się na tyle dużym zapotrzebowaniem na pasmo operacji wejścia-wyjścia, że korzystniejsze dla wydajności infrastruktury będzie przypisanie tych maszyn na stałe do konkretnych serwerów.

Komentarz

Rozmawiając o wirtualizacji nie możemy zapominać, że temat ten nie ogranicza się tylko do wirtaualizacji systemów operacyjnych. Firma Microsoft stara się prezentować holistyczne podejście do tego tematu dostarczając rozwiązania dla różnych aspektów wirtualizacji: serwerów i desktopów (Hyper-V R2), wirtualizacji aplikacji (Application Virtualization), wirtualizacji interfejsu użytkownika (Remote Desktop Services - dawniej usługi terminalowe). Wszystkie te rozwiązania są wobec siebie komplementarne, np. możemy stworzyć dla naszych użytkowników farmę usług terminalowych - które będą maszynami wirtualnymi na Hyper-V, na które aplikacje będą dostarczane przy wykorzystaniu wirtualizacji aplikacji.

W środowiskach, gdzie wirtualizacja zaczyna odgrywać dużą rolę, kluczowe staje się zarządzanie środowiskiem, zarówno fizycznym (monitorowanie pracy sprzętu), jak i wirtualnym (monitorowanie systemów operacyjnych i aplikacji wewnątrz maszyn wirtualnych). Rodzina System Center stanowi nieodzowną pomoc w takich przypadkach. Począwszy od dystrybucji systemów operacyjnych na hosty i maszyny wirtualne (w tym bare-metal) - Configuration Manger, monitorowanie sprzętu, warstwy wirtualizacyjnej, systemów operacyjnych i aplikacji - Operations Manager, zarządzanie maszynami wirtualnymi - Virtual Machine Manager. Pozwala to na wykorzystanie technologii PRO (Performance and Resource Optimization) do zarządzania maszynami wirtualnymi, idealnym przykładem może być serwer WWW, który nie jest w stanie obsłużyć nowych połączeń, zdarzenie takie jest odbierane przez system zarządzający, który reaguje wydając polecenie stworzenia nowej wirtualnej maszyny z serwerem WWW i włączenie go do istniejącej infrastruktury. Jeśli ilość połączeń spadnie poniżej zadanego progu system zarządzający wydaje polecenie zatrzymania dodatkowej maszyny i po zadanym okresie nieaktywności jej usunięcia ze środowiska.

Dzięki temu możliwe jest budowanie elastycznych systemów przetwarzania danych dostarczających zasoby obliczeniowe na żądanie.

Bogdan Klekot, Microsoft Solutions Architect - Management & Security


TOP 200