Hurtownia danych pomoże miejskim urzędnikom

Urzędy miejskie w Krakowie i Poznaniu realizują projekt, którego efektem ma być poprawa jakości świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Cele szczegółowe projektu MJUP

- poprawa sposobu formułowania celów programów wieloletnich w JST;

- poprawa skuteczności diagnozowania potrzeb odbiorców usług publicznych oraz jakości oceny rezultatów tych usług;

- poprawa jakości informacji zarządczych wykorzystywanych w procesie monitorowania standardów usług publicznych;

- zapewnienie rozliczalności usług publicznych świadczonych przez JST;

- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu JST.

Źródło: "Monitorowanie jakości usług publicznych. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego"; Kraków-Poznań 2012

Częścią tego projektu jest wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence.

Pomysł przedsięwzięcia zrodził się na bazie dotychczasowych doświadczeń w zakresie rozwoju systemów zarządzania administracji lokalnych w Krakowie i Poznaniu oraz po analizie i przeglądzie potrzeb dotyczących metod, narzędzi oraz praktyk stosowanych w obu jednostkach dla zarządzania realizacją usług publicznych i rozwojem miasta. Okazało się, że co prawda istnieje szereg przepisów mających na celu poprawę skuteczności i efektywności działania administracji publicznej, ale znacznie gorzej jest już z ich stosowaniem w praktyce. Ustawowe wprowadzenie obowiązku wykonywania audytu wewnętrznego w dużych jednostkach samorządu terytorialnego (JST) czy zobowiązanie instytucji samorządowych do wdrożenia udokumentowanego zarządzania ryzykiem nie powoduje automatycznie poprawy jakości funkcjonowania tych jednostek. Zmiany legislacyjne nie przyczyniają się do zmiany modelu działania JST jako dostarczyciela usług, który, podobnie jak w biznesie, powinien być mocno zorientowany na klienta.

Poprawie jakości usług publicznych nie służy również brak, niedostateczny rozwój lub niedostateczna integracja narzędzi wspomagających zarządzanie na poziomie samorządu. Chodzi tu zarówno o narzędzia oraz zasady wynikające z ustaw, jak i metody, zasady, a także narzędzia wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego z ich własnej woli, w tym metody planowania i monitorowania zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, metody lub systemy zarządzania jakością, ale również rozwiązania informatyczne, które mogłyby zapewnić dostęp do wysokiej jakości informacji zarządczej na poziomie operacyjnym i strategicznym. Na dodatek często też zdarza się, że istniejące rozwiązania i narzędzia wdrażane są bez pożądanej integracji z innymi, lub wręcz powierzchownie czy wybiórczo. To sprawia, że nie mogą w wystarczającym stopniu wspierać procesów podejmowania decyzji.

Zobacz również:

  • DJI prezentuje nowe drony. Posłużą między innymi w Smart Cities
  • NHTSA zezwala na autonomiczne pojazdy bez kierwonicy
  • Architektura IT na nową erę

Krakowscy i poznańscy urzędnicy postanowili uzupełnić istniejące luki o własne opracowania i propozycje. W ten sposób powstał projekt "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego". Jego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2011 r. i będzie trwać do listopada 2015 r. Uczestniczą w nim: Urząd Miasta Kraków, który jest liderem przedsięwzięcia, i Urząd Miasta Poznań, jako instytucja partnerska. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej". Jego budżet wynosi prawie 5,1 mln zł.

Informacje, analizy, raporty

Celem projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych" (MJUP) jest opracowanie ogólnych zasad oraz szczegółowych rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić spójność różnych elementów systemu zarządzania instytucjami samorządowymi. Do objętych pracami obszarów zarządzania należą: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, strategia rozwoju, system ewidencji finansowo-księgowej, zarządzanie ryzykiem, metody i narzędzia badania wskaźników jakości życia oraz jakości usług publicznych, konsultacje społeczne, a także system informatyczny wspierający proces podejmowania decyzji. Dla każdego z tych elementów systemu zarządzania zostaną opracowane szczegółowe wymagania i zasady wykorzystania w procesach zarządzania i podejmowania decyzji. "Zaproponowane rozwiązania mają się przyczynić do poprawy jakości zarządzania, a w konsekwencji do poprawy jakości życia w mieście. Istnieje coraz silniejszy związek między tymi obszarami funkcjonowania miasta" - tłumaczy Piotr Wierzchosławski, kierownik projektu z Urzędu Miasta Kraków.

W ramach projektu przewidziane jest opracowanie i wdrożenie systemu klasy Business Intelligence (BI), działającego na podstawie technologii hurtowni danych i zestawu narzędzi analityczno-raportujących. W ubiegłym roku zdefiniowany został wstępny zakres danych, informacji, raportów i analiz, jakich mógłby dostarczać system informatyczny działający na bazie hurtowni danych, oraz przygotowane zostały techniczne i funkcjonalne założenia dla systemu BI współdziałającego z hurtownią danych. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego. Obecnie trwają też prace nad aktualizacją oraz rozwojem metod i narzędzi badania jakości życia i jakości usług publicznych, a także katalogiem niezbędnych do tego wskaźników. Prowadzony jest pilotaż w zakresie zmian w ewidencji finansowo-księgowej budżetu zadaniowego, które w przyszłości przyczynią się do poprawy rozliczalności działań jednostek publicznych. "Zdefiniowanie odpowiednich danych, począwszy od wskaźników kontekstowych i strategicznych, poprzez dane i informacje o programach, zadaniach, usługach i produktach oraz związanych z nimi wskaźnikach, ryzykach czy kosztach i ich rodzajach ma decydujący wpływ na to, czym zapełniona zostanie hurtownia danych i jakie informacje zarządcze zawierać będą raporty oraz analizy generowane przez aplikację klasy BI dla kadry zarządzającej w danej JST" - czytamy w "Strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Monitorowanie jakości usług publicznych".

Od dużych do małych

System Business Intelligence będzie najpierw wdrożony i przetestowany w Urzędzie Miasta Kraków i Urzędzie Miasta Poznań oraz w największych miejskich jednostkach organizacyjnych Krakowa i Poznania. Zakończenie tego zadania planowane jest do września 2014 r. Stworzone i sprawdzone przez uczestników projektu rozwiązanie ma być następnie upowszechnione w jednostkach samorządu terytorialnego w całej Polsce. Ma ono działać jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym.

W ramach fazy upowszechnieniowej zaplanowano działania umożliwiające przygotowanie i rozpoczęcie wdrożenia rezultatów projektu w czterech mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego (do 150 tys. mieszkańców). Ogółem chęć skorzystania z efektów projektu MJUP zgłosiło już do tej pory 35 jednostek samorządowych, które widzą u siebie potrzebę wdrożenia nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, dających kierownictwu JST możliwości dostępu do informacji zarządczych w zakresie monitorowania oraz oceny skuteczności podejmowanych działań, a tym samym przyczyniających się do poprawy standardów świadczonych usług publicznych.

System Business Intelligence tworzony w ramach projektu MJUP

System BI - System Business Intelligence dla projektu MJUP, czyli zbiór powiązanych ze sobą narzędzi informatycznych służących do przekształcania istniejących w organizacji danych w informacje, wdrożony w jednostkach GMK i GMP. System BI dla projektu MJUP obejmuje hurtownię danych oraz aplikacje właściwe dla obszarów funkcjonalnych, w tym system BI do przekazania, sprzęt komputerowy oraz inne elementy przedstawione w OPZ,

System BI składać się będzie m.in. z następujących produktów:

1) obszar funkcjonalny - planowanie (definiowanie dziedzin, planowanie zadań budżetowych i programów, zapisywanie WPF);

2) obszar funkcjonalny - zarządzanie ryzykiem;

3) obszar funkcjonalny - monitorowanie i raporty (zestawienia i raporty, monitorowanie zadań budżetowych i programów oraz administrowanie modelem danych i systemem BI);

4) hurtownia danych zasilona danymi z systemów finansowo-księgowych oraz danymi niefinansowymi w jednostkach GMK i GMP.

Po odbiorze Systemu BI w GMK i GMP oraz pomyślnej walidacji produktu umowy w 2014 r. lider projektu przekaże Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji "System BI do przekazania" wraz z prawami autorskimi.

System BI do przekazania - kod źródłowy oprogramowania stworzonego w ramach Umowy, struktury baz danych wraz z opisem oraz dokumentacją techniczną powdrożeniową systemu BI, dokumentacją użytkownika i administratora oraz materiałami szkoleniowymi, przygotowane dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w celu dalszego rozwoju dla wykorzystania przygotowanego systemu BI przez inne JST w Polsce.

Źródło: "Monitorowanie jakości usług publicznych. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego", Kraków-Poznań 2012 oraz wzór umowy i Opis przedmiotu zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie systemu BI w GMK i GMP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]p.com

TOP 200