HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Kolejnym krokiem po utworzeniu Database Availability Group jest dodanie członkowskich serwerów Mailbox. W tym celu w zakładce Database Availability Groups należy zaznaczyć wcześniej utworzoną grupę DAG i przy pomocy prawego przycisku myszy wybrać opcję Manage Database Availability Group Memebership, następnie - klikając przycisk Add - dodać serwery Mailbox (w przypadku dodania serwera bez zainstalowanego dodatku Failover Cluster zostanie on automatycznie zaimplementowany).

Kolejną czynnością jest wykonanie kopii baz danych aktywnego serwera Mailbox. Będąc w gałęzi Mailbox należy przejść do zakładki Database Management i w oknie Database Copy prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Add Mailbox Database Copy. W uruchomionym kreatorze wskazuje się serwer członkowski DAG, na którym zostanie wykonana kopia bazy. Potwierdzenie wybranych parametrów wykonuje kopię bazy. Po poprawnym utworzeniu kopii bazy w zakładce Database Management, w oknie Database Copy powinny się pojawić wszystkie wskazane kopie na serwerach Mailbox, z czego jedna powinna mieć status aktywny (kolumna IS Active - wartość: true), a reszta pasywny (wartość: false). Dla pewności można przeprowadzić testowe przepięcie pomiędzy replikowanymi bazami. Wykonuje się to zaznaczając pasywną kopię bazy i prawym przyciskiem wybierając opcję Activate Database Copy.

Zobacz również:

Oczywiście wszystkie powyższe operacje można wykonać przy użyciu konsoli Exchange Management Shell. Sama konfiguracja Database Availability Group nie zapewnia wysokiej dostępności dla całego systemu pocztowego opartego na Microsoft Exchange, a jedynie dla serwerów Mailbox. Do zapewnienia High Availability infrastruktury z serwerem Exchange 2010 konieczne jest zapewnienie redundancji dla innych ról serwera pocztowego i wykorzystanie dodatkowych mechanizmów (np. load balancingu).

Client Access Array - niezawodność dostępu dla klientów pocztowych

W poprzednich wersjach serwera Exchange rola Client Access Server wykorzystywana była jedynie do łączenia się klientów zewnętrznych. W exchange 2010 ta jedna z podstawowych ról obsługuje w dostępie do skrzynek pocztowych zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych (wyjątek stanowi dostęp do folderów publicznych).

HA i backup serwera Exchange 2010 przy użyciu rozwiązań Microsoftu

Konfiguracja Database Availability Group

Gdy program kliencki próbuje połączyć się ze skrzynką pocztową kierowany jest bezpośrednio do serwera CAS. Po uwierzytelnieniu w Active Directory aplikacja uzyskuje bezpośredni dostęp do zasobów skrzynki lub - jeśli znajduje się ona w innej lokacji - następuje przekierowanie do innego serwera Client Access Server we właściwej lokacji, który zezwala na dostęp do skrzynki. Powyższy schemat działania wymusza instalację serwerów CAS w każdej lokacji, w której znajdują się serwery Mailbox.

Funkcjonalność serwerów CAS jest odpowiedzialna za dostęp użytkownika do poszczególnych usług. Są to między innymi Outlook Web App, dostęp do skrzynki za pomocą klienta MAPI - z wewnątrz i z zewnątrz organizacji (RPC Client Access i Outlook Anywhere), informacja o aktualnym statusie użytkownika (Availability Service). Realizują także automatyczną konfigurację profilu użytkownika (Autodiscover) oraz dostęp do Adress Book Service, POP3 i IMAP.

Z powyższego wynika, że pojedynczy serwer CAS jest słabym punktem w środowisku Exchange i należałoby zadbać o jego redundancję. Rozwiązaniem jest utworzenie Client Access Array, które eliminuje zagrożenie braku komunikacji w przypadku awarii pojedynczego serwera CAS. Client Access Array jest zbiorem serwerów Client Access, które do swojego działania wykorzystują usługę sieciowego load balancingu (sprzętowego lub programowego). Przy czym każdy z serwerów członkowskich Access Array musi znajdować się w tej samej lokacji.


TOP 200