Gminy budują "socjalny Internet"

Na terenach wykluczonych, którymi nie są zainteresowani operatorzy komercyjni, Internet dla mieszkańców mogą budować gminy. W ramach PO IG 8.3 na podobne działania przeznaczono do 2013 r. ponad 360 mln euro.

Na realizację działania 8.3 PO IG jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie na zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Budżet działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 360 mln euro. Z pomocy finansowej z UE skorzystały m.in. Niepołomice i Olkusz.

Operatorzy niezainteresowani

Olkusz zdecydował się na budowę "socjalnego Internetu" bezprzewodowego dla mieszkańców po tym, jak inwentaryzacja istniejącej infrastruktury teletechnicznej przeprowadzona przez Małopolski Urząd Miasta wykazała, że ok. 35% gospodarstw domowych w gminie Olkusz nie ma technicznych możliwości dostępu do Internetu z uwagi na dużą odległość gospodarstw domowych od urządzeń aktywnych operatorów komercyjnych, niską jakość istniejących sieci oraz brak infrastruktury teletechnicznej. "Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała również brak zainteresowania operatorów komercyjnych inwestowaniem na obszarze objętym projektem, z uwagi na nierentowność inwestycji" - mówi Daniel Hickiewicz z Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz. I dodaje, że był to impuls do rozpoczęcia projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz", na które gmina otrzymała ponad 2,5 mln zł dofinansowania w ramach działania 8.3 POIG.

W telegraficznym skrócie
Wartość całego projektu wynosi ponad 2,9 mln. Za te pieniądze zapewniony zostanie dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy mieszkańcom niepełnosprawnym oraz tym, którzy mają trudną sytuację finansową. W gminie Olkusz to razem 150 gospodarstw domowych i 29 jednostek podległych gminie. "Dzięki dostępowi do szeroko pojętej sieci szerokopasmowej osoby objęte projektem będą mogły podnosić kompetencje zawodowe, młodzież dorastająca w trudnych społecznie środowiskach będzie miała ułatwiony start w przyszłość, a osoby dotknięte wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawne będą mogły aktywizować się zawodowo" - wylicza Daniel Hickiewicz.

Olkusz jest na początku drogi - projekt jest realizowany od sierpnia tego roku i jego zakończenie jest planowane na koniec roku 2013. "W tej chwili rozstrzygnięto pierwsze postępowanie przetargowe w ramach projektu na wyłonienie inżyniera projektu" - dodaje przedstawiciel Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.


TOP 200