Główne czynniki zmian organizacyjnych

Badania European Business Innovation, zlecone przez BEA Systems, które objęły respondentów w dwunastu krajach Europy, w tym również menedżerów z Polski, wykazały, że kluczowym stymulatorem zmian organizacyjnych są innowacje, na kolejnych miejscach znalazły się takie czynniki, jak obniżka kosztów i elastyczność biznesu.

Z kolei dostęp do informacji w czasie rzeczywistym przy podejmowaniu decyzji uznano za najważniejszą inicjatywę w strategii biznesowej organizacji (52 proc. organizacji), przed inicjatywami obsługi klienta (52 proc.) i zdolnością do szybkiej reakcji na zmiany w konkurencyjności i dynamice rynku (52 proc.).

Wspólnym wątkiem przewijającym się wśród tych celów jest SOA. Badania wykazały, że priorytetową inicjatywą w strategiach technologicznych organizacji europejskich jest integracja danych (51 proc. organizacji nadaje temu priorytet wysoki). Dzisiejsze organizacje powszechnie stykają się z problemem silosowanych danych (przypisanych do poszczególnych aplikacji), utrudniającym dostarczanie aplikacji, które w sposób łatwy mogłyby wykorzystywać zasoby informacyjne organizacji. SOA ma zapewniać elastyczność i możliwość wielokrotnego wykorzystania danych w ramach przedsiębiorstwa, tworząc pomost pomiędzy ludźmi, procesami, aplikacjami i systemami.

Zobacz również:

  • Liczba smart urządzeń wzrosła ponad dwukrotnie w czasie pandemii Covid-19
Główne czynniki zmian organizacyjnych

Inne priorytetowe inicjatywy technologiczne organizacji - obie rozwiązywane przez SOA - to tworzenie bardziej elastycznej architektury i integracja istniejących aplikacji (obie cytowane przez 43 proc. respondentów).

W badaniach zapytano także, jakie wyzwania i przeszkody istnieją w stosowaniu tej architektury. Dwadzieścia dziewięć procent respondentów za główne wyzwanie we wdrażaniu SOA określiło brak wytycznych w zakresie dobrych praktyk. Inne, to brak dojrzałych standardów (27 proc.) oraz bariery organizacyjne pomiędzy IT i biznesem.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród respondentów z Polski w wielu kwestiach nie odbiegają od średniej europejskiej, ale w kilku różnice są znaczące.

Za kluczowe czynniki zmian w swoim biznesie większość respondentów z Polski wymieniło "innowacyjność" czyli zdolność skutecznego wykorzystania nowych idei (ponad 43 proc.), na drugim miejscu elastyczność - czyli szybszą reakcję na zamiany w konkurencyjności i dynamice rynkowej (30 proc.), na trzecim zmniejszenie kosztów (27 proc.)

Główne czynniki zmian organizacyjnych

Najwyższy priorytet w bieżącej strategii biznesowej w swojej organizacji respondenci z Polski przyznali inicjatywom obsługi klienta (90 proc.), uzyskiwaniu informacji w czasie rzeczywistym przy podejmowaniu decyzji (67 proc.) i szybszej reakcji na zmiany w dynamice i konkurencyjności rynku (60 proc.), co pokrywa się z najlepszymi wynikami średnimi dla wszystkich krajów: odpowiednio: 52 proc. 52 proc. i 50 proc.

Aktualnym inicjatywom w strategii IT najwyższy priorytet przyznano integracji danych (60 proc.), integracji istniejących aplikacji (47 proc.) i zarządzaniu procesami biznesowymi. Średnia dla wszystkich krajów to odpowiednio: 51 proc. (miejsce pierwsze), 43 proc. (miejsce trzecie) i 35 proc. (miejsce piąte).

Ale już na pytanie "Czy postrzegasz infrastrukturę SOA jako sposób na wsparcie efektywności użytkowania technologii Web 2.0 w swojej organizacji?" respondenci z Polski gremialnie odpowiadali "nie wiem" (95 proc.), 5 proc. odpowiedziało "nie", a "tak" żaden z nich. Z czego można wysnuć wniosek, iż firmy w naszym kraju nie widzą bezpośredniego związku SOA z technologiami Web 2.0.

Wskazując technologię webowa, którą ich organizacja planuje wykorzystać w ciągu najbliższych 12 miesięcy, respondenci z Polski wybrali web services - 67 proc., (najwyższy procent: Finlandia - 90 i Norwegia - 83), 10 proc. wskazało Wiki , ale aż 27 proc. odpowiedziało "nie wiem", co jest najwyższym wskaźnikiem wśród badanych krajów (następne na liście kraje Beneluksu - 20 proc.)

W badaniach wzięło udział 300 respondentów z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Norwegii, Polska, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ankietowani to menedżerowie z organizacji zatrudniających powyżej 500 pracowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200