Glossarium (97)

*p64 - algorytm do kompresji obrazów wideo, przeznaczony do stosowania w sieciach cyfrowych z usługami zintegrowanymi ISDN (Integrated- Services Digital Network).

ACSE - (Application Control Service Element) protokół sieciowy warstwy aplikacji (7-warstwowym modelu odniesienia OSI), służący do kontroli powiązań między aplikacjami, został opisany w normie ISO 8649.

ATM - (Asynchronous Transfer Mode) technika asynchronicznej transmisji danych, pozwalająca na transmisję danych z szybkością 155 - 622 Mb/s; szczegółowe wymagania techniczne dla takich sieci opracowano w 1992 r.

CICS - (Customer Information Control System) system nadzoru informacji klienta; monitor przetwarzania transakcji używany do tworzenia aplikacji przetwarzających transakcje on-line (OLTP, OnLine Transaction Processing); pierwotnie CICS powstał z przeznaczeniem dla programowania dużych maszyn IBM o zastosowaniu komercyjnym; obecnie przystosowywany jest także dla systemów Unix.

CORBA - (Common Object Requester Architecture) zbiór reguł i definicji umożliwiających dostęp, współpracę i zarządzanie zasobami obiektowych baz danych.

FCS - (Fiber Channel Standard) standard stosowany m.in do szybkich połączeń ze wspólnymi dyskami; "długodystansowa" alternatywa szyny SCSI.

FTAM - (File Transfer, Access and Management) zarządzanie, przesyłanie i dostęp do plików, jeden z protokółów >> MAP, służący do zarządzania zbiorami w zdalnych systemach; FTAM składa się z: 1 - >> VFS (Virtual File Store), wspólnego systemu plików, 2 - usług (nawiązanie i zerwanie połączenia, operacje na plikach), 3 - protokółu opisującego model klient/serwer; FTAM uzyskał status standardu międzynarodowego - ISO 8571.

JBIG - uproszczona wersja algorytmu JPEG dla obrazów dwutonowych (BI-level), czarno-białych; stosowana do przesyłania faksem.

JPEG - (Joint Pictures Expert Group) organizacja zajmująca się opracowaniem standardu kompresji obrazów kolorowych i czarno - białych wielotonowych; także nazwa algorytmu bazującego na dyskretnej transformacie cosinusowej.

MAP - (Manufacturing Automation Protocol) protokół automatyki przemysłowej, którego podstawy opracowano w General Motors już w 1980 r.; w pracach wzięły także udział firmy: Alcoa Corp., Boeing Corp., Eastman Kodak, Hewlett- Packard, IBM i DEC; w MAP, jako części składowe przyjęto 3 protokóły: >> MMS, >> FTAM i >> X.500.

MMS - (Manufacturing Message Specification) obiektowy język programowania sieci przemysłowych, przeznaczony m.in do monitorowania maszyn biorących udział w produkcji; MMS opisano szczegółowo w dokumentach standaryzacyjnych RS-511 i ISO 9506.

PCI - (Peripheral Component Interconnect) standard szyny lokalnej opracowanej przez Intel, pozwalającej na dodanie 10 dodatkowych urządzeń, wspomagająca dodatkowy procesor; PCI powstało głównie dla nowego procesora Pentium; PCI jest uważany za konkurencję szyny lokalnej VESA, >> VL-Bus.

PDA - (Personal Digital Assistant) mały podręczny komputer wyposażony w system operacyjny, umożliwiający komunikowanie się z nim za pośrednictwem elektronicznego pisaka i potrafiący rozpoznawać odręczne pismo operatora; PDA z racji wymienionych własności ma z reguły dużą moc obliczeniową przy niewielkich rozmiarach i wadze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200