Gdańsk z lotu ptaka

W pracy samorządu terytorialnego niezastąpionym narzędziem do zarządzania i planowania rozwoju są systemy informacji przestrzennej. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku SIP jest integralną częścią systemu informatycznego. W przeciwieństwie do Krakowa, za rozwój SIP odpowiada Wydział Informatyki. W tym zakresie współpracuje on z zewnętrzną firmą komercyjną.

W pracy samorządu terytorialnego niezastąpionym narzędziem do zarządzania i planowania rozwoju są systemy informacji przestrzennej. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku SIP jest integralną częścią systemu informatycznego. W przeciwieństwie do Krakowa, za rozwój SIP odpowiada Wydział Informatyki. W tym zakresie współpracuje on z zewnętrzną firmą komercyjną.

Podstawy pod Systemy Informacji Przestrzennej w Gdańsku dał zintegrowany system zarządzania miastem "Ratusz". W systemie tym prowadzona jest ewidencja i przetwarzanie danych dotyczących np. mieszkańców, nieruchomości, pojazdów, podmiotów gospodarczych czy budżetu. Zawarty w nim zasób informacji powoduje, że jest nazywany potocznie "dużym SIP-em". Aby usprawnić zarządzanie miastem poprzez dokładniejszą analizę wszelkich informacji zgromadzonych w "Ratuszu", potrzebna była ich wizualizacja w powiązaniu z dokładnymi mapami numerycznymi. Trwa konwersja zasobów "Ratusza" zapisanych w MSEG i EWMAPA do postaci ARC/INFO-ORACLE, w którym to systemie pracuje System Informacji Przestrzennej miasta Gdańska - tzw. mały SIP.

Bezpieczeństwo miasta

W roku 1996 na potrzeby zintegrowanego systemu ratownictwa powstał "mały SIP". Został stworzony, aby wspomóc zarządzanie dużymi imprezami miejskimi, takimi jak obchody 1000-lecia miasta Gdańska, zwłaszcza w zakresie ratownictwa i kompleksowej informacji turystycznej.

Potrzeba wdrożenia systemu, umożliwiającego koordynowanie pracy służb ratownictwa po tragicznych wypadkach w latach 1994-95 (eksplozja gazu w wieżowcu; pożar hali widowiskowej w czasie koncertu), nie budziła niczyich wątpliwości. Powstały system jest zintegrowaną bazą graficzno-tekstową, zawierającą wszystkie niezbędne informacje do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych przez jednostki pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji. W przyszłości planuje się wprowadzenie centrum dowodzenia, koordynującego działania wszystkich służb ratowniczych. Już obecnie gdańscy strażacy mają bezpośredni kontakt z ratownikami pozostałych służb, co skraca czas włączenia do akcji np. pogotowia ratunkowego.

Wszystkie funkcje cechują szybkie algorytmy poszukiwania informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczych. System zawiera dokładne dane na temat rozmieszczenia stacji pogotowia, szpitali, ośrodków zdrowia, a także prywatnych adresów lekarzy z podziałem na ich specjalności. W razie katastrofy możliwe jest szybkie określenie, które najbliższe szpitale mogą przyjąć poszkodowanych, czy istnieją inne miejsca pomocy sanitarnej (szkoły, internaty, hotele), wyznaczenie najkrótszej drogi ewakuacji lub wytyczenie trasy objazdów. Inną cechą systemu jest także szybka analiza bezpośredniego sąsiedztwa miejsca zdarzenia, np. pod kątem zagrożeń skażeniem materiałami niebezpiecznymi.

Ważniejsze funkcje systemowe służą do przygotowania i koordynacji imprez masowych, takich jak obchody 1000-leci miasta, doroczne Jarmarki Dominikańskie czy inne festyny. Informacje wykorzystywane do tych celów dotyczą lokalizacji takich obiektów, jak parkingi, restauracje, szalety, baza noclegowa i komunikacja miejska.

Decyzja z mapy

Wkrótce Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego będzie mógł korzystać m.in. z takich funkcji i algorytmów, jak szybkie wyszukiwanie budynku na podstawie danych o adresie i/lub władającym, wizualizacja i analiza struktury własności gruntów, prowadzenie bazy nazewnictwa ulic czy też przeprowadzanie analiz przyrodniczo-ekologicznych według ewidencji terenów zielonych i obiektów uciążliwych dla środowiska.

Obecnie system umożliwił uporządkowanie i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na decyzje administracyjne dotyczące inwestycji. Inwestor otrzymuje natychmiast zasób informacji, związanych m.in. z infrastrukturą techniczną, strukturą własnościową, możliwościami transportowymi.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200