Gdańsk z lotu ptaka

Każdy wydział miejski korzystający z SIP ma do dyspozycji wiele, chociaż używa często tych samych, warstw informacji. System automatycznie spełnia funkcje kontrolne, np. nie można zameldować osoby pod adresem, w którym błędnie podano nazwę ulicy lub nie ma tam budynku o podanym w kwestionariuszu meldunkowym numerze. System automatycznie zgłasza wszelkie tego typu pomyłki. Tak skonstruowany system kontroli informacji pozwala także na przestrzenną alokację niektórych zadań urzędu. Od trzech miesięcy funkcjonują placówki wydziału komunikacji wraz z dilerami samochodowymi i ubezpieczycielami, gdzie w tym samym miejscu, w ciągu jednego dnia można kupić samochód, ubezpieczyć i zarejestrować go.

Utworzenie tych placówek było możliwe wraz z przestrzennym rozwojem sieci informatycznej, wdrażanej przez urząd miasta. Realizacja oparta jest na technologii sieci rozległych WAN (Wide Area Network), w której wykorzystywana jest istniejąca infrastruktura łączności przewodowej w mieście. Za pomocą tych samych technologii możliwe jest uzyskanie informacji o pracy urzędu, możliwościach załatwiania różnych spraw administracyjnych itp. Obecnie wszystkie te wiadomości dostępne są przez 24 godziny w Internecie, natomiast w najbliższej przyszłości mają powstać kioski informacyjne w innych punktach miasta z wybiórczym dostępem do SIP-u.

Miasto przyjazne

Miasto wiąże duże nadzieje z budową jednej z trzech stacji georeferencyjnych, które wykorzystując techniki GPS będą w czasie rzeczywistym informować Centrum Dowodzenia o lokalizacji wozów ratowniczych, a później innych obiektów monitorowanych. Pozostałe dwie stacje będą zlokalizowane w Gdyni i Sopocie. Z uwagi na wielkość inwestycji, projekt będzie stosowany także do celów komercyjnych, takich jak stałe monitorowanie pojazdów osób tym zainteresowanych.

Trwają prace nad tworzeniem warstw SIP dla osób niepełnosprawnych. Uaktualniana jest baza danych dotycząca przeszkód, jakie mogą spotkać np. osoby niewidome, oraz informacje, jak mogą korzystać z komunikacji miejskiej.

Ideałem, do jakiego dąży zespół zajmujący się problemem, jest możliwość wyposażenia osoby niewidomej w nadajnik GPS sprzężony z dokładną mapą cyfrową miasta, będącą warstwą graficzną lokalnego SIP-u. Rozwiązanie takie umożliwiłoby samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych nawet po nieznanych im częściach miasta. Taki "przewodnik" jest na razie sprawą bliżej nie określonej przyszłości, ale gdańscy informatycy są zafascynowani postępem prac w tym kierunku i doświadczeniami ich kolegów z Wiednia.

Po obchodach 1000-lecia miasta system wzbogacono o potężną bazę danych historycznych dotyczących wielu obiektów. W powiązaniu z dotychczasowymi informacjami stanowią one cenny materiał badawczy nie tylko dla historyków. Zebrany materiał w postaci zdjęć, filmów i dokumentów zostanie przyporządkowany konkretnemu obiektowi na mapie cyfrowej. System wzbogacany jest o te dane w ramach ogólnoeuropejskiego programu dotyczącego miast, których zasoby historyczno-kulturalne szczególnie ucierpiały w wyniku wojen. Oprócz Gdańska podobne prace trwają w Rotterdamie, Dreźnie, Florencji, Sienie i kilku miastach skandynawskich.

Urząd Miejski w Gdańsku został finalistą drugiej edycji konkursu Lider Informatyki 1998.


TOP 200