GUS: gospodarka przyspiesza, bezrobocie spada

GUS podał, że PKB wzrósł w II kw. o 3,8%: poprawia się sytuacja w przemyśle i usługach, nadal słaba jest sytuacja w budownictwie. Z kolei według danych o bezrobociu, liczba zarejestrowanych bezrobotnych po raz pierwszy od dłuższego czasu była niższa od zanotowanej przed rokiem. Stopa bezrobocia w sierpniu wynosiła 17,6%.

W piątek GUS poinformował, że PKB w II kwartale 2003 r. wzrósł realnie w porównaniu z II kw. ub. roku o 3,8 % (odpowiednio w I kwartale wzrósł o 2,2 %). W całym I półroczu br. tempo wzrostu gospodarki mierzone wzrostem PKB wynosiło 3% licząc półrocze do półrocza.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kw. 2003 r. wzrosła o 3,6 %. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wartość dodana brutto wzrosła o 2,8 %. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła w II kw. br. o 8,3% a po całym I półroczu br. - o 6,1%. Wzrosła także wartość dodana brutto w sektorze usług rynkowych wzrosła o 5,0 %, a licząc w całym pierwszym półroczu - o 4,2 %.

Niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego była natomiast wartość dodana brutto w budownictwie. W II kwartale 2003 r. spadła o 7,4% w stosunku do II kw. ub. roku. Spadek jednak wyhamowuje, (w I kw. br. wyniósł 19,5%), choć ogółem po I półroczu oku wartość dodana brutto w budownictwie była niższa o 12,5%, w porównaniu z I półroczem 2002.

Popyt krajowy w II kw. 2003 r. wzrósł o 1,9 %, a w I półroczu 2003 r. - o 2,1 %. Spożycie ogółem w II kw. 2003 r. wzrosło o 2,9 %, w I półroczu 2003 r. - o 2% (w tym spożycie indywidualne odpowiednio o 3,9 % i 2,6 %). 2003 r. Nakłady brutto na środki trwałe w II kw. br. obniżyły się o 1,7 %; w całym I półroczu były niższe o 2,6 %.

GUS podał także informację o poziomie bezrobocia w sierpniu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia spadły; po raz pierwszy od dłuższego czasu liczba bezrobotnych była niższa od zanotowanej przed rokiem. Do urzędów pracy zgłoszono też więcej ofert pracy niż w sierpniu ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2003 r. wynosiła 3 mln 99,1 tys. osób (w tym 1626,8 tys. kobiet; ok. 41% ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkiwało na wsi) i była niższa o 23,9 tys. osób (o 0,8%) niż przed miesiącem oraz o 6,5 tys. osób (o 0,2%) niż przed rokiem. W stosunku do lipca br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach; największy - w woj. opolskim (o 1,2%). Na koniec sierpnia 2003 r. 507,1 tys. osób posiadało uprawnienia do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Bez prawa do zasiłku pozostawało 85,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (2 mln 649,7 tys. osób, wobec 2660,6 tys. w lipcu br. i 2560,2 tys. przed rokiem).

Bezrobotni stanowili 17,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, (w lipcu br. 17,7%, przed rokiem 17,5%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w warmińsko-mazurskim (27,0%) i zachodniopomorskim oraz lubuskim (po 25,8%). Najniższą - ma małopolskie (13,4%) i mazowieckie (13,5%).

Do urzędów pracy zgłosiło się łącznie 198,5 tys. osób (o 54,8 tys. mniej niż w lipcu br. i o 1,3 tys. mniej niż przed rokiem). 66,4% stanowili rejestrujący się po raz kolejny (w lipcu br. 62,8 %, przed rokiem 61,0%). 35,8% nowo zarejestrowanych to osoby dotychczas niepracujące, 22,2% to absolwenci (28,7% przed miesiącem i 22,7% przed rokiem). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród nowo zarejestrowanych wyniósł 4,7% (przed miesiącem 4,3% i przed rokiem 5,9%). 36,8% nowo zarejestrowanych mieszkało na wsi. Największy napływ bezrobotnych do urzędów pracy miał miejsce w woj. lubuskim (1,8%), zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (po 1,7%), oraz dolnośląskim (1,5%).

Z ewidencji wyłączono 222,4 tys. osób, tj. 7,2% bezrobotnych z końca ub. miesiąca (odpowiednio w lipcu br. 264,9 tys.). 16,2% z tej grupy stanowili absolwenci; 46,7% (103,9 tys. osób) wyrejestrowanych bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy z tego 27,8 tys. osób podjęło prace subsydiowane (m in. interwencyjne, roboty publiczne), a 76,1 tys. - niesubsydiowane, w tym sezonowe. Szkolenie lub staż u pracodawcy rozpoczęło 29,8 tys. osób. 68,4 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pracy, zaś 9,3 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. 2,6 tys. osób nabyło prawa emerytalne lub rentowe.

Szkolenie w ramach programu urzędów pracy podjęło 10,3 tys. osób, w końcu sierpnia uczestniczyło w nich 10 tys. osób (przed rokiem 5,5 tys. i 4,7 tys.). Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 11,1 tys. osób, w końcu miesiąca pracowało tak 57,7 tys. W sierpniu 2003 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 84,2 tys., przed rokiem 55,4 tys.). W końcu sierpnia urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 22,0 tys. osób (w tym 8,5 tys. dotyczyło prac subsydiowanych), z czego absolwentom oferowano 4,5 tys. wolnych miejsc pracy, a osobom niepełnosprawnym 0,7 tys.

I na koniec o prognozach. Na koniec sierpnia 2003 r. 1,5 tys. zakładów zadeklarowało w najbliższym czasie zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy około 51,0 tys. pracowników, w tym 17,5 tys. osób z sektora publicznego (przed miesiącem odpowiednio 1,4 tys. zakładów, 47,6 tys. osób i 15,7 tys. osób, przed rokiem 1,8 tys., 61,9 tys. i 17,1 tys.).


TOP 200