Furtka do przyszłości

Wspólny udział w projekcie "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest dla wielu gmin województwa opolskiego jedyną szansą wejścia na drogę rozwoju związanego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Wspólny udział w projekcie "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest dla wielu gmin województwa opolskiego jedyną szansą wejścia na drogę rozwoju związanego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Gdyby nie było środków europejskich, gdyby nie było obejmującego cały region projektu, większość samorządów lokalnych w województwie opolskim, szczególnie z małych, wiejskich gmin, nie mogłaby sobie pozwolić na tak kompleksowe, wszechstronne unowocześnienie systemów informatycznych, modernizację sieci, zakupy sprzętu i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Udział w realizowanym z funduszy strukturalnych w ramach zadania 1.5 ZPORR projekcie "e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny" dał im możliwość dostępu do najnowszych rozwiązań i technologii. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji wiele z nich liczy na udział w kontynuacji przedsięwzięcia na podobnych zasadach w kolejnym okresie finansowania 2007-2013.

Informatyka w opolskich gminach była dotąd, jak oceniają sami samorządowcy, generalnie na niskim poziomie, tak samo jak nakłady przeznaczane na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych. Projekt "e-Urząd", to, w ich opinii, duży krok naprzód, właściwie przełom cywilizacyjny w wielu urzędach. Dla gmin dysponujących 7-8 mln zł problemem było często wyasygnowanie kwoty potrzebnej na zakup programu antywirusowego, a cóż dopiero mówić o nowoczesnych rozwiązaniach i urządzeniach. Udział w projekcie dał im szansę uzyskania stosunkowo dużych pieniędzy na inwestycje w techniki informacyjne. "W pojedynkę nie dalibyśmy rady tak zinformatyzować naszego urzędu. Gmina sama takiego ciężaru finansowego by nie udźwignęła" - przyznaje Dagmara Bak, kierownik Referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich, koordynator projektu "e-Urząd" w Urzędzie Gminy Domaszowice. Urząd dostał 22 nowe komputery i sieć lokalną na tyle samo stanowisk. Niebawem zostanie wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów. Gmina zapłaci za to tylko 47 tys. zł, 121 tys. zł pochodzić będzie ze środków unijnych.

Furtka do przyszłości

Dagmara Bak, kierownik Referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich w Urzędzie Gminy Domaszowice

Furtka do przyszłości

Rafał M. Gęślicki, dyrektor Sektora Publicznego w firmie Siemens, wcześniej kierownik projektu "e-Urząd" ze strony wykonawcy

Furtka do przyszłości

Marcin Zynczewski, główny specjalista Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Nysie

Urząd Miejski w Nysie otrzymał 120 nowych zestawów komputerowych, sieć lokalna została rozbudowana o 130 punktów logicznych, wymieniono urządzenia aktywne, założono nowe, dodatkowe łącze na potrzeby "e-Urzędu". Wszystkie działy urzędu będą uczestniczyć w elektronicznym obiegu dokumentów. Inwestycja ta kosztowała 730 tys. zł, z czego 520 tys. zostanie zwróconych miastu ze środków unijnych. "Projekt ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania urzędu. Pozwala na kompleksową wymianę urządzeń, na którą nie moglibyśmy sobie pozwolić w ramach własnych możliwości" - ocenia Marcin Zynczewski, główny specjalista Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Nysie.

Teraz może myśleć o zakupach nowoczesnego oprogramowania na potrzeby urzędu. "System dosowy, w którym działa jeszcze wiele aplikacji, już się nie sprawdza. Przestaje być efektywny przy tak dużych zasobach informacji, jakimi dysponuje miasto. A wiadomo, że zasoby te wciąż się rozrastają" - dodaje Marcin Zynczewski. Jego zdaniem, udział w projekcie "e-Urząd", to dobry punkt wyjścia do dalszych prac związanych z rozwojem systemu informatycznego. Prace te trzeba będzie podejmować, bo coraz więcej rozwiązań i zastosowań jest wymuszanych przez przepisy prawa. Niestety, w ślad za obowiązkami dla gmin nie idą środki na ich realizację.

Dla Urzędu Miejskiego w Gogolinie, który obsługuje miasto i gminę, jednym z argumentów na rzecz przystąpienia do wspólnego projektu była możliwość znalezienia się w systemie, który będzie wspierał działania modernizacyjne, a w przyszłości ułatwiał wymianę informacji między jednostkami samorządowymi. Dzięki temu urząd zyskał możliwość rozwoju swojego systemu, unifikacji używanego sprzętu. "W urzędzie powstała sieć komputerowa według jednolitego standardu. Nie ma już potrzeby sztukowania jej z różnych kawałków w różnych technologiach" - mówi Wojciech Olender, informatyk w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Łatwiejsze stało się sprostanie wymogom ustawowym związanym z zastosowaniem rozwiązań informatycznych w administracji publicznej.

Nowocześnie i bezpiecznie

Przedstawiciele opolskich samorządów podkreślają, że unowocześnienie i ujednolicenie sprzętu i środowiska sieciowego w urzędach poprawiło zdecydowanie parametry bezpieczeństwa w samorządowych systemach informatycznych. Przemysław Talar, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opole zwraca uwagę na pozytywne efekty standaryzacji środowiska informatycznego i ujednolicenie stacji roboczych w urzędzie. "Łatwiej jest tym zarządzać. Środowisko staje się konfigurowalne. Wzrasta bezpieczeństwo systemu i wygoda pracy użytkowników. Łatwiej jest wymieniać informacje, poprawia się komunikacja" - twierdzi Przemysław Talar. Starostwo Powiatowe w Namysłowie dobrowolnie poddało się audytowi, by uzyskać certyfikat bezpieczeństwa wspierany przez Związek Powiatów Polskich. "Musimy mieć pewność, że nasz system jest bezpieczny, że informacje przetwarzane są w nim w sposób właściwy i tylko na potrzeby wykonywanych zadań" - podkreśla Andrzej Spór, starosta namysłowski.

Gminy, które do tej pory nie miały możliwości korzystania ze stałego łącza, dzięki udziałowi w projekcie zyskały możliwość rozbudowy swojej infrastruktury dostępowej. Urząd Gminy Domaszowice korzystał do tej pory z łącza radiowego oferowanego przez lokalną firmę. Teraz Telekomunikacja Polska doprowadzi łącze typu frame relay. "Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do budowy stałej infrastruktury dostępowej na terenie całej gminy. Chcielibyśmy, aby wszyscy mieli możliwość korzystania z dobrych łączy do Internetu" - mówi Dagmara Bak z Urzędu Gminy Domaszowice.

W nieoczekiwany sposób na realizacji projektu skorzystali niektórzy mieszkańcy gmin i część gminnych instytucji.

Stary, ale jeszcze nadający się do użytku sprzęt wycofywany z urzędów jest przekazywany innym potrzebującym. W Gogolinie komputery trafiają do gminnych szkół, świetlic czy strażnic. Podobnie będzie w Domaszowicach, ale dopiero po wyborach, bo w ich trakcie komputery z urzędu będą pracować w komisjach wyborczych. Starostwo Powiatowe w Namysłowie postanowiło natomiast obdzielić komputerami dzieci z najuboższych i wielodzietnych rodzin.


TOP 200