Fundament z bitów

Dodatkową korzyścią wynikającą ze stosowania NSGO jest możliwość szybkiego przygotowywania raportów, dotyczących np. wszystkich realizowanych budów czy też projektów w poszczególnych regionach. Dzięki centralizacji dział kontrolingu ma dostęp do tych samych informacji na temat projektów, z których korzystają także kierownicy poszcze- gólnych budów. Z tym zresztą wiąże się główny problem wdrażania NSGO. "Do korzystania z systemu trudno prze-konywać kierowników budów pracują-cych od wielu lat bez wsparcia systemów informatycznych. Wielu z nich odbiera to jako brak zaufania do ich umiejętności" - mówi Marek Szelągowski.

Dotychczas NSGO udało się wdrożyć na 30 budowach. Opracowana przez autorów systemu metodologia wdrożenia zakłada, że pracownicy administracyjni przechodzą szkolenia na budowach, gdzie system został już uruchomiony. Dopiero później przenoszą zdobyte doświadczenia na własne budowy.

Integracja tekstowa

Równolegle Budimex wdraża trzy moduły SAP: finansowy, zarządzanie środkami trwałymi i kontroling, które zastąpią wykorzystywany dotychczas system MFG/Pro. Migracja jest związana z przejściem na oprogramowanie SAP całej grupy Ferrovial. "Decyzja została podyktowana koniecznością posiadania bardziej rozbudowanego modułu kontrolingu, którego nie oferował MFG/Pro" - wyjaśnia Marek Szelągowski.

Pomimo daleko idących prac nad lokalizacją NSGO i modyfikacjami dostosowującymi system do polskiego systemu prawno-podatkowego, konieczne było wdrożenie odrębnej aplikacji kad-rowo-płacowej. Budimex wybrał pakiet Teta Personel.

Integracją systemów zajmuje się poznańska firma Itelligence. NSGO korzysta z hierarchicznej bazy danych Adabas C, natomiast zarówno SAP, jak i Teta Personel współpracują z relacyjną bazą Oracle. Utrudnia to tworzenie interfejsów między nimi. Podobne prace były już wykonywane przez firmy hiszpańskie, jednak przy projekcie w Polsce uda się wykorzystać jedynie tablice umożliwiające przemapowanie wybranych danych z NSGO do SAP np. kont, rodzajów dokumentów czy kodów księgowania.

Dane będą wymieniane między systemami w postaci plików tekstowych. Mechanizm eksportu dokumentów w plikach tego formatu został zaimplementowany przez twórców NSGO w celu zapewnienia komunikacji ze starym systemem finansowym wykorzys-tywanym w Hiszpanii. Niektóre dane trzeba będzie nadal wprowadzać ręcznie. Obejmie to np. majątek trwały. Dane gromadzone przez NSGO są w tym zakresie niewystarczające. Hiszpański system nie obsługuje też elektronicznych przelewów. W tych obszarach działalność firmy będzie wspierał wyłącznie SAP.

Podwójny standard

Od dwóch lat Budimex prowadzi politykę zakupów, zmierzającą do maksymalnej standaryzacji sprzętu PC. Zamówienia obsługują dwaj dostawcy: Comapaq i Dell. "Dlaczego nie wybraliśmy jednego? Nie chcieliśmy się od nikogo uzależnić. Wybór dwóch firm zapewnia nam konkurencyjne ceny, daje możliwość uzyskania większych zniżek" - twierdzi Marek Szelągowski.

Standaryzacja okazała się niezbędna ze względu na dużą liczbę firm wchodzących w skład Grupy Budimex oraz częste przemieszczanie i łączenie budów. Firma zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników administracyjnych i rozproszona na terenie całego kraju zatrudnia tylko 24 informatyków. Gdyby konfiguracja sprzętu była bardziej różno-rodna, a przez to czasochłonna, nie byliby oni w stanie obsłużyć wszystkich użytkowników. "Rozpoczęcie pracy na nowym placu nie może trwać zbyt długo. Szef innej budowy nie zadzwoni do Biura Informatyki, prosząc grzecznie o przyspieszenie pracy, jeśli będziemy się spóźniać. Z pewnością użyje mocnych słów" - mówi Marek Szelągowski.

Standaryzacja jest również korzystna w przypadku awarii sprzętu. Budimex podpisał umowę serwisową z firmą Computer Service Support. Jeśli serwisant nie może na budowie naprawić usterki, wymienia wadliwy sprzęt na identyczny, który przywozi ze sobą.


TOP 200