Firmowe informacje zawsze pod lupą

Ogniwem łączącym dane transakcyjne z informacją przydatną dla menedżerów są nowoczesne rozwiązania Business Intelligence.

Firmowe informacje zawsze pod lupą
Informacja w przedsiębiorstwie jest generowana i przetwarzana w większości w oprogramowaniu transakcyjnym, takim jak ERP i CRM. Systemy te ewoluowały - pierwszym etapem rozwoju było wprowadzenie automatyzacji zadań i procesów, raportowanie i rejestrowanie. Automatyzacja transakcji przyniosła radykalny wzrost wydajności pracy, a zatem sprawiła także to, że informacji rejestrowano coraz więcej. Drugim etapem był nacisk na planowanie zasobów i sprawność procesów biznesowych. Dla lepszego raportowania i analizy danych wprowadzono elementy hurtowni danych - agregację informacji transakcyjnych oraz wielowymiarowe modele analityczne. Przy dużej ilości danych wprowadzenie agregacji sprawia, że zapytania są przeliczane o wiele szybciej, ponadto modele analizy umożliwiają wychwycenie pewnych zależności.

Informacja, której dostarczają systemy analityczne obecne w nowoczesnych pakietach ERP/CRM może być w pewnych warunkach elementem przewagi konkurencyjnej. Wiele firm znajduje się właśnie na tym etapie, usprawniając pracę procesów biznesowych. Kolejnym krokiem jest przejście o jeden poziom abstrakcji wyżej, kładąc nacisk już nie na zarządzanie zasobami, ale na prowadzenie procesów biznesowych. W tym celu wprowadza się do pakietów integrację z różnymi źródłami danych, dodatkowe narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi, a także mierniki wydajności. Na taki sposób zarządzania, na przykład wykorzystujący zrównoważoną kartę wyników (ang. balanced scorecard), decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw, gdyż metoda ta dobrze przekłada misję i strategię na cele oraz mierniki zestawione w różnych perspektywach.

Bardzo duża ilość informacji sprawia, że odpowiednia analiza staje się coraz trudniejsza, ale jeśli zostanie opracowana prawidłowo, prowadzi do bardzo dobrych wyników.

Piramida informacji

83%

ankietowanych menedżerów uważa informację za element przewagi konkurencyjnej.

Źródło: IBM CIO Study 2009

Każde przedsiębiorstwo jest nieco inne, różnią się one także pod względem dojrzałości gromadzonej i przetwarzanej informacji. Na samym dnie, wykazując się najniższą wartością dla biznesu oraz najmniejszą dojrzałością wykorzystania informacji, znajdują się rozwiązania raportowe. Pośród nich najniższą wartość mają arkusze kalkulacyjne, które nie stanowią ani wiarygodnego źródła informacji, ani dojrzałego narzędzia analitycznego. Dane pochodzące bezpośrednio z systemów zasilających, dostarczane w układzie aplikacji transakcyjnych, charakteryzują się niskim stopniem przygotowania do analizy i wymagają dalszej obróbki.

Większą wartość analityczną mają informacje zgromadzone w departamentowych hurtowniach tematycznych. Aby mogły być gromadzone i analizowane w hurtowni, zostały już przetworzone z surowej postaci transakcyjnej i mają analityczny układ informacji. Takie źródło jest już wiarygodne i powtarzalne, może służyć do raportów, ale nadal obejmuje tylko jeden departament firmy lub obszar działalności. Dla biznesu ma większą wartość od danych źródłowych, ale nadal obejmuje zbyt mało procesów biznesowych. W porównaniu do analizy za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest to milowy krok.

Firmowe informacje zawsze pod lupą
O wiele bardziej dojrzałą formą jest hurtownia korporacyjna, która przechowuje i przetwarza informacje pobierane ze wszystkich ważnych systemów IT w firmie. Dzięki zebraniu, przygotowaniu i agregacji, stanowią bardzo dobre źródło wiarygodnych danych, ale w odróżnieniu od zestawu hurtowni departamentowych wszystkie informacje można pobrać z pojedynczego miejsca.

Posiadając dobre źródło danych, firma może wykorzystać zawarte tam informacje do zarządzania efektywnością biznesu. Jest to istotny krok w kierunku poprawy funkcjonowania procesów. Wprowadzenie zaawansowanych analiz, mierników, które posłużą do zarządzania metodą karty zrównoważonego rozwoju oraz obecność wskaźników KPI sprawiają, że przedsiębiorstwo może na bieżąco mierzyć, jak naprawdę działa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200