FidoNet ma już 10 lat

Adresowanie stacji w sieci FidoNet

Adres stacji w sieci FidoNet składa się z numerów oddzielonych znakami interpunkcji i określa jego położenie w hierarchicznej strukturze sieci. Składnia adresu przedstawia się następująco:

<strefa>:<sieć>/<stacja>

Strefa to jeden z sześciu kontynentów (Północna Ameryka, Europa, Oceania, Azja i Afryka). Sieć określa z reguły miasto (lub większy obszar administracyjny), a stacja to pojedynczy komputer w danej sieci. I tak np. adres 1:105/6 mówi nam, że mamy do czynienia ze stacją numer sześć w mieście Portland (105) w USA (1).

Funkcjonuje też rozszerzona składnia adresu:

<strefa>:<sieć>/<stacja>.<punkt>

Po numerze stacji pojawia się dodatkowy numer (punkt), który jest numerem prywatnej stacji (nie umieszczonej w publicznym spisie stacji) używanej przez niezależnego użytkownika do łączenia się z ogólnodostępnym publicznym węzłem. System taki pozwala prowadzić bardzo szybkie transfery danych i skracać przez to czas korzystania z linii telefonicznej.

Spis wszystkich stacji sieci FidoNet aktualizowany jest i publikowany raz w tygodniu. Zawiera ona numer telefoniczny każdej ze stacji, jej usytuowanie geograficzne i nazwisko operatora stacji (sysop). Każde miasto opracowuje swoje własne listy, które przesyłane są do koordynatorów regionalnych. Ci z kolei przesyłają takie zbiorcze listy do koordynatora kontynentu, który wymienia je z koordynatorami innych kontynentów. Tworzona jest w ten sposób co tydzień lista zmian (nodediff), zawierająca numery nowych stacji i tych, które uległy likwidacji. Lista ta przysyłana jest z powrotem na sam dół hierarchii w sieci, aż do pojedynczego użytkownika włącznie.

Ponieważ zbiorcza lista stacji zawiera telefony wszystkich modemów w sieci, użytkownik może nawiązywać bezpośrednią łączność z każdą z tych stacji. Jednak poczta e-Mail przesyłana jest najczęściej przy użyciu protokołu pamiętająco-wysyłającego, który wyznacza automatycznie marszrutę międzywęzłową dla plików pocztowych.

Topologia sieci

Hierarchiczny sposób adresowania stacji (strefa, sieć, stacja, punkt) wykorzystywany jest przez protokół przesyłania poczty e-Mail. Niezależni użytkownicy (ci mający parametr <punkt> w adresie stacji) łączyć się mogą tylko z jednym określonym węzłem sieci. Nie są oni umieszczani w publicznym spisie użytkowników sieci FidoNet (nie ma tam adresów z rozszerzeniem <punkt> i ich stacje nie są traktowane jako oficjalne węzły sieci.

W ramach jednej sieci lokalnej (np. miasta), poczta e-Mail wymieniana jest bezpośrednio między stacją wysyłającą a odbierającą. I tak np. stacja 1:105/6 wymienia pocztę bezpośrednio z wszystkimi stacjami o adresach 1:105/*. W miastach w których sieć telefoniczna podzielona jest na strefy, stosuje się lokalne przełączniki sieci sprzęgające poszczególne strefy sieci telefonicznej. Użytkownik nie płaci wtedy za korzystanie z łącz międzystrefowych.


TOP 200