FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI KOMPUTEROWEJ

Fundacja została zarejestrowana 25 stycznia 1993 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Jej zasadniczym celem jest inspirowanie, podejmowanie i popieranie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zjawisku przestępczości komputerowej.

Fundacja została zarejestrowana 25 stycznia 1993 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Jej zasadniczym celem jest inspirowanie, podejmowanie i popieranie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zjawisku przestępczości komputerowej.

Ponadto Fundacja ma za zadanie wspieranie organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań związanych z celami Fundacji, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, placówkami naukowo-badawczymi, z ekspertami zajmującymi się tego rodzaju zjawiskami, środkami masowego przekazu, prowadzenie badań nad tą problematyką, popieranie osiągnięć w zakresie przeciwdziałania przestępczości komputerowej, a także inspirowanie i popieranie inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie oraz rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, wynikających ze zjawiska przestępczości komputerowej.

Założycielom fundacji, wśród których są m.in. dr Roman Dolczewski - prezes Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania "PRO" i dr Henryk Majewski - były minister spraw wewnętrznych - przede wszystkim przyświecała idea wypełnienia luki, jaka istnieje w polskim prawodawstwie w zakresie kradzieży oprogramowania komputerowego lub jego niezgodnego z ogólnie przyjętymi regułami użytkowania oraz ścigania przestępczego dostępu do systemów informatycznych i wynikających stąd przypadkowych lub zamierzonych zniszczeń baz danych.

Prezesem Fundacji i Rady Sponsorów został wybrany podinspekror Marek Wierzbicki, do niedawna dyrektor Biura Informatyki Komendy Głównej Policji.

- Nadużycia komputerowe - mówi prezes M. Wierzbicki - są już obecnie bardzo poważnym problemem, o którym jednak ciągle nie ma pełnej informacji, a możliwości nadużyć komputerowych nadal zwiększają się wraz z obserwowanym w ostatnich latach postępem technologicznym w przemyśle komputerowym oraz rozszerzającym się zakresem zastosowań techniki informatycznej.

- Do tej pory przestępczość komputerowa nie była w Polsce przedmiotem specjalnych badań. Wynikało to przede wszystkim z luki w odnośnym prawodawstwie, w związku z czym brak było spraw poddawanych ściganiu karnemu z tego tytułu. Stąd też trudno jest jednoznacznie określić istniejący w Polsce stopień zagrożenia pod tym względem.

Wszystkim, którzy chcieliby udzielić Fundacji Przeciwdziałania Przestępczości Komputerowej wsparcia bądź podjąć współpracę, podajemy adres:

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI KOMPUTEROWEJ

02-520 Warszawa

ul. Wiśniowa 58

tel. 601 20 85 fax 6014261

Konto Bankowe: 501204-30000896-2701-3-1110

Bank PKO SA VIII Oddział w Warszawie


TOP 200