Ewolucja w sieciach NGN

Sieci telekomunikacyjne następnej generacji (NGN - Next Generation Network), oparte na przekazie pakietowym, podążają w kierunku sieci konwergentnych, których różnorodność rozwiązań pozwala na oferowanie dużego wyboru usług opartych na protokołach IP.

Sieci telekomunikacyjne następnej generacji (NGN - Next Generation Network), oparte na przekazie pakietowym, podążają w kierunku sieci konwergentnych, których różnorodność rozwiązań pozwala na oferowanie dużego wyboru usług opartych na protokołach IP.

Nadrzędnym celem branży telekomunikacyjnej staje się obecnie dostarczenie użytkownikom końcowym funkcjonalnych i łatwych w użyciu aplikacji, głównie za pośrednictwem sieci nowej generacji NGN. Ewolucja w kierunku nowych sieci przebiega stopniowo i bez zakłócania bieżącego procesu świadczenia usług, co pozwala maksymalizować przychody operatora i utrzymać rzeszę obsługiwanych klientów.

Do najprostszych usług następnej generacji należą aplikacje związane z transmisją głosu w technologii VoIP w międzymiastowym i międzynarodowym ruchu telefonicznym. W bardziej zaawansowanych aplikacjach multimedialnych korzysta się z protokołów SIP, a tworzenie kompletnych platform usługowych w sieciach inteligentnych IN stanowi najwyżej zorganizowaną formę eksploatowania nowej infrastruktury. W sieciach NGN korzysta się z technologii przełączania pakietów IP oraz protokołów komunikacyjnych IP, a informację o obecności i dostępności użytkowników uzyskuje się na bieżąco - co stanowi charakterystyczną cechę tych sieci. Można ją aktualizować i przekazywać innym użytkownikom, dzięki czemu każdy nowy klient jest natychmiast powiadamiany, z kim i w jaki sposób może się w danym momencie komunikować. Ta funkcja sieci NGN ma istotne znaczenie podczas wdrażania usług komunikacji natychmiastowej, obejmującej głos, tekst i obraz, czyli w usługach multimedialnych czasu rzeczywistego.

Ewolucja w sieciach NGN

Ewolucja systemów telekomunikacji

Wdrażanie nowych funkcji sieci teleinformatycznej wymaga spełnienia kilku postulatów, będących charakterystycznymi cechami rozwiązań NGN:

  • oddzielenie funkcji sterowania od funkcji transportowych;
  • przystosowanie warstwy sterowania do świadczenia szerokopasmowych funkcji multimedialnych zarówno dla użytkowników stacjonarnych jak i ruchomych;
  • udostępnienie standardowych styków programowania API, z których korzystają niezależni usługodawcy;
  • zastosowanie w warstwie transportowej technologii przełączania pakietowego MPLS oraz IP/MPLS, umożliwiającego zachowanie wymaganego poziomu jakości obsługi QoS;
  • zapewnienie współpracy z tradycyjnymi sieciami PSTN z komutowaniem kanałów.
Podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych IP w sieciach NGN jest protokół SIP oraz szereg jego nowszych wersji, dostosowanych do realizacji konkretnych sesji usług multimedialnych. Pełne skorzystanie z możliwości sieci NGN wymaga jednak modernizacji warstwy dostępowej i sygnalizacyjnej sieci, w celu dostosowania usług do transmisji szerokopasmowych klasy xDSL bądź sieci ethernetowych w rozwiązaniach metropolitalnych. W ubiegłym roku liczba takich szerokopasmowych linii dostępowych xDSL przekroczyła w Europie 25 mln portów, a z prognoz wynika, że będzie nadal szybko rosła również w tym roku.

Ewolucja w szkielecie

Ewolucja w sieciach NGN

Wskaźnik ARPU dla różnych usług

Rosnąca z dnia na dzień liczba przesyłanych wiadomości użytkowych, powiększana systematycznie o informacje operacyjne różnorodnych systemów telekomunikacyjnych, powoduje ciągłe poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych metod transmisyjnych. Od lat przewodowe sieci telekomunikacyjne ewoluują od klasycznych sieci telefonicznych PSTN (Public Switched Telephony Network), zdominowanych przez technikę komutacji łączy, w kierunku sieci cyfrowych z przełączaniem pakietów. Kolejnym, niekiedy równoczesnym kierunkiem tej ewolucji jest wdrażanie sieci szerokopasmowych opartych na technologii ATM lub IP/ATM. W sieciach szkieletowych coraz częściej już stosuje się transmisję o przepływności podstawowej 10 Gb/s lub 40 Gb/s (TDM) - implementowaną z technologii optycznych.

Dominującymi systemami transportowymi są obecnie wielokanałowe platformy optyczne DWDM następnej generacji z interfejsami SONET/SDH. Poczynione w ostatnich latach inwestycje w tym sektorze telekomunikacji pozwalają podnieść ogólną ich wartość z 9 mld USD w 2000 r. do prognozowanej wielkości 36 mld USD w roku 2006. Nawet nie licząc komutatorów i przezroczystych przełączników optycznych, będzie to stanowić ok. czterokrotnie większy potencjał inwestycyjny niż zaangażowany w tym czasie w tradycyjnych sieciach synchronicznych klasy SDH.

Ewolucja w sieciach NGN

W kierunku sieci nowej generacji

Strategicznymi elementami infrastruktury w tworzeniu sieci NGN nadal pozostają: rozproszona inteligencja sieci szkieletowej, jednolity sposób zarządzania siecią transportową MPLS (Multiprotocol Label Switching) w szkielecie oraz trasowanie kanałów falowych w dziedzinie optycznej MPLS (sieci z lambdą). Technologia optycznej komutacji MPLS umożliwia zestawianie i komutowanie połączeń wyłącznie w warstwie optycznej, z zapewnieniem mechanizmów inżynierii ruchu dla dynamicznie tworzonych połączeń z komutowaniem pakietów. Jest to obecnie najbardziej efektywny sposób szybkiego transportu informacji z elastycznie konfigurowanymi kanałami optycznymi, dobieranymi w zależności od zapotrzebowania i stanu sieci. Jego realizacja wymaga jednak rozbudowanej sygnalizacji (również implementowanej w sieci NGN) oraz inteligentnego trasowania w warstwie optycznej.

W optycznym szkielecie sieci NGN za standard przyjmuje się przekaz w "czystej" technologii IP bądź IP przez ATM (IP/ATM), przyszłość należy jednak do rozwiązań optycznych IP/DWDM - z zapewnieniem sterowania przez istniejące rozwiązania zintegrowane (Call Server, Telephony Server, Call Agent, Media Gateway Controller oraz węzłów Softswitch).

W sieci telekomunikacyjnej powszechnie już stosuje się usługę głosową VoIP (Skype i in.) opartą na protokole IP, która w połączeniach dalekosiężnych stanowi rzeczywiście najtańszą alternatywę dotąd oferowanych rozwiązań w sieciach publicznych PSTN.

Przede wszystkim zysk

Przedsiębiorstwa działające w branży telekomunikacyjnej starają się wszelkimi sposobami zwiększać swe przychody, a stosowanie sieci NGN daje ku temu takie możliwości. Według Gartner Group migracja rozwiązań do sieci NGN zapewnia operatorom uzyskanie dodatniej wartości bieżącej netto, a także pozwala im zwiększyć stopę zwrotu posiadanych aktywów. Nie ulega wątpliwości, że zyski operatorów z eksploatacji zwykłych sieci telefonicznych od lat maleją po kilka procent rocznie, podczas gdy ruch w sieciach tranzytowych i szkieletowych za sprawą Internetu podwaja się każdego roku i tutaj operatorzy poszukują teraz dodatkowych zysków.

Potrzeba stałego podwyższania szybkości łączy sieci szkieletowych, na skutek zwiększania się trafiku danych i głosu z danymi (VoDATA), powoduje wzrost współzawodnictwa między dostawcami tradycyjnej infrastruktury oraz szybkie wprowadzanie optycznych sieci nowej generacji NGN. Są one wielokrotnie bardziej efektywne w transporcie danych od tradycyjnych rozwiązań SDH. Analizy Siemensa są tu jednoznaczne: infrastruktura NGN ogranicza liczbę elementów sieciowych nawet o 80%, a kosztów operacyjnych o 60%. Z kolei według prognozy Frost & Sullivan, firmy telekomunikacyjne, które nie podejmą ryzyka unowocześniania swych produktów w dostosowywaniu do nowych standardów, szybko przestaną się liczyć na światowym rynku.

Doświadczenia z sieciami inteligentnymi IN (Intelligent Network) pokazały, że wykorzystanie otwartych interfejsów korzystnie wpływa na skrócenie czasu wprowadzania usług na rynek oraz na ekonomikę sieci jako całości. Jeśli hierarchiczną strukturę współczesnych sieci telekomunikacyjnych uda się docelowo przekształcić w jednorodną sieć opartą na warstwach funkcjonalnych - sprzężonych poprzez otwarte interfejsy - będzie można i w tej dziedzinie rzeczywiście czerpać korzyści.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200