Europejskie prognozy

Dyrekcja Generalna do spraw Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej przedstawiła prognozy gospodarcze na lata 2002-2003 oraz komentarz na temat ubiegłorocznej sytuacji makroekonomicznej w krajach kandydujących.

Eksperci Komisji Europejskiej (KE) przewidują osłabienie koniunktury w gospodarce światowej w najbliższych dwóch latach. W latach 2002-2003 średnie tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w krajach członkowskich UE powinno wynieść odpowiednio 1,3% oraz 2,9%. KE przewiduje zmniejszenie inflacji i przejściowy wzrost bezrobocia w 2002 r., a w 2003 spodziewa się poprawy koniunktury.

KE oczekuje, że w krajach kandydujących średnie tempo wzrostu PKB zmniejszy się o 2,4 pkt procentowego w porównaniu z rokiem ubiegłym (4%). Będzie to wynikiem rosnącego popytu wewnętrznego, ożywienia handlu zagranicznego oraz akumulacji kapitału trwałego. We wszystkich krajach spodziewać się można dużego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jednak w Polsce nie należy oczekiwać znacznego wzrostu inwestycji, ponieważ wysoki poziom stóp procentowych oraz prognozowane zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego nie stwarzają korzystnego klimatu dla inwestorów. Zdaniem KE Polska będzie w latach 2002-2003 krajem o najniższej dynamice wzrostu PKB wśród 12 krajów kandydujących (odpowiednio 1,9% oraz 3,4%).

W roku 2001 w większości krajów kandydujących inflacja spadła, a KE prognozuje, że średni wskaźnik w tych krajach wyniesie w 2003 r. 5,9%. W Polsce w 2002 r. spodziewana jest inflacja na poziomie 4,7%, a w 2003 r. 4,5%.

W Polsce w latach 2002 - 2003 KE nie przewiduje wyraźnego wzrostu zatrudnienia. Oczekiwany jest natomiast szybszy wzrost wskaźników efektywności pracy niż poziomu realnych płac. Bezrobocie wzrośnie zdaniem ekspertów KE do poziomu 19,3% w bieżącym roku, a w przyszłym spadnie do 19%.

Na podstawie analizy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej