Etyczne dylematy

VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego nie przyniósł znaczących zmian w organizacji. Prezesem ponownie został Zdzisław Szyjewski.

VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego nie przyniósł znaczących zmian w organizacji. Prezesem ponownie został Zdzisław Szyjewski.

Za prezesury Zdzisława Szyjewskiego uaktywniły swoją działalność regionalne oddziały PTI (powstał oddział wielkopolski, wznowiły działalność m.in. oddziały małopolski i dolnośląski). Zdaniem Zdzisława Szyjewskiego, PTI powinno obecnie lepiej współpracować z innymi organizacjami informatycznymi, w szczególności z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, tworząc "lobbing profesjonalistów informatyki".

Największe emocje wzbudziła przedstawiona na zjeździe propozycja tzw. kodeksu etycznego. Byłby to nieformalny dokument, odnoszący się do standardów postępowania zawodowego środowiska informatyków.

Oprócz ogólnych zapisów dotyczących podstawowych norm etycznych, kodeks nakazuje "świadczyć usługi wyłącznie w granicach posiadanych kompetencji oraz uczciwie i otwarcie przyznawać się do ograniczeń w zakresie wiedzy i doświadczenia". Są też zapisy mówiące o "potępianiu korupcji we wszystkich jej postaciach", "traktowaniu sprawiedliwie wszystkich bez względu na rasę, religię, płeć, upośledzenia, wiek czy narodowość" oraz "podejmowaniu decyzji wyłącznie w przekonaniu, iż nie będą one miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia społeczeństwa".

Wątpliwości delegatów wzbudziła potrzeba uchwalenia kodeksu, choć został on przygotowany na wzór podobnych zbiorów zasad w innych zagranicznych zawodowych organizacjach informatycznych. Ostatecznie kodeks przekazano do dalszych prac Zarządowi Głównemu PTI.

Dyskutowano także o sposobach uatrakcyjnienia oferty PTI, tak aby zachęcić do wstępowania w szeregi tej organizacji absolwentów informatyki. Zdaniem profesora Władysława M. Turskiego, dalszy los towarzystwa będzie zależeć od korzyści czy chociażby prestiżu, jakie daje członkostwo w PTI. Do tej pory nie udało się zrealizować pomysłu powołania rzeczoznawców PTI, których działalność mogłaby podnieść rangę organizacji. "Problemy z tożsamością mają również inne narodowe informatyczne organizacje zawodowe, także te o znacznie dłuższych niż PTI tradycjach"- stwierdził prof. Władysław Turski.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego ponownie został Zdzisław Szyjewski. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem. Zmian dokonano na stanowiskach wiceprezesów PTI. W zjeździe, który odbył się 22 maja br., wzięło udział 74 delegatów. Następne wybory odbędą się za 3 lata. Lista obecnego składu władz PTI dostępna jest na serwerze tej organizacji pod adresem http://www.pti.org.pl.


TOP 200