Elektroniczny dostęp

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzi elektroniczny dostęp do wydziałów KRS. Przewiduje też utworzenie Elektronicznego Katalogu Dokumentów Spółek.

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzi elektroniczny dostęp do wydziałów KRS. Przewiduje też utworzenie Elektronicznego Katalogu Dokumentów Spółek.

Dostęp do zasobów Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną oznacza, że wszelkie wnioski i pisma składane do sądów rejestrowych muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak przekonują przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, e-podpis jest już coraz tańszy, należy więc spodziewać się jego szybkiego upowszechnienia. Stosowanie podpisu elektronicznego pozwoli także uniknąć zalania KRS nadmiarem wniosków niekoniecznie prawdziwych.

Dostęp przez portal

Komunikacja elektroniczna z rejestrem odbywać się będzie za pomocą kont założonych na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on jednym z elementów planowanych zmian w KRS. Dostęp do kont będzie autoryzowany poprzez podpis elektroniczny lub login i hasło. W ten sposób uzyskanie danych z KRS będzie możliwe z każdego miejsca w Polsce.

"Na naszym portalu użytkownik będzie mógł utworzyć konto i wysłać wniosek o dane z KRS. Tam też otrzyma zwrotną odpowiedź. Jest to jedyna przewidziana forma kontaktu elektronicznego z wydziałami KRS oraz Centralną Informacją - wyjaśnia Marek Kulawczyk, naczelnik Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego w Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odpowiedzi będą wysyłane w formacie pdf. Opłata za odpisy będzie także regulowana elektronicznie. Łączny koszt przedsięwzięcia to 7,52 mln zł. W tym roku ministerstwo wyda 6,82 mln zł, w przyszłym 0,7 mln zł. Projekt ustawy o zmianie ustawy o KRS jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Przetarg na stworzenie systemu elektronicznego dostępu do KRS jest już przygotowany i czeka na ogłoszenie.

KRS ma pięć lat

Krajowy Rejestr Sądowy powołała ustawa z sierpnia 1997 r. System - stworzony przez Aram Software - został uruchomiony 1 stycznia 2001 r. Dane z KRS są przesyłane siecią PESEL Net. Bazę danych obsługuje komputer mainframe będący własnością Ministerstwa Sprawiedliwości, wcześniej współdzielony z MSWiA. "W grudniu 2005 r. został zakończony projekt polegający na przeniesieniu systemu informatycznego rejestru zastawów wraz z Centralną Bazą Danych z MSWiA do ośrodka obliczeniowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokonano wówczas także liftingu systemu oraz migracji danych z bazy Jantar na IBM DB2 " - mówi Marek Kulawczyk.

Od początku budowy KRS zakładano wprowadzanie dostępu online do jego zasobów. "W 1998 r. poziom technologiczny i koszty wprowadzenia takiego rozwiązania powodowały jego nieracjonalność. Ustawa o podpisie elektronicznym, którego stosowanie pozwoli na wprowadzenie korespondencji elektronicznej z sądami, weszła w życie dopiero w 2002 r." - podkreśla Marek Kulawczyk.

Zastawy po liftingu

CORS nadzorowało także budowę rejestru zastawów. Wydziały rejestru zastawów pracują obecnie w dziesięciu miastach. Koszty poniesione na ten projekt nie przekroczyły 10 mln zł. Część wydatków poniesionych na funkcjonowanie KRS dotyczyła bowiem jednocześnie wydziałów rejestru zastawów (m.in. zakup systemu mainframe i budowa tzw. systemu lokalnego przeprowadzonego przez firmę MIS). "Rejestr zastawów także zostanie przystosowany do dostępu elektronicznego" - zapowiada Marek Kulawczyk.

CORS prowadzi również projekt informatyzacji ksiąg wieczystych. "W Polsce funkcjonuje 350 wydziałów ksiąg wieczystych, prowadzących ok. 16 000 000 ksiąg. System NKW wspomagający proces zakładania i ich prowadzenia został wdrożony w 82 wydziałach i 10 ośrodkach migracyjnych" - mówi Dorota Dołkowska, naczelnik Wydziału Informatyzacji Ksiąg Wieczystych. Dotychczasowe wdrożenia realizowano w ramach projektów PHARE. Dalsze etapy wdrożenia systemu NKW do prowadzenia ksiąg wieczystych będą realizowane w miarę pozyskiwania środków na ten cel. Planuje się, że projekt informatyzacji ksiąg wieczystych zostanie zakończony w 2012 r. "Całkowity koszt tego projektu - obejmujący m.in. remonty i adaptacje pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, budowę sieci i szkolenia dla pracowników - oszacowano na 270 mln zł. Dotychczas wydatkowano ok. 145 mln zł, przy czym należy pamiętać, że w pierwszej kolejności NKW był wdrażany w największych wydziałach ksiąg wieczystych" - podkreśla Dorota Dołkowska.

CORS ma także skomputeryzować przebieg spraw sądowych. Planuje się m.in. wykorzystanie wideokonferencji. Projekt jest jednak wciąż na etapie prac koncepcyjnych i legislacyjnych.

Tylko fakty

KRS w liczbach:

  • 167 471 przedsiębiorców

  • 70 918 dłużników niewypłacalnych

  • 67 054 stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych
Księgi wieczyste w liczbach:
  • 2 383 654 ksiąg wieczystych znajduje się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

  • 278 104 ksiąg wieczystych założono już w postaci elektronicznej

7,52 mln zł kosztować będzie wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Rozporządzenie sprecyzuje

Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiąże ministra sprawiedliwości do wydania rozporządzeń dotyczących m.in. wysokości opłat za kopie dokumentów wydawanych drogą elektroniczną. Sprecyzuje też zakres informacji udostępnianych bezpłatnie w ogólnopolskich sieciach informatycznych. Udostępnienie w Internecie informacji o bieżącej liście podmiotów wpisanych do KRS obniży co prawda wpływy do budżetu, jednak pozostałe zapytania powinny zrekompensować tę stratę. Wprowadzenie elektronicznej formy pozwoli również na oszczędności z tytułu niższych kosztów przechowywania dokumentów papierowych. Rozporządzenie ministra określi ponadto warunki techniczne i sposób przesyłania kopii dokumentów z akt rejestrowych do katalogu elektronicznego. Kolejne rozporządzenie określi warunki techniczne dla wszystkich rodzajów pism do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji składanych drogą elektroniczną. Z Centralnej Informacji będzie można otrzymać drogą elektroniczną poświadczone dokumenty zawierające informacje z KRS.W elektronicznym katalogu znajdą się m.in. dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich, w tym ich akty założycielskie, umowy, statuty, uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, roczne sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200